Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky štátneho podniku LESY Slovenskej republiky,  pre E-shop podnikovej predajne produktov LESNÍCKE POCHÚŤKY

(ďalej aj ako „VOP“)

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica
IČO: 36038351

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S 

Predávajúcim a prevádzkovateľom webovej stránky www.lesy.sk/eshop je LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, IČO: 36038351 .

Adresa elektronickej pošty predávajúceho: predajna@lesy.sk

Telefonický kontakt predávajúceho: +421 918 444 056

1. Ceny produktov

Ceny produktov uvedené v internetovom obchode www.lesy.sk/eshop platia pre nákup produktov prostredníctvom Online obchodu www.lesy.sk. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.

2. Objednávka tovaru

Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Neplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do 14 dní od vystavenia objednávky sa považuje sa porušenie týchto obchodných podmienok. Objednávkou tovaru súhlasíte s obchodnými podmienkami spoločnosti pre prevádzku internetového obchodu na adrese www.lesy.sk.


3. Stornovanie objednávky

Objednávku je možné stornovať maximálne 12 hodín od vystavenia objednávky. Objednávku je možné stornovať akýmkoľvek kontaktným spôsobom uvedeným v kontaktných údajoch predajne Lesnícke pochúťky. Stornovanie objednávky po tomto termíne, alebo, ak je už objednávka vo fáze Vybavuje sa je možné iba po dohode s dodávateľom. Stornovaním takejto objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Potvrdenie stornovania objednávky Vám bude zaslané na Vašu e-mailovú adresu, alebo Vás budeme kontaktovať telefonicky.


4. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

5. Dodávka tovaru

Vykonáva sa spôsobom uvedeným v objednávke, prípadne podľa dohody. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene produktu. Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dodávky (poštou, kuriérom). Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, nepreberajte zásielku a ihneď kontaktujte dodávateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu. Doba dodávky - objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad. V prípade objednania krehkého tovaru ( napr. vína, džem, sirum, šot, med ) je možné si uvedený tovar pripoistiť ( spôsob doručenia Kurier slovensk pošta - krehký tovar) , pričom následky poškodenia tovaru nesie prepravná spoločnosť . V prípade  že si zákazník krehký tovar  ( napr. vína, džem, sirum, šot, med ) nepripoistí, nesie všetky následky poškodenia dodávaného tovaru. 

 6. Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho).

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

 • je potrebné kontaktovať nás so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 • ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
 • tovar nesmie byť použitý,
 • tovar musí byť nepoškodený,
 • tovar musí byť kompletný,
 • zašlite spolu s dokladom o kúpe.
 • tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
 • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
 • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

7. Reklamácia

Reklamácie z dôvodu materiálových, alebo výrobných vád si môžete uplatniť u predávajúceho v zmysle podmienok uvedených v reklamačnom poriadku e – shopu podnikovej predajne štátneho podniku LESY Slovenskej republiky „Lesnícke pochúťky.

8. Ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov a je pre nás dôležité, aby ste sa pri nakupovaní v našom internetovom obchode cítili bezpečne. Pre vybavenie objednávky však potrebujeme niektoré osobné údaje zákazníka, ktoré budú použité výlučne pre zasielanie objednaného tovaru a záväzkov vyplývajúcich z tohto vzťahu, ako aj pre komunikáciu so zákazníkom, v súlade so zásadami obchodnoprávnych vzťahov podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku a platnej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov, t. zn. Nariadenia Európskeho parlamentu 2016/679 - GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail, 

            prevádzkovateľ:  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                                                                          Námestie SNP 8

                                                                          975 66  Banská Bystrica

                                                                          IČO 36038351

spracúva v zmysle čl. 6 ods. 1 b) GDPR (plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy) a uchováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi po dobu nevyhnutnú, t. zn. 2 roky pre účely prípadnej reklamácie, 10 rokov pre účtovné a daňové účely.

Prevádzkovateľ internetového obchodu prehlasuje, že osobné údaje zákazníka poskytuje spoločnosti:

Slovenská pošta, a. s.

Partizánska cesta 9

975 99  Banská Bystrica

IČO 36631124

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S

ktorá bude pre prostredníctvom svojej kuriérskej služby zabezpečovať prepravu a doručovanie objednaného tovaru našim zákazníkom a v tomto vzťahu vystupuje ako samostatný prevádzkovateľ.  

Prenos osobných údajov zákazníka do tretej krajiny sa neuskutočňuje, tak ako sa neuskutočňuje ani automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Vaše osobné údaje však môžeme sprístupňovať tretím osobám, aby sme ako prevádzkovateľ plnili povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy, medzi ktoré patria napr. súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly našej činnosti, prípadne na riešenie sporov alebo konaní, ktoré sú uplatňované voči nám.

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia na dôslednú ochranu osobných údajov, ktoré ste nám zverili. Ich databáza je chránená pred poškodením, zničením, stratou aj zneužitím.

Ako účastník nášho vzťahu a dotknutá osoba zároveň, máte v súvislosti s ochranou osobných údajov svoje neopomenuteľné práva, medzi ktoré patria:

 • Právo na prístup k údajom - máte právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje, v akom rozsahu, ako dlho, za akým účelom, komu boli poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny.
 • Právo na opravu – ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že spracúvame o vás nesprávne, resp. neaktuálne údaje, máte právo na opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) – v prípade, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo sa spracúvajú nezákonne, máte právo na vymazanie Vašich údajov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania môžete napr. v prípade, že spracúvanie je protizákonné alebo už vaše osobné údaje na účely spracúvania nepotrebujeme, avšak sú potrebné pre vaše osobné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov alebo sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje.
 • Právo na prenosnosť údajov – máte právo požiadať nás preniesť osobné údaje, ktoré ste nám zverili inej osobe, ak je to technicky možné.
 • Právo namietať
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – v prípade, že je spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov: Kontakt | Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (gov.sk).

Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov v prostredí prevádzkovateľa vám vieme poskytnúť na tejto stránke https://www.lesy.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/ a svoje ďalšie otázky môžete smerovať zodpovednej osobe na ochranu osobných údajov zodpovednaosoba@lesy.sk.


9. Ďalšie ustanovenia

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V Banskej Bystrici dňa 01.12.2021