Vecné bremená

Na majetku štátu (na pozemku alebo stavbe vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe štátneho podniku LESY Slovenskej republiky) je možné v súlade so zákonom o č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v platnom znení a Občianskym zákonníkom zriadiť zmluvné vecné bremeno alebo zákonné vecné bremeno podľa osobitných predpisov.

          

Vecné bremeno je možné zriadiť:

 

  1. „in rem“ - v prospech vlastníctva nehnuteľnosti. Z tohto vecného bremena je oprávnený vlastník nehnuteľnosti a oprávnenia prechádzajú na každého ďalšieho vlastníka. Toto oprávnenie možno dohodnúť v prípade:
  • zabezpečenia nevyhnutného prístupu vlastníka k jeho nehnuteľnosti (právo prechodu a/alebo prejazdu),
  • (zriadenia a) prevádzkovania inžinierskej stavby.

 

        2. „in personam“ - v prospech určitej osoby a oprávnenia z vecného bremena sú na túto osobu viazané. Toto právo nemožno zmluvne prevádzať a neprechádza na inú osobu.

 

Vecné bremeno možno dohodnúť len za odplatu. Odplata sa uplatňuje aj pri obmedzení vlastníckych práv podľa osobitných predpisov (zákonné vecné bremená,  napr. zák. č.251/2012 Z.z., zák. č.351/2011 Z.z. atď.).

 

Výška odplaty sa stanoví :

  1. Znaleckým posudkom, pričom sa do výšky odplaty zarátavajú náklady spojené s vyhotovením zmluvy,
  2. V zmysle cenníka štátneho podniku, pričom sa do výšky odplaty zarátavajú náklady spojené s vyhotovením zmluvy

V prípade vyhotovenia znaleckého posudku zabezpečí jeho vyhotovenie a náklady na jeho vypracovanie znáša oprávnený z vecného bremena. Postup pri vypracovaní znaleckého posudku je nasledovný:

  • V prípade „zmluvného vecného bremena“ štátny podnik akceptuje iba znalecký posudok vyhotovený znalcom uvedeným v zozname znalcov štátneho podniku. Zoznam znalcov štátneho podniku odstúpi referent organizačnej zložky  štátneho podniku oprávnenému pri predložení Žiadosti  oprávneného o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena. V prípade Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena predloží  referent organizačnej zložky  štátneho podniku oprávnenému zoznam znalcov pri podpise tejto zmluvy.
  • V prípade „zákonného vecného bremena“ štátny podnik  akceptuje znalecký posudok oprávneného z vecného bremena, nie starší ako 2 roky, vypracovaný aj iným znalcom príslušného znaleckého odboru a odvetvia.

 

Vyhotovenie geometrického plánu

V prípade, ak sa vecné bremeno zriaďuje k časti nehnuteľnosti, potom sa k Zmluve o zriadení vecného bremena vyhotovuje a pripája geometrický plán na zriadenie vecného bremena.

Vyhotovenie geometrického plánu  zabezpečí a náklady na jeho vypracovanie znáša oprávnený z vecného bremena.

 

LESY SR, štátny podnik nie je povinný na žiadosť záujemcu o zriadenie vecného bremena uzavrieť  Zmluvu o zriadení vecného bremena (na rozdiel od zákonného vecného bremena). Ide o konsenzuálny prejav vôle zúčastnených strán. Vecné bremeno je predmetom evidencie katastra v zmysle zákona č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v platnom znení.

 

V prípade záujmu o informácie viažuce sa k uzatvoreniu zmluvy o zriadení vecného bremena v konkrétnej oblasti v rámci Slovenskej republiky, odporúčame obrátiť sa na mieste príslušnú organizačnú zložku štátneho podniku, ktorých územné rozčlenenie a kontaktné osoby nájdete TU.