Súhlas so spracovaním osobných údajov

Poskytnutím svojej e-mailovej adresy prevádzkovateľovi

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8

975 66 Banská Bystrica

IČO 36 038 351

súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov pre účely zasielania newslettra o aktivitách organizovaných prevádzkovateľom po dobu trvania mnou poskytnutého súhlasu.

Ako dotknutá osoba som si vedomá, že na základe čl. 7 ods. 3 GDPR mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (písomným odvolaním v sídle Prevádzkovateľa, zaslaním písomného odvolania na adresu zodpovednaosoba@lesy.sk).

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov Prevádzkovateľa: www.lesy.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/