ÚVOD

KONTAKTY

DRAŽBY DREVA

PONUKA
CENNÍKY
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Žilina > súťaže > novy dokument


Verejné obstarávanie - ZB Jasenovský potok rekonštrukcia

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

PODPRAHOVÁ METÓDA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA S NIŽŠOU CENOU

 

            Užšia sútaž 

            Práce

 

CAST I: OBSTARÁVATEL

1)      Identifikácia obstarávatela:

 

Lesy Slovenskej republiky š.p., Banská Bystrica

Odštepný závod Žilina

Nám. M. R. Štefánika c. 1

011 45 Žilina

ICO: 36038351

DIC: 2020087982

Kontaktná osoba: Pavol Piala

Tel. c. 041/5172123, 0903 805 796

Fax: 041/5622484

e-mail: piala.zi@lesy.sk

Internetová adresa: www.lesy.sk

CAST II: PREDMET OBSTARÁVANIA

3) Typ zmluvy: 

             b) Zmluva na uskutocnenie práce 

                  Uskutocnenie práce

4) Ide o uzavretie rámcovej zmluvy ? 

                   Nie          

5) Názov predmetu obstarávania:  ZB Jasenovský potok – rekonštrukcia

6) Opis predmetu obstarávania:

                  Rekonštrukcia  brehov vodného toku nasledovne: 

            SO1 – 0,8 m od hrany brehu sa vybuduje oporný múrik z betónu, na dlžke 58 m. 

                        Oprava dlažby brehov dopadiska pod pásmi a oprava dna toku. 

            SO2 – opevnenie pravého brehu materiálom z dreva, lavý breh rovnaninou   

                        z lomového kamena. 

                        Špecifikácia prác je uvedená v projektovej dokumentácii.

7) Nomenklatúra KP:           45.24.12

8) Miesto dodania tovaru, poskytnutia služby, alebo stavenisko, alebo umiestnenie prác:

            k.ú. Jasenové – Jasenovský potok

 9) Rozdelenie predmetu obstarávania na casti:  NIE

 10) Budú akceptované variantné riešenia?         NIE

 11) Trvanie zmluvy, alebo lehota na skoncenie dodávky: do 30.11.2004

 

CAST III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANCNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

 12) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  a/ alebo odkaz na príslušné ustanovenia:

            Predmet obstarávania bude financovaný zo ŠR SR. Obstarávatel prác neposkytuje preddavok, alebo zálohu na plnenie zmluvy.

Lehota splatnosti faktúr je 21 dní. 

Mesacná fakturácia skutocne vykonaných prác.

13) Právna forma, ktorú má mat skupina vytvorená na dodanie tovaru, uskutocnenie práce, alebo poskytnutie služby, ktorej ponuka bude prijatá:

      Právnická, alebo fyzická osoba.

 14) Podmienky úcasti  týkajúce sa právneho postavenia, minimálneho ekonomického a financného postavenia, technickej spôsobilosti a požadované doklady ako dôkazné prostriedky:

-          uchádzac musí splnat podmienky § 29 zákona c. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní

-          firma s minimálne 3 rocnou praxou vo výstavbe vodných stavieb – referencie

-          odborná spôsobilost, doložit oprávnenia stavbyvedúcich a osoby poverenej stav.dozorom.

-          technická spôsobilost, doložit zoznamom strojného vybavenia, atestami použitých materiálov.

-          uchádzac nemá nevyrovnané pohladávky po lehote splatnosti voci obstarávatelovi, cestným prehlásením.

 CAST IV:   POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

 17) Odôvodnenie použitia užšej sútaže so skrátenými lehotami, alebo rokovacieho konania so zverejnením so skrátenými lehotami:

            v zmysle § 58 odst. 4 skracuje sa lehota na predkladanie dokladov z toho dôvodu, že práce v koryte vodného toku je potrebné vykonat v letnom období, v case    minimálnych zrážok, podobne sa skracuje lehota na predkladanie ponúk v zmysle § 60, ods.6, zákona c. 523/2003 Z.z.

 18) Obmedzenie poctu záujemcov:

Pocet záujemcov sa obmedzuje na šest. Výber bude uskutocnený podla rozsahu praxe s realizáciou stavieb podobného charakteru.

 20) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

- Najnižšia cena          -           50% váha

- Lehota dodania        -           20% váha

- Referencie               -           30% váha

 21) Podmienky získania sútažných podkladov:

a)      Lehota: od 16.7.2004 pre vybratých uchádzacov

b)      Adresa: Lesy SR š.p., OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika c. 1, 011 45 Žilina

 22) Podmienky predkladania dokladov na splnenie podmienok úcasti v užšej sútaži

Predkladanie dokladov na preukázanie podmienok úcasti

a)      Lehota do: 14. 7. 2004, do 13,00 hod.

b)       Adresa: Lesy SR š.p.,OZ Žilina, Nám. M.R. Štefánika c. 1, 011 45 Žilina

 Predkladanie ponúk:

a)       Lehota do: 29.7.2004

b)      Adresa: Lesy SR š.p.,OZ Žilina, Nám. M.R. Štefánika c. 1, 011 45 Žilina

c)       Obálka oznacená: ZB Jasenovský potok-rekonštrukcia, sútaž-neotvárat !

 23) Odoslanie výzvy na úcast v sútaži vybraným záujemcom

             Plánovaný dátum: od 16.7.2004

 24) Lehota viazanosti ponúk:

            Do: 12.8.2004

 25) Otváranie obálok s ponukami

a)      Dátum: 2.8.2004 o 9,00 hod.

b)      Miesto: Lesy SR š.p., OZ Žilina, Nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina

c)       Zástupcovia uchádzacov, ktorí sa preukážu dokladom totožnosti, alebo splnomocnením na zastupovanie, overeným notárom.                                                                                               

 26) Doplnujúce informácie:

 Sútažné podklady budú zaslané vybratým záujemcom užšej sútaže s výzvou na predloženie ponuky.   

Lehota, do ktorej môže uchádzac dorucit požiadavku o vysvetlenie sútažných podkladov: 23.7.2004.

 27) Dátum odoslania oznámenia:

 29.6.2004

 31) Osoba spôsobilá na verejné obstarávanie:

 Pavol Piala                 Reg. císlo:  E1075-375-2002

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené