Predaj majetku

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len "štátny podnik") v zmysle § 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku  spravuje veci a majetkové práva zverené mu pri jeho založení, ako aj veci a majetkové práva nadobudnuté v priebehu podnikania. Veci a majetkové práva, ktoré podnik spravuje, sú majetkom štátu. štátny podnik má právo majetok, ktorý spravuje, držať, užívať ho a nakladať s ním v súlade s právnymi predpismi; podnik nemôže týmto majetkom zabezpečovať záväzky tretích osôb. Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu sa na nakladanie s majetkom štátu na LESY Slovenskej republiky, štátny podnik nevzťahuje.

V zmysle § 45a ods.1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v odôvodnených prípadoch môžu podniky uzavrieť zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu, ktorý spravujú alebo tento majetok vkladať do majetku iných právnických osôb iba po predchádzajúcom súhlase ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, ktoré je zakladateľom podniku.

V zmysle § 50a ods.4 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch: „Ostatný majetok vo vlastníctve štátu, na ktorom podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu, majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby, alebo ktoré majú slúžiť verejnoprospešnému účelu, možno predať priamym predajom za cenu určenú znaleckým posudkom podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku obci, na ktorej území sa tento majetok nachádza.“

Postup pri nakladaní s majetkom štátu upravuje:

  • Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 9455/2021-250 (PDF, 2,3 MB) k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu
  • Dodatok č. 1 k smernici MPRV SR č. 9455/2021-250 (PDF, 0,08 MB) k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu
  • Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 7927/2021-750 (PDF, 1,7MB), ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

 

Predaj majetku štátu podľa § 45a ods.1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby upravený v Smernici Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 9455/2021-250 

Uvedený predaj prebytočného majetku štátu sa realizuje dvoma spôsobmi – priamym predajom alebo obchodnou verejnou súťažou. 

Štátny podnik predáva iba prebytočný majetok. Prebytočný majetok je majetok, ktorý neslúži štátnemu podniku a jeho organizačným zložkám na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Z hľadiska využitia v rámci činností zapísaných v obchodnom registri štátneho podniku  je nevyužiteľný, a tým sa stáva prebytočným. Zoznam prebytočného majetku na základe kritérií prebytočnosti navrhuje príslušná organizačná zložka. Zoznam prebytočného majetku schvaľuje generálny riaditeľ štátneho podniku. Štátny podnik si vyhradzuje právo počas  kalendárneho  roka meniť a dopĺňať aktuálny zoznam prebytočného majetku z dôvodu jeho potenciálneho zaradenia do majetku potrebného pre  hospodársku činnosť štátneho podniku. Z tohto dôvodu je Zoznam prebytočného majetku priebežne aktualizovaný.

Zo schváleného zoznamu prebytočného majetku predaja každá organizačná zložka štátneho podniku  podľa stavu prebytočného majetku, splnenia podmienok smernice MPRV SR a potenciálneho záujmu o jeho kúpu stanovuje na kalendárny rok Plán odpredaja majetku štátu

Priamy predaj konkrétnemu záujemcovi realizuje štátny podnik za podmienok a z dôvodov taxatívne uvedených v smernici, pričom kúpna cena sa určí na základe znaleckého posudku a internej metodiky štátneho podniku. Štátny podnik predloží na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej tiež aj ako "MPRV SR") žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu, ktorá  je predmetom rokovania rezortnej majetkovej komisie. Záver z rokovania komisie je pre ministra odporúčaním na udelenie alebo neudelenie predchádzajúceho súhlasu MPRV SR na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu. Po udelení prechádzajúceho súhlasu MPRV SR uzatvorí podnik s kupujúcim kúpnu zmluvu a po úhrade kúpnej ceny podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor. V prípade neudelenie predchádzajúceho súhlasu MPRV SR na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu sa predaj majetku štátu nerealizuje.

Obchodnú verejnú súťaž štátny podnik vyhlasuje s odkazom na ust. § 281 Obchodného zákonníka a za podmienok stanovených smernicou MPRV SR, pričom minimálna východisková cena sa určí na základe znaleckého posudku a internej metodiky štátneho podniku. Cena ponúknutá víťazom súťaže je výslednou kúpnou cenou. Po zrealizovaní obchodnej verejnej súťaže podnik predloží na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu, ktorá  je predmetom rokovania rezortnej majetkovej komisie. Záver z rokovania komisie je pre ministra odporúčaním na udelenie alebo neudelenie predchádzajúceho súhlasu MPRV SR na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu. V prípade udelenia prechádzajúceho súhlasu MPRV SR uzatvorí štátny podnik s kupujúcim kúpnu zmluvu a po úhrade kúpnej ceny podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor. V prípade neudelenie predchádzajúceho súhlasu MPRV SR na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu sa predaj majetku štátu nerealizuje.

V zmysle Dodatku č. 1 k smernici MPRV SR č. 9455/2021-250 je možné vykonať obchodnú verejnú súťaž spôsobom podávania návrhov písomne alebo je možné ju vykonať prostredníctvom certifikovaného systému elektronickej aukcie.

 

Predaj majetku štátu podľa  § 50a ods.4 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch upravený v Smernici Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 7927/2021-750 

Uvedený predaj majetku štátu sa realizuje priamym odpredajom iba vo vymedzenom prípade a výlučne v prospech obce. Podmienky predaja sú v príslušnom zákone a smernici striktne stanovené.

 

Záujemca o kúpu prebytočného majetku štátu v správe štátneho podniku môže svoju písomnú žiadosť adresovať na miestne príslušnú organizačnú zložku štátneho podniku, ktorých územné rozčlenenie a kontaktné osoby nájdete TU alebo na generálne riaditeľstvo štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, so sídlom: Námestie SNP č. 8 , Banská Bystrica. Pre urýchlenie evidencie a následného spracovania žiadosti je nevyhnutné, aby záujemca v žiadosti k nehnuteľnosti, o ktorú má záujem,  presne špecifikoval: katastrálne územie, číslo parcely alebo súpisné číslo stavby, číslo listu vlastníctva, prípadne priložil k žiadosti  príslušný list vlastníctva, mapku, ktorú je možné vytvoriť na dostupných internetových portáloch alebo geometrický plán, kontakt na seba a dôvod, prečo má o kúpu záujem. Záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti organizačná zložka podniku podá k jeho žiadosti písomné stanovisko.

Právny nárok na uzatvorenie  nájomného vzťahu, či predaj konkrétneho majetku zo zoznamu prebytočného majetku žiadateľovi o nájom alebo predaj nevzniká. Štátny podnik je oprávnený, nie povinný realizovať predaj majetku štátu. Štátny podnik si vyhradzuje právo vybrať spôsob nakladania s konkrétnym druhom majetku zo zoznamu prebytočného majetku.

Na záver je potrebné uviesť,  že napriek zložitosti procesu predaja majetku štátu sa štátny podnik  snaží pristupovať k zverenému majetku štátu  komplexne a so starostlivosťou riadneho hospodára tak, ako mu to ukladá zákon.