Ochrana osobných údajov

Vážení obchodní partneri, priatelia lesa, návštevníci našej webovej stránky,

ochrana osobných údajov v celej Európskej únii prešla pred pár rokmi zásadnou transformáciou a táto zmena sa dotýka všetkých sfér spoločenského života. V praxi sa uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) a legislatíva Slovenskej republiky v tejto súvislosti prijala zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nasledujúce riadky sú určené pre všetkých, ktorí chcú získať potrebné informácie o spracúvaní osobných údajov v prostredí prevádzkovateľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, ktorý si uvedomujeme dôležitosť ochrany pri spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb vo vlastnom mene, sám alebo spoločne s inými určí účely spracúvania, ako aj podmienky ich spracúvania, t. zn. prostriedky a spôsob, ktoré slúžia na dosiahnutie tohto účelu.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8

975 66  Banská Bystrica

IČO: 36 038 351

tel.: +421 48 43 44 111 (informátor)

www.lesy.sk

zodpovednaosoba@lesy.sk

 

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, ste to Vy, ktorých osobné údaje spracúvame na základe vymedzených účelov v našich informačných systémoch.

 

Vaše osobné údaje spracúvame

 1. s Vašim výslovným, konkrétnym, zrozumiteľne, slobodne a jednoznačne daným súhlasom:
 • pre zasielanie newslettra o činnostiach prevádzkovateľa a organizovaných aktivitách (obchodná politika, tlačové správy, odpredaj majetku, akcie predajne lesníckych pochúťok ap.) v rámci rubriky „Napíšte nám“ na webovej lokalite prevádzkovateľa: https://www.lesy.sk/kontakty/napiste-nam/,
 • taktiež Váš súhlas potrebujeme pre zakladateľa nášho štátneho podniku, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (zakladacia listina je k dispozícii na https://www.lesy.sk/o-nas/o-nas.html), prostredníctvom ktorého sa realizuje nakladanie so štátnym majetkom (ktorý ako Prevádzkovateľ spravujeme), a ktoré sa v nevyhnutnom rozsahu zmluvy za týmto účelom oboznamuje s Vašimi osobnými údajmi, viac:
 • Informačná povinnosť prevádzkovateľa - predaj podľa zákona č. 92-1991 Zb OVS
 • v prípade, že máte záujem o prácu v štátnom podniku, Váš záujem o zamestnanie prostredníctvom Vami zaslanej žiadosti a osobné údaje, ktoré nám v rozsahu motivačného listu, životopisu a žiadosti poskytnete, spracúvame a uchovávame v databáze uchádzačov počas obdobia 1 roka len s Vašim súhlasom: Databáza uchádzačov - súhlas.pdf (výnimku z takéhoto spracúvania na právnom základe súhlasu tvoria osobné údaje Vás ako uchádzačov o zamestnanie, z dôvodu zaradenia do výberového konania inzerovanú Prevádzkovateľom na konkrétnu pracovnú pozíciu – tu už Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) – predzmluvné vzťahy)
 1. ale aj bez Vášho súhlasu, a to v zmysle zákonných podmienok GDPR, ktoré jasne vymedzuje zákonnosť spracúvania a aj prípady, kedy súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov nie je potrebný:
 • ak je spracúvanie Vašich osobných údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, že ste zmluvnou stranou) – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • ak je spracúvanie potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme – čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR,
 • ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktoré prevádzkovateľ sleduje tak, aby neboli ohrozené Vaše základné práva a slobody a v súlade so zásadou proporcionality spracúvania osobných údajov,
 • osobné údaje dotknutých osôb spracúvame bez súhlasu aj vtedy, ak sú nevyhnutné na akademický, umelecký alebo literárny účel (§ 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.) alebo nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami, keďže sme prevádzkovateľ, ktorému takéto aktivity vyplývajú z predmetu činnosti (§ 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z.).

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa prebieha v záujme:

 1. Ochrany majetku prevádzkovateľa, konkrétne pri vstupe do priestorov (budov) prevádzkovateľa (pre tento účel slúži kniha návštev); neposkytnutie osobných údajov dotknutou osobu môže mať za následok napríklad nevpustenie návštevy do priestorov prevádzkovateľa) a monitorovania priestorov kamerovým systémom, kedy sú kamery inštalované spravidla na administratívnych budovách organizačných jednotiek štátneho podniku, ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa (Poľovnícky kaštieľ Palárikovo), v predajni lesníckych pochúťok v budove generálneho riaditeľstva v Banskej Bystrici (https://www.lesy.sk/predajna/), na vstupných bránach a v priestoroch expedičných skladov jednotlivých odštepných závodov, lesných správ, v areáloch dopravno-hospodárskych správ, ale aj pri rampách lesných ciest v rámci našich lesných obvodov. Kamerový záznam z monitorovania verejných priestorov využívame aj v rámci automatizovaného stacionárneho detekčného protipožiarneho systému (ASDS) pre oblasť Vysokých Tatier (v rámci územia organizačnej jednotky OZ Šariš), oblasť Nízkych Tatier (v rámci územia organizačnej jednotky OZ Tatry) a pre oblasť Záhoria (v rámci územia organizačnej jednotky OZ Karpaty), ktorý prevádzkovateľovi slúži rovnako pre účel ochrany spravovaného majetku štátu. Kamerové záznamy z jednotlivých lokálnych staníc uchovávame v rámci zákonných lehôt, po tejto dobe je kamerový záznam automaticky vymazaný, t. zn. nenávratne zlikvidovaný. Pri osobných údajoch spracúvaných pre tento účel sa neuskutočňuje prenos údajov do tretej krajiny. Do tohto spracúvania osobných údajov vstupujú aj iné subjekty, tzv. príjemcovia (príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou). Kategóriu príjemcov tvorí v prípade monitorovania kamerovým systémom (v ojedinelých prípadoch a situáciách) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor SR, HaZZ SR, do reťazca spracúvania môžu vstupovať aj podnikateľské subjekty, ktoré sú vo vzťahu k prevádzkovateľovi sprostredkovateľmi (sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, spracúvajúci osobné údaje v mene prevádzkovateľa; takéto spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom sa riadi zmluvou v zmysle čl. 28 ods. 3 GDPR).

Prevádzkovateľ v rámci svojich činností využíva aj fotopasce, ktoré slúžia na monitoring zveri, ochrannú službu v lese a zabezpečenie zákonom stanovených úloh pri tvorbe a ochrane životného a prírodného prostredia (v zmysle predmetu činnosti zapísaného v Obchodnom registri). Z praktických dôvodov (fotopasce nie sú statické zariadenia) nie je možné presne identifikovať ktorý priestor snímajú, sú rozmiestnené na prevádzkovateľom spravovaných územiach, vyskytujú sa v lesných porastoch, na lesných cestách, pri krmoviskách, migračných cestách zveri ap., preto sú všeobecne zahrnuté pod kamerový systém prevádzkovateľa a v teréne označovaný upozornením na snímaný priestor. Takto získané kamerové záznamy uchováva prevádzkovateľ v medziach platnej legislatívy.

 1. V rámci organizovania rôznych kultúrno-vzdelávacích aktivít a podujatí v oblasti lesníctva a drevárstva pre verejnosť, aj za účelom reklamnej a propagačnej činnosti prevádzkovateľa (viažucich sa konkrétne na predmet činnosti), prevádzkovateľ môže vyhotovovať audio-vizuálne záznamy a zaznamenávať fotografickú dokumentáciu z týchto aktivít a podujatí (aktivity lesnej pedagogiky i súťaže organizované prevádzkovateľom, vrátane odbornej múzejnej činnosti a aktivít Lesníckeho a drevárskeho múzea so sídlom vo Zvolene). Prevádzkovateľ má takto záujem zaznamenať atmosféru podujatia a využiť dokumentáciu na informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami – aj prostredníctvom podnikového časopisu Lesník. Takéto spracúvanie a zverejňovanie je  v súlade s § 78, ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.:  Informačná povinnosť prevádzkovateľa PR. pdf (prečítať si o práci lesníkov môžete tu: https://www.lesy.sk/pre-verejnost/casopis-lesnik/).

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik majú záujem o hodnotné využívanie voľného času, preto Vám v rámci predmetu svojich činností, ponúkame oddych a relax v našich ubytovacích zariadeniach https://ubytovanie.lesy.sk/. V rámci poskytovaných služieb spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (v zmysle čl. 6, ods. 1 písm. c) GDPR) pre účely:

 • Evidencie ubytovaných hostí – v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (kategóriu príjemcov tvoria štátne orgány, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti a obrany štátu – cudzinecká polícia, súdy, s dobou uchovávania 10 rokov v zmysle Registratúrneho poriadku prevádzkovateľa). Takto spracúvané osobné údaje zároveň slúžia pre vybavovanie možných reklamácií vo vzťahu k poskytovaným službám, ktoré Vám ako prevádzkovateľ ponúkame, v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (príjemcom je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia).
 • Platenia miestnych daní a poplatkov – v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (kategóriu príjemcov tvorí obec – ako správca dane za ubytovanie, v prípade potreby Policajný zbor alebo súdy, doba uchovávania je 10 rokov v zmysle Registratúrneho poriadku prevádzkovateľa).

 

Vaše osobné údaje však spracúvame aj v prípade, že u nás nakupujete produkty z lesa (mäsové výrobky, ryby, víno, med a iný doplnkový tovar prostredníctvom nášho eshopu https://www.lesy.sk/lesy/e-shop/. Takéto spracúvanie údajov prebieha v rámci zmluvných a predzmluvných vzťahov v zmysle čl. 6 ods. 1 b) GDPR a v rámci nastavených VOP https://www.lesy.sk/lesy/e-shop/zmluvne-podmienky/.

 

Osobné údaje dotknutých osôb získavame a spracúvame len na konkrétne vymedzené a legitímne účely v súlade so zásadami primeranosti, zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti a v rozsahu nevyhnutnom na účely spracúvania (zásada minimalizácie údajov). Prevádzkovateľ zároveň prijal primerané technické a organizačné opatrenia pre spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v zmysle GDPR. Využívame počítačové bezpečnostné opatrenia, ako sú firewally a šifrovanie údajov, pričom v súvislosti so získavaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov vyžadujeme prítomnosť fyzických, elektronických a procedurálnych bezpečnostných opatrení.

 

Dotknuté osoby prevádzkovateľa si môžu uplatniť nasledujúce práva:

 1. V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje, máte ako dotknutá osoba právo požadovať od štátneho podniku ako prevádzkovateľa prístup k Vašim spracúvaným údajom a informáciám o účeloch ich spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, k informáciám o kategórii príjemcov, ktorým boli Vaše osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania Vašich osobných údajov.
 2. Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré v súvislosti s Vami spracúvame sú nepresné alebo neúplné, kontaktujte nás prosím a my ich budeme aktualizovať, keďže podľa čl. 16 (právo na opravu) máte na to ako dotknutá osoba výslovné právo a my ako prevádzkovateľ zase povinnosť spracúvania správnych a podľa potreby aktualizovaných osobných údajov.
 3. Takisto máte právo „byť zabudnutý“, t. zn. že za dodržania podmienok uvedených v čl. 17 ods. 1 máte právo na vymazanie nami spracúvaných osobných údajov o Vašej osobe, a my, ako prevádzkovateľ tak musíme konať bez zbytočného odkladu.
 4. Zároveň máte ako dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj výslovný, slobodne, zrozumiteľne a konkrétne daný súhlas v zmysle čl. 7 ods. 3 GDPR.
 5. Máte právo obmedziť rozsah nášho spracúvania Vašich osobných údajov (čl. 18 GDPR), najmä v situáciách, ak
 • sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame protizákonne, ale zároveň nechcete, aby sme Vaše osobné údaje vymazali,
 • spochybňujete správnosť spracúvaných osobných údajov o Vašej osobe,
 • ste úspešne vzniesli všeobecnú námietku (podľa čl. 21 ods. 1 GDPR),
 • štátny podnik ako prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 1. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu ak sa domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore so zásadami spracúvania a princípmi GDPR (čl. 77 GDPR).
 2. Máte právo na prenosnosť údajov priamo od nás (ako Prevádzkovateľa) k druhému prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné a pokiaľ sa takéto spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a zakladá sa na Vašom súhlase alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b).
 3. Takisto máte právo namietať voči spracúvaniu založenému na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) (oprávnené záujmy). Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby.

Záleží nám, aby Vaše právo dotknutej osoby bolo zákonne napĺňané a aby sme sa my, ako prevádzkovateľ, mohli stať Vašim korektným a zodpovedným partnerom pri spracúvaní Vašich osobných údajov.

 

V prípade podrobnejších informácií k zákonnému spracúvaniu osobných údajov Vám ako dotknutým osobám dávame do pozornosti webové sídlo Úradu na ochranu osobných údajov: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (gov.sk).

Plné znenie GDPR môžete nájsť v tomto odkaze: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679  a znenie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov napríklad tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20220330

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

zodpovednaosoba@lesy.sk

 

Organizačnú štruktúru prevádzkovateľa tvorí generálne riaditeľstvo so sídlom v Banskej Bystrici, 12 organizačných jednotiek OZ a 3 špecializované závody územne rozložené v rámci celej Slovenskej republiky: Organizačné zložky | LESY SR, štátny podnik. Každá z organizačných jednotiek disponuje zodpovednou osobou na ochranu osobných údajov, preto po zaslaní Vášho podnetu, sťažnosti, požiadavky, pripomienky na všeobecný kontakt uvedený v kontaktných údajoch prevádzkovateľa, bude tento zaslaný na vyjadrenie príslušnej organizačnej jednotke OZ. Formulujte preto prosím svoje požiadavky k spracúvaniu a ochrane Vašich osobných údajov našou spoločnosťou aj s určením organizačnej jednotky OZ, v rámci ktorej spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha (ak je Vám táto skutočnosť známa).