ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > OZ Považská Bystrica - VÝZVA K UŽŠEJ SÚTAŽI


OZ Považská Bystrica - VÝZVA K UŽŠEJ SÚTAŽI

 

 

PODPRAHOVÁ METÓDA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA S VYŠŠOU CENOU

(VÝZVA K UŽŠEJ SÚTAŽI)
 
 

1) Identifikácia obstarávatela

  Lesy Slovenskej republiky, š.p.
  Odštepný závod Považská Bystrica
  Orlové, 017 22  Považská Bystrica
  ICO: 36 038 351
  DIC: 2020087982
  IC DPH: SK2020087982
  kontaktná osoba: Ing. Ján Šípek 
  tel. c.: 042 4378247
  fax: 042 4378222
  e-mail: lesypb@lesy.sk

 

2) Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získat dalšie informácie

  Ako v bode 1).

 

3) Typ zmluvy

  Zmluva na uskutocnenie práce.

 

4) Ide o uzavretie rámcovej zmluvy

  Nie.

 

5) Názov predmetu obstarávania

  Zahrádzanie bystrín Kolárovický potok

 

6) Opis predmetu obstarávania, celkové množstvo alebo rozsah predmetu obstarávania

  Úprava brehu koryta a nivelety dna v súbehu toku s miestnou komunikáciou a prístupovým
   chodníkom k rodinným domom.

 

7) Nomenklatúra KP

  45.24.12.

 

8) Miesto dodania tovaru, poskytnutia služby alebo stavenisko, alebo umiestnenie prác

  Obec Kolárovice, k. ú. Kolárovice.

 

9) Rozdelenie predmetu obstarávania na casti

  Nie.

 

10) Budú akceptované variantné riešenia

  Nie.

 

11) Trvanie zmluvy alebo lehota na skoncenie dodávky

  30. 9. 2005.

 

 
12) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia

  Predmet obstarávania bude financovaný zo ŠR SR. Lehota splatnosti faktúr je 21 dní 
  odo dna dorucenia objednávatelovi. 

 

13) Právna forma, ktorú má mat skupina vytvorená na dodanie tovaru, uskutocnenie práce alebo poskytnutie služby, 
  ktorej ponuka bude prijatá

  Právnická alebo fyzická osoba.
14) Podmienky úcasti týkajúce sa právneho postavenia, minimálneho ekonomického a financného postavenia, 
  technickej spôsobilosti a požadované doklady ako dôkazné prostriedky.

  Právne postavenie – požadované doklady (dôkazné prostriedky): V zmysle § 29, ods. 2 v plnom rozsahu, 
  resp. podla § 29, ods. 3, zák. c. 523/2003 Z. z. Ekonomické a financné postavenie – požadované doklady 
  (dôkazné prostriedky):V zmysle § 30, ods.1, písm. a).Technická spôsobilost – požadované doklady (dôkazné prostriedky): 
  V zmysle § 30, ods. 5, písm.  b) a e) . Uchádzac musí mat oprávnenie realizovat vodohospodárske stavby.

 

15) Kritéria na vyhodnotenie ponúk
  1. Cena.
  2. Referencie
  3. Pevná cena s limitou plnenia v roku 2004 (do 15. 12. 2004) 700 tis. Sk na objekte SO 1 a
     dalej v súlade s prísunom financných prostriedkov zo štátneho rozpoctu SR.
  4. Garantovaná súcinnost dodávatela až po vydanie kolaudacného rozhodnutia
  5. Beriem na vedomie organizacné zmeny v rámci LESOV SR, š. p. a tým aj možné ciastkové
     zmeny v identifikácii obstarávatela.

 

16) Podmienky získania sútažných podkladov
  a) Lehota do:  27. 8. 2004 do 14.00 hod.           
  b) Adresa: Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Považská Bystrica, 017 22
     Považská Bystrica, sekretariát riaditela.
  c) Výška, podmienky a spôsob úhrady za sútažné podklady, ak sa vyžaduje: Nevyžaduje sa.

 

17) Podmienky predkladania ponúk 
  a) Lehota do: 13. 9. 2004 do 11.55 hod.                     
  b) Adresa: Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Pov. Bystrica, Orlové, 017 22
     Považská Bystrica, sekretariát riaditela.
  c) Jazyk alebo jazyky: Slovenský.

 

18) Lehota viazanosti ponúk

  Do 15. 10. 2004.

 

19) Otváranie obálok s ponukami
  a) Dátum: 13. 9. 2004 o 12.00 hod.
  b) Miesto: Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Považská Bystrica, Orlové,
     017 22  Považská Bystrica, zasadacka c. 12.
  c) Osoby oprávnené zúcastnit sa na otváraní obálok s ponukami: Na otváraní obálok
     s ponukami sa podla §43 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní môžu zúcastnit všetci
      uchádzaci, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzac môže byt 
      zastúpený clenom štatutárneho orgánu alebo osobou poverenou jeho zastupovaním. Clen
      štatutárneho orgánu sa preukáže preukazom totožnosti a osoba poverená zastupovaním sa
     preukáže preukazom totožnosti a písomným splnomocnením pre zastupovanie uchádzaca
      pri otváraní ponúk.
20) Doplnujúce informácie

  Prevzatie sútažných podkladov je možné v pracovných dnoch od 8.00 do 14.00 
  na základe písomnej žiadosti. Lehota, dokedy môže uchádzac dorucit požiadavku
    o vysvetlenie sútažných podkladov: 6. 9. 2004.

 

21) Dátum zverejnenia oznámenia

  9. 8. 2004.

 

22) Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie

  Ing. Ján Šípek

 

 

 

 

 

 

V Pov. Bystrici 9. 8. 2004                                                                  
                     			    Ing. Ján   Š Í P E K
                                                                                           odborne spôsobilá osoba
                                                                                   pre potreby verejného obstarávania

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené