Verejné obstarávanie

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Profil verejného obstarávateľa

Podľa § 43 zákona o verejnom obstarávaní zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní v profile vedenom Úradom pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk

Nižšie sú uvedené informácie a dokumenty z procesu obstarávania podľa predošlého zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. a informácie a dokumenty z procesu obstarávania zákaziek financovaných z fondov EÚ.

LESY SR, š.p. od 1.8.2022 všetky zákazky vyhlasujú cez certifikovaný systém na elektronickú komunikáciu v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  IS JOSEPHINE:

FILTER

ID Stav zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Pred- pokladaná hodnota zákazky Druh postupu VO Lehota na predkladanie ponúk odkaz