Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Pestovateľská činnosť na OZ Čadca, Lesná správa Turzovka na roky 2014-2017

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca