Ochrana osobných údajov

Vážení obchodní partneri, návštevníci webovej stránky,

ochrana osobných údajov v celej Európskej únii prešla zásadnou transformáciou a táto zmena sa dotýka všetkých sfér spoločenského života. V praxi sa uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) a legislatíva Slovenskej republiky v tejto súvislosti prijala zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nasledujúce riadky sú určené pre všetkých, ktorí chcú získať potrebné informácie o spracúvaní osobných údajov v prostredí prevádzkovateľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, ktorý si uvedomujeme dôležitosť ochrany pri spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb vo vlastnom mene, sám alebo spoločne s inými určí účely spracúvania, ako aj podmienky ich spracúvania, t. zn. prostriedky a spôsob, ktoré slúžia na dosiahnutie tohto účelu.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8

975 66  Banská Bystrica

IČO: 36 038 351

tel.: +421 48 43 44 111 (informátor)

www.lesy.sk

 

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, ste to Vy, ktorých osobné údaje spracúvame na základe vymedzených účelov v našich informačných systémoch. Vaše osobné údaje spracúvame dvomi spôsobmi, buď s Vašim výslovným, konkrétnym, zrozumiteľne, slobodne a jednoznačne daným súhlasom (napr. aj pre zasielanie newslettra o aktivitách organizovaných prevádzkovateľom alebo v rámci rubriky „Napíšte nám“ na webovej lokalite prevádzkovateľa: https://www.lesy.sk/kontakty/napiste-nam/), ale aj bez Vášho súhlasu, a to v zmysle zákonných podmienok. GDPR jasne vymedzuje zákonnosť spracúvania a aj prípady, kedy súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov nie je potrebný::

 1. ak je spracúvanie Vašich osobných údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, že ste zmluvnou stranou) – čl. 6, ods. 1 písm. b) GDPR,

 2. ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa – čl. 6, ods. 1 písm. c) GDPR,

 3. ak je spracúvanie potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme – čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR,

 4. ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov – čl. 6, ods. 1 písm. f) GDPR, ktoré prevádzkovateľ sleduje tak, aby neboli ohrozené Vaše základné práva a slobody a v súlade so zásadou proporcionality spracúvania osobných údajov,

 5. ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na akademický, umelecký alebo literárny účel (§ 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.),

 6. ak je spracúvanie nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami ak sú osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ktorému to vyplýva z predmetu činnosti (§ 78 od. 2 zákona č. 18/2018 Z. z.).

Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (bez súhlasu dotknutej osoby) prebieha v záujme:

 1. Ochrany majetku prevádzkovateľa, konkrétne pri vstupe do priestorov (budov) prevádzkovateľa (v knihe návštev, takže neposkytnutie osobných údajov dotknutou osobu môže mať za následok nevpustenie návštevy do priestorov prevádzkovateľa) a monitorovania priestorov kamerovým systémom, ktoré sú inštalované spravidla na administratívnych budovách organizačných jednotiek štátneho podniku, ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa (Poľovnícky kaštieľ Palárikovo), v predajni lesníckych pochúťok v centre Banskej Bystrice (https://www.lesy.sk/predajna/), na vstupných bránach a v priestoroch expedičných skladov jednotlivých odštepných závodov, lesných správach, v areáloch dopravno-hospodárskych správ, ale aj pri rampách lesných ciest v rámci našich lesných obvodov. Kamerový záznam z monitorovania verejných priestorov využívame aj v rámci Automatizovaného stacionárneho detekčného protipožiarneho systému (ASDS) pre oblasť Vysokých Tatier (v rámci územia organizačnej jednotky OZ Šariš), oblasť Nízkych Tatier (v rámci územia organizačnej jednotky OZ Tatry) a pre oblasť Záhoria (v rámci územia organizačnej jednotky OZ Karpaty), ktorý prevádzkovateľovi slúži rovnako pre účel ochrany majetku. Kamerové záznamy z jednotlivých lokálnych staníc uchovávame v rámci zákonných lehôt, po tejto dobe je kamerový záznam automaticky vymazaný, t. zn. nenávratne zlikvidovaný. Pri osobných údajoch spracúvaných pre tento účel sa neuskutočňuje prenos údajov do tretej krajiny. Do tohto spracúvania osobných údajov vstupujú aj iné subjekty, tzv. príjemcovia (príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou). Kategóriu príjemcov tvorí v prípade predmetného monitorovania kamerovým systémom a systému ASDS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor SR, HaZZ SR a podnikateľské subjekty, ktoré sú vo vzťahu k prevádzkovateľovi sprostredkovateľmi (sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, spracúvajúci osobné údaje v mene prevádzkovateľa). Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom sa riadi zmluvou v zmysle čl. 28 ods. 3 GDPR.

 1. V rámci organizovania rôznych kultúrno-vzdelávacích aktivít a podujatí v oblasti lesníctva a drevárstva pre verejnosť, ale aj za účelom pozitívnej reklamnej a propagačnej činnosti prevádzkovateľa (viažucich sa konkrétne na predmet činnosti prevádzkovateľa zapísaný v Obchodnom registri), spracúvame Vaše osobné údaje aj vyhotovovaním audio-vizuálneho záznamu a zaznamenávaním fotografickej dokumentácie z týchto aktivít a podujatí (aktivity lesnej pedagogiky i súťaže organizované prevádzkovateľom, vrátane odbornej múzejnej činnosti a aktivít Lesníckeho a drevárskeho múzea so sídlom vo Zvolene).

 2. Vypracúvanie ratingu zákazníkov pre účely kategorizácie obchodných partnerov z dôvodu prevencie finančných rizík v obchodnom styku i zvyšovania transparentnosti podnikateľského prostredia v zmysle prijatej Obchodnej stratégie prevádzkovateľa na roky 2018 – 2022 (viac sa môžete dozvedieť tu: https://www.lesy.sk/sluzby/obchod-drevom/).

 3. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb môže prebiehať aj v rámci informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami, ktoré je uskutočňované prostredníctvom periodika prevádzkovateľa – časopis LESNÍK (prevažne fotografický materiál z rôznych aktivít a akcií organizovaných prevádzkovateľom pre verejnosť). Účel takéhoto spracúvania je vymedzený čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z., v rámci ktorého spracúvanie osobných údajov prebieha na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a zároveň mu takáto činnosť vyplýva aj z predmetu činnosti. Do tohto spracúvania osobných údajov takisto vstupuje ďalší subjekt – tlačiarenské služby periodika, ktorý je zákonným sprostredkovateľom prevádzkovateľa a tento vzťah sa riadi zmluvou v zmysle čl. 28 ods. 3 GDPR (prečítať si o živote v štátnom podniku môžete tu: https://www.lesy.sk/pre-verejnost/casopis-lesnik/).

 4. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik majú záujem o hodnotné využívanie voľného času, preto Vám v rámci predmetu svojich činností, ponúkame oddych a rekreáciu v našich ubytovacích zariadeniach https://ubytovanie.lesy.sk/. V rámci poskytovaných služieb spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (v zmysle čl. 6, ods. 1 písm. c) GDPR) pre účely:

 •  Evidencie ubytovaných hostí – v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (kategóriu príjemcov tvoria štátne orgány, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti a obrany štátu – cudzinecká polícia, súdy, s dobou uchovávania 10 rokov v zmysle Registratúrneho poriadku prevádzkovateľa). Takto spracúvané osobné údaje zároveň slúžia pre vybavovanie možných reklamácií vo vzťahu k poskytovaným službám, ktoré Vám ako prevádzkovateľ ponúkame, v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (príjemcom je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia).
 • Platenia miestnych daní a poplatkov – v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (kategóriu príjemcov tvorí obec – ako správca dane za ubytovanie, Policajný zbor, súdy s dobou uchovávania 10 rokov v zmysle Registratúrneho poriadku prevádzkovateľa).

 

Vaše osobné údaje však spracúvame aj v prípade, že u nás nakupujete produkty z lesa (mäsové výrobky, ryby, víno, med a iný doplnkový tovar prostredníctvom nášho eshopu https://www.lesy.sk/lesy/e-shop/. Takéto spracúvanie údajov prebieha v záujme zmluvných a predzmluvných vzťahov v zmysle čl. 6 ods. 1 b) GDPR (plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy) a v rámci nastavených VOP https://www.lesy.sk/lesy/e-shop/zmluvne-podmienky/.

Osobné údaje dotknutých osôb získavame a spracúvame len na konkrétne vymedzené a legitímne účely v súlade so zásadami primeranosti, zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti a v rozsahu nevyhnutnom na účely spracúvania (zásada minimalizácie údajov). Prevádzkovateľ zároveň prijal primerané technické a organizačné opatrenia pre spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v zmysle GDPR. Využívame počítačové bezpečnostné opatrenia, ako sú firewally a šifrovanie údajov, pričom v súvislosti so získavaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov vyžadujeme prítomnosť fyzických, elektronických a procedurálnych bezpečnostných opatrení.

 

Dotknuté osoby prevádzkovateľa si môžu uplatniť nasledujúce práva:

 1. V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje, máte ako dotknutá osoba právo požadovať od štátneho podniku ako prevádzkovateľa prístup k Vašim spracúvaným údajom a informáciám o účeloch ich spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, k informáciám o kategórii príjemcov, ktorým boli Vaše osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania Vašich osobných údajov.
 2. Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré v súvislosti s Vami spracúvame sú nepresné alebo neúplné, kontaktujte nás prosím a my ich budeme aktualizovať, keďže podľa čl. 16 (právo na opravu) máte na to ako dotknutá osoba výslovné právo a my ako prevádzkovateľ zase povinnosť spracúvania správnych a podľa potreby aktualizovaných osobných údajov.
 3. Takisto máte právo „byť zabudnutý“, t. zn. že za dodržania podmienok uvedených v čl. 17 ods. 1 máte právo na vymazanie nami spracúvaných osobných údajov o Vašej osobe, a my, ako prevádzkovateľ tak musíme konať bez zbytočného odkladu.
 4. Zároveň máte ako dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj výslovný, slobodne, zrozumiteľne a konkrétne daný súhlas v zmysle čl. 7 ods. 3 GDPR.
 5. Máte právo obmedziť rozsah nášho spracúvania Vašich osobných údajov (čl. 18 GDPR), najmä v situáciách, ak
  • sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame protizákonne, ale zároveň nechcete, aby sme Vaše osobné údaje vymazali,
  • spochybňujete správnosť spracúvaných osobných údajov o Vašej osobe,
  • ste úspešne vzniesli všeobecnú námietku (podľa čl. 21 ods. 1 GDPR),
  • štátny podnik ako prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

   

 6. sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame protizákonne, ale zároveň nechcete, aby sme Vaše osobné údaje vymazali,
 7. spochybňujete správnosť spracúvaných osobných údajov o Vašej osobe,
 8. ste úspešne vzniesli všeobecnú námietku (podľa čl. 21 ods. 1 GDPR),
 9. štátny podnik ako prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 10. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu ak sa domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore so zásadami spracúvania a princípmi GDPR (čl. 77 GDPR).
 11. Máte právo na prenosnosť údajov priamo od nás (ako Prevádzkovateľa) k druhému prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné a pokiaľ sa takéto spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a zakladá sa na Vašom súhlase alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b).
 12. Takisto máte právo namietať voči spracúvaniu založenému na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) (oprávnené záujmy). Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby.

 

V prípade podrobnejších informácií k zákonnému spracúvaniu osobných údajov Vám ako dotknutým osobám dávame do pozornosti webové sídlo Úradu na ochranu osobných údajov:   https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/archivna-informacia-dotknute-osoby.

Plné znenie GDPR môžete nájsť v tomto odkaze: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf (PDF, 0,98 MB)

a znenie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov napríklad tu: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf (PDF, 1,11 MB)

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

zodpovednaosoba@lesy.sk

Organizačnú štruktúru prevádzkovateľa tvorí generálne riaditeľstvo so sídlom v Banskej Bystrici, 12 organizačných jednotiek OZ a 2 špecializované závody územne rozložené v rámci celej Slovenskej republiky Odštepné závody | LESY SR, štátny podnik. Každá z organizačných jednotiek disponuje zodpovednou osobou na ochranu osobných údajov, preto po zaslaní Vášho podnetu, sťažnosti, požiadavky, pripomienky na všeobecný kontakt uvedený v kontaktných údajoch prevádzkovateľa, bude tento zaslaný na vyjadrenie príslušnej organizačnej jednotke OZ. Formulujte preto prosím svoje požiadavky k spracúvaniu a ochrane Vašich osobných údajov našou spoločnosťou aj s určením organizačnej jednotky OZ, v rámci ktorej spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha (ak je Vám táto skutočnosť známa).

 

Máme záujem na tom, aby Vaše právo dotknutej osoby bolo zákonne napĺňané a aby sme sa my, ako prevádzkovateľ, mohli stať Vašim korektným a zodpovedným partnerom pri spracúvaní Vašich osobných údajov.