Etický kódex

Telefónne číslo na Etickú radu zaoberajúcu sa podnetmi na porušovanie Etického kódexu - 0918 444 400. 

Členovia etickej rady štátneho podniku LESY SR

JUDr. Ján Golian, generálne riaditeľstvo - predseda

Ing. Ľubica Harničárová, LS Trenčín, OZ Považie - členka

Ing. Marcel Lehocký, OZ Východ - člen

Ing. Jozef Ďurkovič, OZ Gemer - člen

Ing. Milan Laš, generálne riaditeľstvo, pracovník IKT Žilina - člen

Ing. Rudolf Gábriš, OZ Považie - člen

Ing. Jana Staňová, generálne riaditeľstvo - členka

Ing. Janka Jagerčíková, generálne riaditeľstvo - členka

 

PREAMBULA

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky (ďalej len LESY SR, š.p.) je právnym subjektom, ktorého hlavnou úlohou je spravovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky. LESY SR sú štátnym podnikom na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov, čím získali štatút podniku strategického významu, resp. prirodzeného monopolu v rámci Slovenskej republiky.

Uvedomujúc si svoje postavenie v spoločnosti prijímajú zodpovednosť za svoje konanie a chcú byť príkladom pre ostatných.

LESY SR, š. p. deklarujú záväzok vychádzať vo všetkých činnostiach zo svojich firemných hodnôt a rešpektovať všeobecne uznávané pravidlá a zásady trvalo udržateľného rozvoja.

Etické konanie má kľúčový význam pre dlhodobé fungovanie a ekonomické záujmy LESOV SR, š.p. a je prejavom zodpovednosti voči všetkým subjektom pracovnoprávnych a obchodných vzťahov. Rešpektovanie etiky má súčasne význam pre kultivovanie hospodárskeho systému a je na prospech celej spoločnosti.

Dobré meno LESOV SR, š.p. a dôvera všetkých zainteresovaných patria k najdôležitejším hodnotám, ktorými LESY SR, š.p. disponujú. Ich ochrana je prioritnou úlohou LESOV SR, š.p. a každého ich zamestnanca.

 


I. NAŠA VÍZIA

Obrázok Graf uspokojovanie potrieb

Víziou nás, zamestnancov štátneho podniku LESY Slovenskej republiky je trvalo udržateľný rozvoj štátnych lesov, ktorý vytvorí základ pre uspokojovanie potrieb prírody, spoločnosti, ekonomiky a optimálne zhodnotí lesný majetok štátu.

POTREBY PRÍRODY

 • zabezpečovať multifunkčné lesné hospodárstvo
 • zabezpečovať trvalo udržateľné, prírode blízke obhospodarovanie lesa
 • udržiavať a ďalej zlepšovať stav lesných ekosystémov a biodiverzitu
 • ekologicky orientovaným lesným hospodárstvom a prírodne orientovaným rozvojom lesov zlepšovať stabilitu našich porastov
 • pri zohľadnení požiadaviek ekologickej rovnováhy zabezpečovať starostlivosť o zver, zachovávať a zveľaďovať jej genofond

POTREBY SPOLOČNOSTI

 • zohľadňovať záujmy štátu a na základe štátnej objednávky vykonávať činnosti, ktoré majú verejnoprospešný charakter
 • aktívne spolupracovať pri realizácii projektov zameraných na rozvoj vidieka a regiónov
 • pomáhať vytvárať transparentné a štandardné podnikateľské prostredie v súlade s trhovými princípmi
 • presadzovať trhové chápanie mimoprodukčných funkcií lesa
 • osobám so zdravotným postihnutím poskytovať pracovné príležitosti v primeranom rozsahu

POTREBY EKONOMIKY

 • uzatvárať strategické partnerstvá, ktoré zabezpečia našu trhovú pozíciu, spolupracovať na tvorbe nadhodnoty pri komplexnom spracovaní drevnej suroviny
 • zisk dosahovať efektívnym spôsobom riadenia pri plnom zohľadnení rentových pomerov lesa, zabezpečovaní záväzných predpisov plánu  starostlivosti o les a rešpektovaní mimoprodukčných funkcií lesa

 

II. POSLANIE KÓDEXU ETICKÉHO SPRÁVANIA

Etický kódex je jednotným štandardom pravidiel a noriem správania sa štátneho podniku LESY SR a jeho zamestnancov, vo vnútri organizácie medzi jej zamestnancami na všetkých úrovniach a vo vzťahu k externému prostrediu organizácie – k obchodným partnerom, predstaviteľom štátnej a verejnej správy, občianskym združeniam, záujmovým skupinám a všetkým občanom Slovenskej republiky.

POSLANIE LESOV SR, Š. P. JE MOŽNÉ ZHRNÚŤ DO NASLEDOVNEJ VETY:

Svojou podnikateľskou činnosťou chceme uspokojovať verejnoprospešné záujmy a potreby spoločnosti, ako aj ochranu prírodného prostredia s cieľom trvalo udržateľného rozvoja lesa, ale zároveň aj dosahovať primeraný zisk.

Sme si vedomí, že pre napĺňanie týchto vízií je okrem iného potrebné vysoko etické správanie, či už nášho podniku ako takého, ako aj jeho zamestnancov, teda etické správanie každého z nás.

 

III. PREČO JE KÓDEX POTREBNÝ?

 1. Etický kódex určuje morálku všetkých zamestnancov a pre tretie strany určuje normy, ktoré možno od podniku očakávať.
 2. Etický kódex taktiež odráža záväzok nášho podniku voči zákonom platným v Slovenskej republike.
 3. Etický kódex má za cieľ slúžiť ako sprievodca pre všetkých zamestnancov, v ich každodenných interakciách a rozhodovacích procesoch.
 4. Etický kódex sa zaoberá zodpovednosťami a ich súladom so zákonmi, najmä poslaním podnikania nášho podniku, jeho princípmi a hlavnými hodnotami, ako spravodlivosť, poctivosť, čestnosť, dôvera, vzájomný rešpekt a korektnosť k partnerom.
 5. Etický kódex je takisto nástrojom na podporovanie diskusie o etike v aktivitách nášho podniku a na zlepšenie riešenia etických problémov a pochybností týkajúcich sa práce.
 6. Etický kódex neobsahuje odpoveď na všetko a nezaoberá sa každou etickou záležitosťou, s ktorou sa môžu zamestnanci stretnúť.
 7. Etický kódex nie je náhradou za správny úsudok, ani náhradou princípov personalistiky, zamestnaneckých pravidiel a iných platných princípov, pravidiel a nariadení.

 

IV. ROZSAH PÔSOBNOSTI ETICKÉHO KÓDEXU

 1. Etický kódex je jedným zo základných dokumentov štátneho podniku LESY SR. Vzťahuje sa na všetkých zamestnancov podniku, ako aj na ďalšie fyzické osoby konajúce v mene LESOV SR, š.p.
 2. Povinnosťou všetkých zamestnancov LESOV SR, š.p. v akomkoľvek pracovnoprávnom vzťahu je dodržiavať tento Etický kódex, konať v jeho súlade, a zároveň aj požadovať všetky spolupracujúce tretie strany, vrátane externých poradcov, dodávateľov a iných obchodných partnerov, aby rešpektovali zásady Etického kódexu.
 3. Všetci zamestnanci LESOV SR, š. p. sú povinní, zachovávať vysoký morálny štandard v obchodnom a pracovnom správaní, vytvárať pracovné prostredie dôvery a úcty.
 4. Každý zamestnanec, ako aj každá fyzická osoba, konajúca v mene LESOV SR, š.p. musia byť oboznámení s etickým kódexom, čo potvrdia pri prevzatí kódexu podpisom.

 

V. VZŤAH K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

 1. Lesy Slovenska sú národným bohatstvom. Predstavujú základný krajinotvorný a ekostabilizačný prvok Slovenska. Strategickým princípom podniku je v nadväznosti na celosvetovú stratégiu lesníctva, stratégiu lesníckej politiky Európskej únie a základné ciele štátnej lesníckej politiky zachovanie, ochrana a zveľaďovanie lesov za účelom ich trvalo udržateľného využívania a rozvoja.
 2. Strategickým cieľom LESOV SR, š.p. je zabezpečovať multifunkčné lesné hospodárstvo, zabezpečovať trvalo udržateľné, prírode blízke obhospodarovanie lesa a udržiavať a ďalej zlepšovať stav lesných ekosystémov a biodiverzitu. Zároveň je cieľom LESOV SR, š.p. ekologicky orientovaným lesným hospodárstvom a prírodne orientovaným rozvojom lesov zlepšovať stabilitu našich porastov a pri zohľadnení požiadaviek ekologickej rovnováhy zabezpečovať starostlivosť o zver, zachovávať a zveľaďovať jej genofond.
 3. LESY SR, š.p. vedome dodržiavajú koncepciu trvalo udržateľného rozvoja v environmentálnej oblasti a napomáhajú pri programoch ochrany a tvorby životného prostredia Slovenska.
 4. LESY SR, š.p. dodržiavajú všetky platné právne predpisy súvisiace s ochranou a tvorbou všetkých zložiek životného prostredia a lesohospodársku činnosť vykonávajú v súlade s rozhodnutiami vydanými orgánmi štátnej správy.
 5. LESY SR, š.p. pri vykonávaní hospodárskych a verejnoprospešných činností napomáhajú udržaniu a zlepšovaniu stavu všetkých zložiek životného prostredia.
 6. LESY SR, š.p. sa zaväzujú poskytovať verejnosti úplné, zrozumiteľné a pravdivé informácie o svojej činnosti, o ochrane a tvorbe životného prostredia, ako aj o stave lesných ekosystémov.

