Vyhlásenie o prístupnosti

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.lesy.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012. Prvky nesúladu a výnimky sú uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Netextový obsah, ktorý je poskytnutý užívateľovi, nemá textovú alternatívu, ktorá slúži rovnakému účelu. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Pre dynamické multimediálne prvky vo forme fotogalérií a videogalérií nie je poskytnutá alternatíva vo forme titulkov, alebo audiokomentára. [Kritérium úspešnosti 1.2. Dynamické multimediálne prvky]
 • Informácie, štruktúra a vzájomné vzťahy vyjadrované prostredníctvom prezentácie nie sú odvoditeľné z kódu, alebo nie sú k dispozícii v textovej forme.  [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • Účel každého vstupného poľa, ktorý zhromažďuje informácie o používateľovi nie je odvoditeľný z kódu. [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
 • V rámci grafickej verzie sa farba používa ako jediný vizuálny prostriedok, ktorý poskytuje informáciu o hypertextových odkazoch. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Použitie farieb]
 • Vizuálne zobrazenie textu a textu vo forme obrázkov nemá splnený kontrastný pomer najmenej 4,5:1[Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
 • Vizuálne zobrazenie niektorých netextových prvkov nemá splnený kontrastný pomer k susedne farbe najmenej 3:1 [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
 • Nie je k dispozícii mechanizmus, ktorý umožňuje preskočiť bloky obsahu (napríklad menu), ktoré sa opakujú na viacerých webových stránkach. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
 • Účel odkazu nie je odvoditeľný zo samotného textu odkazu. Odkazy nie sú doplnené informáciu o formáte súboru. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 • Ponúkané užívateľské rozhranie ovládané pomocou klávesnice neponúka vždy režim, v ktorom je indikátor zamerania klávesnice viditeľný. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
 • Pri automatickom zistení chyby pri zadávaní nie sú užívateľovi poskytnuté návrhy na jej korekciu. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]
 • Webové stránky obsahujú duplicitu pre hodnoty elementu ID. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
 • Pri niektorých prvkoch užívateľského rozhrania, (ako sú napr. prvky formulára a odkazy) nie je možné z kódu odvodiť ich názov a funkciu.  [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
 1. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
 • Textový opis odkazu nie je doplnený o upozornenie, že odkaz otvára nové okno. [Pravidlo bodu 4.1. prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]
 • Na odlíšenie textu odkazu od ďalšieho textu, ktorého je súčasťou sa používa len farba. [Pravidlo bodu 5.4 prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]
 • Zverejnené dokumenty na stiahnutie neobsahujú informáciu o type a veľkosti súboru. [Pravidlo bodu 7.1 prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]
 • Mapa webového sídla je čiastočne k dispozícii len v textovej verzii stránky. [Pravidlo bodu 6.2 prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]

Neprimerané zaťaženie v zmysle článku 5 smernice (EÚ) 2016/2102

 • Pre dynamické multimediálne prvky vo forme video galérií nie je poskytnutá alternatíva vo forme titulky, alebo audiokomentár s prihliadnutím na  odhadované náklady a prínosy pre podnik LESY SR, š.p. vo vzťahu k odhadovaným prínosom pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 4.2.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 4.2.2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou uvedenej časti webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: tlacove@lesy.sk. Správcom webového sídla je Odbor informačných a komunikačných technológii LESY SR, š.p..

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je ... z Odboru informačných a komunikačných technológií LESY SR, š.p..

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk