IS JOSEPHINE

LESY SR, š.p. od 1.8.2022 všetky zákazky vyhlasujú cez certifikovaný systém na elektronickú komunikáciu v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  IS JOSEPHINE:

FILTER

ID Stav zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Pred- pokladaná hodnota zákazky Druh postupu VO Lehota na predkladanie ponúk odkaz