Investičný prenájom - podmienky

Investičný prenájom majetku je spôsob prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve štátu, v správe štátneho podniku LESY SR, za účelom externej investície do nehnuteľnosti, ktorú štátny podnik nevyužíva pre svoje potreby, ale nemá záujem o jej predaj alebo likvidáciu.

Pri uvedenom prenájme nájomca investuje do zhodnotenia nehnuteľností na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy. Na nehnuteľnosť, ktorá je predmetom investičného nájmu sa uzatvára nájomná zmluva na dobu neurčitú. Na základe vykonania stavebných úprav a po stanovení hodnoty stavebných úprav má nájomca právo na uzatvorenie Dodatku k nájomnej zmluve. Dodatkom dôjde ku zmene nájmu nehnuteľnosti z doby neurčitej na dobu určitú. Dĺžka nájmu nehnuteľnosti, ktorá je predmetom prenájmu na dobu určitú, je stanovená na základe výšky zhodnotenia predmetu nájmu, minimálna výška zhodnotenia nehnuteľnosti je 40 000,- €. Mechanizmus výpočtu dĺžky nájmu na dobu určitú je nasledovný:

  • výška zhodnotenia nehnuteľnosti v rozsahu 40 000 - 70 000,- € - doba nájmu na dobu určitú  na dobu 10 rokov,
  • výška zhodnotenia nehnuteľnosti nad 70 000,- € - doba nájmu na dobu určitú na dobu 15 rokov.

Zhodnotenie nehnuteľnosti vykonáva iba nájomca za základe súhlasu prenajímateľa. Prenajímateľ udeľuje súhlas so zhodnotením nehnuteľnosti na základe žiadosti prenajímateľa, v ktorej je uvedený rozsah prác a ich finančné ocenenie. Investícia nájomcu nie je podmienená pre vznik a trvanie nájomného vzťahu. Nehnuteľnosť vo vlastníctve štátu, v správe štátneho podniku, ktorá je predmetom investičného prenájmu nesmie byť využívaná nájomcom na komerčný účel.

Výška zhodnotenia nehnuteľnosti sa stanovuje znaleckým posudkom. Znalecký posudok sa vyhotovuje pred zhodnotením nehnuteľnosti a po zhodnotení nehnuteľnosti na náklady nájomcu. Znalecký posudok môže vyhotoviť iba znalec zaradený do zoznamu znalcov štátneho podniku. Zoznam znalcov štátneho podniku v rámci príslušnej organizačnej zložky predloží referent organizačnej zložky nájomcovi pri podpise nájomnej zmluvy.

Nájomná zmluva obsahuje tzv. "generálny pardon", ktorý znamená vzdanie sa finančných nárokov nájomcu z titulu zhodnotenia nehnuteľnosti po ukončení doby nájmu na dobu určitú. Refundácia výšky zhodnotenia nehnuteľnosti je možná iba v prípade predčasného ukončenia nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa z titulu mimo porušenia povinností zo strany nájomcu. Realizáciou zhodnotenia nehnuteľnosti nevzniká nárok nájomcu na jej kúpu.

Náklady spojené s vyhotovením a zabezpečením potrebných povolení, súhlasov, znaleckých posudkov a ďalších potrebných dokladov spojených s realizáciou stavebných úprav znáša nájomca.