Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

LegislatívaLegislatívne východiská

LESY Slovenskej republiky, š.p. pri rozhodovaní o užívaní poľovných revírov postupujú najmä podľa nasledovných všeobecne záväzných právnych predpisov a koncepčných materiálov:

  • zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  • vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,

  • KONCEPCIA ROZVOJA POĽOVNÍCTVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (PDF, 1,2 MB)  - NÁRODNÝ PROGRAM ROZVOJA POĽOVNÍCTVA A ZACHOVANIA GENOFONDU VOĽNE ŽIJÚCEJ ZVERI, schválená Vládou Slovenskej republiky dňa 29. novembra 2017.