CIEĽ LESOV SR, Š.P. V OBLASTI

STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 1. Zabezpečiť zachovanie a reprodukciu genofondu lesných drevín ako jednu zo základných priorít trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.
 2. Presadzovať do lesopestovateľskej praxe myšlienky prírode blízkeho obhospodarovania lesa s cieľom zvýšiť prírodnú ochrannú produkčnú i kultúrnu funkciu lesných ekosystémov a zároveň tým zabezpečiť ich druhovú a genetickú diverzitu.
 3. Zabezpečiť dodržiavanie zákonných ustanovení na úseku ochrany genetických zdrojov, pestovania lesného reprodukčného materiálu a jeho používania na obnovu lesných porastov.
 4. Napomáhať rozvoju informovanosti širokej laickej verejnosti o význame vyhľadávania a registrácie genetických zdrojov lesných drevín a ich účinnej a zmysluplnej ochrany v kontexte zachovania celkovej biologickej diverzity.
 5. Aktívne sa podieľať na dlhodobých rozvojových koncepciách zachovania reprodukcie lesných drevín a napomáhať ich praktickému uplatneniu.

   

VI. SPOLOČNOSŤ

POLITICKÁ ANGAŽOVANOSŤ

 1. Je zakázané využívať dobrú povesť, image, obchodné meno, alebo majetok LESOV SR, š.p. pre podporu určitej politickej strany alebo politického hnutia.
 2. Politická aktivita v pracovnom čase a na pracoviskách LESOV SR, š.p. nie je prípustná. LESY SR, š.p. zároveň očakávajú, že politické sympatie alebo členstvo zamestnanca v niektorej politickej strane alebo politickom hnutí nebude mať žiadny negatívny dopad na riadny a poctivý výkon práce zamestnanca LESOV SR, š.p.
 3. LESY SR, š. p. ani žiadny ich zamestnanec nesmú používať podnikové prostriedky na poskytovanie priamych alebo nepriamych príspevkov politickým stranám, kandidátom alebo skupinám.

VZŤAHY S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI

 1. Vzťahy LESOV SR, š.p. s verejnými inštitúciami musia byť v súlade s platnými zákonmi a morálnymi hodnotami a musia sa realizovať takým spôsobom, aby sa predišlo akémukoľvek nevhodnému správaniu.
 2. LESY SR, š.p. sa zaväzujú správať ako zodpovedný subjekt vo vzťahu k zákonodarným a výkonným orgánom štátu, miestnym samosprávam, regiónu a celej spoločnosti a poskytovať im pravdivé a včasné informácie.
 3. LESY SR, š.p. plnia všetky podmienky vyplývajúce zo zakladajúcej listiny a rozhodnutia zakladateľa, rešpektujú zákony a konajú len v súlade s platnou legislatívou.
 4. LESY SR, š.p. sa zaväzujú prostredníctvom všetkých druhov médií poskytovať verejnosti úplné, zrozumiteľné, pravidelné a pravdivé informácie o svojich aktivitách a zámeroch. Systematicky rozvíjajú ústretové, vysoko profesionálne a etické vzťahy s médiami.

SOCIÁLNO – SPOLOČENSKÉ ZÁVÄZKY

 1. LESY SR, š.p. majú vysoký záujem prispievať k ekonomickému rastu a zvyšovaniu životnej úrovne celej spoločnosti.
 2. LESY SR, š.p. sa zaväzujú svojimi aktivitami šíriť dobré meno regiónu a krajiny.

