Reklamačný poriadok

     Predajňa Lesnícke pochúťky, Námestie SNP 8, 975 66  Banská Bystrica

     Reklamačný poriadok

     Predávajúci: LESY Slovenskej republiky štátny podnik

     Námestie SNP 8, 975 66   Banská Bystrica

      IČO: 36038351     DIČ:2020087982

      Zápis v registri:   vl. č. 155/S zo dňa 29.10.1999

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
 2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá alebo kde bol tovar zakúpený:

Názov a adresa prevádzky: Predajňa Lesnícke pochúťky, Námestie SNP 8, 975 66  Banská Bystrica

Reklamácie vybavuje: Alžbeta Balážová, zodpovedný vedúci prevádzky

 1. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (pokladničný blok).

Druhy reklamácií a ich vybavenie:

 1. Záručná reklamácia – predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby. Záručná reklamácia sa vybaví podľa možností hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezvadnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok a späť vráti kúpnu cenu. Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.
 2. Reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, a pod. – osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí u predávajúceho. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo – druhá kópia sa postúpi vedúcemu zamestnancovi Andrei Kováčovej. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
 3. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

Návrh môže kupujúci podať príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je orgán alternatívneho riešenia sporov, t.j. Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 Zákona (www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s);

možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Stranami sporu sú v takom prípade kupujúci, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Kupujúci môže podať Návrh taktiež prostredníctvom nasledujúcej online platformy alternatívneho riešenia sporov: http://ec.europa.eu/odr.

 1. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov (Slovenská obchodná inšpekcia) je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba (osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 Zákona) môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od Kupujúceho poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle; poplatok nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane DPH. Oprávnená právnická osoba môže od Kupujúceho požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 2. Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že Predávajúci porušil práva Kupujúceho podľa príslušných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.
 3. Reklamáciu je možné uplatniť osobne na nasledujúcej adrese: LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, a to počas nasledovných dní pondelok až piatok v čase od 09:00 hod. do 17:00 hod. alebo písomne – prostredníctvom pošty na vyššie uvedenej adrese alebo emailom na: lesnicke.pochutky@lesy.sk
 4. V prípade objednania krehkého tovaru ( napr. vína, džem, sirum, šot, med ) je možné si uvedený tovar pripoistiť ( spôsob doručenia Kurier slovensk ápošta - krehký tovar) , pričom následky poškodenia tovaru nesie prepravná spoločnosť . 

              Pri reklamácii je potrebné doručiť fotodokumentáciu reklamovaného tovaru a uviesť:

 • Číslo objednávky
 • Dátum doručenia
 • Reklamovaný tovar (názov a množstvo)
 • Popis vady, predmet reklamácie

Osoba poverená vybavovať reklamácie v mene predávajúceho: Alžbeta Balážová

V Banskej Bystrici dňa 1.12.2021