 

VII. EKONOMIKA

OCHRANA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 1. LESY SR, š.p. rešpektujú zákony, ktoré regulujú konkurenčné vzťahy. Ku konkurencii sa správajú dôrazne, ale cestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia a v záujme dobrého mena celého odvetvia.
 2. LESY SR, š.p. majú v úcte majetok a dobré meno konkurenčných firiem a vnímajú ich ako rovnocenné subjekty.
 3. LESY SR, š.p. sa nepokúšajú necestnými a nelegálnymi spôsobmi (priemyselnou špionážou, podplácaním, požadovaním dôverných informácií od zákazníkov ani nijakým ďalším nepoctivým spôsobom) získať informácie o podnikaní konkurentov.
 4. LESY SR, š.p. neuplatňujú nijakú formu nekalej súťaže.

DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ

 1. Zásadou LESOV SR, š. p. je zabezpečiť dôverné zaobchádzanie s finančnými, prevádzkovými a inými informáciami a zabraňovať zneužívaniu informácií získaných zamestnancami podniku počas trvania pracovného pomeru. Nelegálne využitie dôverných a strategických informácií podniku zo strany zamestnancov sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny a môže mať za následok ukončenie pracovného pomeru.
 2. Poskytnutie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a podnikovými smernicami nie je považované za porušenie Etického kódexu.

VZŤAHY S OBCHODNÝMI PARTNERMI

 1. Cestný a korektný prístup voči zákazníkom, uspokojovanie ich potrieb a záujmov sú predpokladom úspešného a trvalého obchodného vzťahu.
 2. Správanie vo vzťahu k zákazníkom je diskrétne, zdvorilé, bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie. LESY SR, š.p. sa zaväzujú používať iba legitímne obchodné metódy a informácie získané od zákazníka považuje za dôverné. Prísľub dôvernosti sa nevzťahuje na prípadný pokus klienta o získanie výhody spôsobom nezlučiteľným s korektnými obchodnými vzťahmi.
 3. LESY SR, š.p. dbajú o to, aby jeho produkty boli kvalitné a vyhovujúce platným národným a medzinárodným normám.
 4. LESY SR, š.p. poskytujú včasné, úplné, neskreslené, pravdivé a zrozumiteľné informácie o svojich produktoch a službách. Nedopúšťajú sa šírenia neprávd, zatajovania, zveličovania v reklame a v iných verejných vystúpeniach.
 5. Vzťahy s dodávateľmi a veriteľmi sú založené na vzájomnej dôvere a úcte. Všetky informácie o vzťahoch LESOV SR, š.p. a jeho dodávateľoch sa považujú za dôverné.
 6. LESY SR, š.p. nezneužívajú svoje postavenie na trhu a zaväzujú sa vytvárať rovnaké podmienky pre všetkých svojich obchodných partnerov.
 7. LESY SR, š.p. sa zaväzujú, že budú vytvárať bezpečné pracovné prostredie pre svojich obchodných partnerov a ich zamestnancov zdržujúcich sa na pracoviskách podniku. Zároveň od nich vyžaduje dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov platných v LESOCH SR, š.p.
 8. LESY SR, š.p. sa zaväzujú dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky. Ak LESY SR, š.p. vplyvom mimoriadnych okolností nemôžu splniť dohodnuté požiadavky, vstupujú čo najrýchlejšie do rokovania s obchodným partnerom s cieľom hľadania alternatívneho riešenia.
 9. LESY SR, š.p. poskytujú svojim veriteľom dôveryhodné garancie, pravdivé informácie o svojej ekonomickej situácii a zaväzujú sa k efektívnemu zhodnoteniu vloženého kapitálu.
 10. Zamestnanci LESOV SR, š.p., ani ich priami rodinní príslušníci, nesmú prijať od obchodných partnerov žiadne peňažné dary alebo iné provízie.

   

VIII. ZAMESTNANCI A ICH HODNOTY

ÚCTA K ČLOVEKU

 1. LESY SR, š.p. si ako zamestnávateľ uvedomujú, že zamestnanci predstavujú pre podnik najvyššiu hodnotu. Toto uvedomenie sa prejavuje v správaní sa a konaní zamestnávateľa voči svojim zamestnancom.
 2. Vzťahy k zamestnancom a medzi zamestnancami, ako i medzi nadriadenými a podriadenými v LESOCH SR, š.p. sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv.
 3. Od každého zamestnanca sa očakáva vytvárať atmosféru vzájomnej úcty, dôvery, lojality a spolupatričnosti, bez ktorých nemožno spolupracovať a dlhodobo dosahovať dobré hospodárske výsledky.
 4. V LESOCH SR, š.p. sa netoleruje žiadne fyzické, psychické alebo sexuálne obťažovanie. V LESOCH SR, š.p. je neprípustná akákoľvek forma zneužívania, ponižovania, šikanovania a dehonestácie ľudskej osobnosti či diskriminácie.
 5. Každý zamestnanec LESOV SR, š.p. nesie zodpovednosť za svoje konanie. Mal by sa správať tak, aby neškodil svojim spolupracovníkom, aby im nekomplikoval prácu a nebránil v ich iniciatíve.
 6. Každý, kto si myslí, že môže niečím prispieť k zlepšeniu v ľubovoľnej oblasti aktivít LESOV SR, š.p. má právo byt vypočutý.

DÔSTOJNÁ PRÁCA

 1. LESY SR, š.p. prijímajú zamestnancov a usmerňujú ich kariéru na základe ich predpokladov na danú prácu, bez akejkoľvek rasovej, náboženskej či národnostnej diskriminácie, bez ohľadu na farbu pleti, pohlavie, vek, stav, sexuálnu orientáciu a zdravotnú spôsobilosť.
 2. LESY SR, š.p. venujú dôslednú pozornosť odbornému a osobnostnému rozvoju svojich zamestnancov v súlade so súčasnými a budúcimi potrebami podniku. Zaväzujú sa vytvárať podmienky na rozvíjanie vedomostí, zručností a schopností svojich zamestnancov zodpovedajúcich ich súčasnému alebo plánovanému pracovnému zaradeniu.
 3. LESY SR, š.p. sa zaväzujú uskutočňovať spravodlivú politiku odmeňovania, bez akejkoľvek diskriminácie. Spôsob odmeňovania má odrážať individuálne výsledky a význam pracovnej pozície vo väzbe na hospodárske výsledky podniku a vývoj životných nákladov.
 4. LESY SR, š.p. sa zaväzujú v procese uvoľňovania zamestnancov rešpektovať objektívne kritériá a základné etické normy. Proces uvoľňovania musí byť včas oznámený, transparentný a nesmie zraňovať dôstojnosť človeka.
 5. LESY SR, š.p. sa zaväzujú vytvárať hygienicky neškodlivé, vhodné pracovné prostredie. Zamestnanci sú však povinní rešpektovať všetky bezpečnostné predpisy a dbať, aby neohrozili seba, spolupracovníkov, iné osoby a nespôsobili materiálne škody.
 6. LESY SR, š.p. dbajú o vysokú úroveň sociálnej a zdravotnej starostlivosti o svojich zamestnancov.
 7. S cieľom vytvárať podmienky pre dôstojnú prácu, zaväzuje sa vedenie LESOV SR, š. p. spolupracovať a udržiavať partnerský vzťah so zástupcami odborov.

ETIKA KOMUNIKÁCIE, ŠÍRENIA A OCHRANY INFORMÁCIÍ

 1. Vedenie LESOV SR, š.p. vytvára priestor na slobodné vyjadrenie vlastného názoru každého zamestnanca bez rizika zastrašovania alebo sankcií.
 2. Vedenie LESOV SR, š.p. sa zaväzuje vysvetľovať svoje ciele a zámery, ako aj význam jednotlivých činností a aktivít, podporovať aktívnu komunikáciu a aktivizovať zamestnancov na zdokonaľovanie ich pracovného výkonu, ako aj celkového výkonu podniku. Osobitnú pozornosť venuje príprave spolupracovníkov na zmeny v podniku.
 3. LESY SR, š.p. podporujú kultivovanú komunikáciu nielen medzi jednotlivými zamestnancami, ale aj medzi jednotlivými podnikovými útvarmi. Od každého zamestnanca a útvaru sa požaduje zúčastniť sa tejto komunikácie a poskytovať informácie, ktoré sú prospešné pre celý podnik. Zámerné utajovanie informácií, ktoré by mohli prispieť k skvalitneniu práce podniku sa považuje za morálne neprípustné.
 4. Všetci zamestnanci LESOV SR, š.p. sú povinní chrániť informácie, ktoré patria podniku alebo ktoré súvisia s jeho podnikateľskými aktivitami. Takéto informácie sa považujú za dôverné, môžu sa používať len pre pracovné účely a nikdy nie na osobné ciele.
 5. Všetci zamestnanci LESOV SR, š.p. používajú vo vzájomnej komunikácii, ako aj v komunikácii s tretími stranami kultivovaný slovný prejav.

VZHĽAD ZAMESTNANCA

 1. Vzhľad zamestnancov LESOV SR, š.p. spoluvytvára reputáciu a prestíž firmy ako takej. Oblečenie, upravenosť a elegancia prispieva k tomu, ako klient a obchodný partner, ale aj kolega na pracovisku vníma zamestnanca i firmu ako takú.
 2. Od imidžu zamestnanca LESOV SR, š.p. sa očakáva primeraná kvalita obliekania, štýl, osobná hygiena a bezpodmienečná čistota, vzbudzujúce dôveryhodnosť. To všetko dotvára jeho kultivované a profesionálne vystupovanie.
 3. Zamestnanci, ktorým v zmysle platných predpisov prináleží služobná rovnošata, majú túto v úcte. Náležitú pozornosť venujú jej kompletnosti, čistote, a predpísanému označeniu. Nosenie rovnošaty nie je možné kombinovať s inými, nevhodnými súčasťami oblečenia. Nosenie rovnošaty v prípadoch, kedy by mohlo prísť k poškodeniu dobrého mena podniku, je zakázané.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

 1. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých zamestnancov majú dôležitý význam v rámci LESOV SR, š. p. a sú neoddeliteľnou súčasťou práce všetkých zamestnancov.
 2. Zamestnanci LESOV SR, š.p. sú povinní oboznamovať sa a dodržiavať všetky platné predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to v záujme ich samotných, v záujme všetkých zamestnancov LESOV SR, š.p.
 3. V LESOCH SR, š. p. nesmú byť zamestnanci v prípade vyžadovania plnenia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zo strany zamestnávateľa nijako znevýhodňovaní ani inak postihovaní.

ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY NA PRACOVISKU

Zamestnanci LESOV SR, š.p. nesmú prichádzať do práce pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok a takisto nesmú požívať alkohol alebo návykové látky v priestoroch zamestnávateľa, resp. na pracovisku.

FAJČENIE NA PRACOVISKU

 1. V zmysle platných právnych predpisov je zamestnancom LESOV SR, š.p. zakázané fajčiť v priestoroch zamestnávateľa, resp. na pracovisku. Tento zákaz sa vzťahuje na všetky spoločné priestory, chodby, schodištia, kancelárie a sociálne zariadenia.
 2. Zamestnávateľ vyhradí pre fajčenie osobitné priestory, ktoré budú definované v samostatnom internom predpise.

OCHRANA DOBRÉHO MENA A MAJETKU PODNIKU

 1. Každý zamestnanec LESOV SR, š.p. vystupuje nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant podniku. Preto i na verejnosti má dbať na dobré meno podniku a ochraňovať jeho záujmy.
 2. Každý zamestnanec LESOV SR, š.p. je povinný ochraňovať duševný i hmotný majetok podniku. Telefóny, faxy, elektronická pošta, ako aj všetky počítačové zariadenia, hardvér a softvér sa používajú zásadne len na pracovné účely. Ďalšie špeciálne pracovné prostriedky sa používajú podľa stanovených pravidiel.
 3. LESY SR, š. p. sa zaväzujú rešpektovať autorské práva a vyžadujú rovnaký postoj od svojich obchodných partnerov vo vzťahu k dokumentom a materiálom LESOV SR, š.p. V LESOCH SR, š.p. je povolené používať len legálne zakúpený softvér.
 4. Zamestnanec LESOV SR, š. p. si neprivlastňuje, nepožičiava a ani neprepožičiava majetok podniku bez povolenia zamestnávateľa. Nezákonné privlastnenie firemného majetku alebo jeho použitie na osobné účely alebo cudziu potrebu bez výslovného povolenia sa považuje za rovnako závažné ako priame odcudzenie s dôsledkami rozviazania pracovného pomeru. Platený pracovný čas zamestnanca sa takisto považuje za majetok podniku, ktorý je neprípustné používať na súkromné účely bez riadneho povolenia, resp. vedomia zamestnávateľa.
 5. Zamestnanec LESOV SR, š.p. nemôže vyvíjať žiadne podvodné a nekalé činnosti, vrátane takých, ktoré sa vzťahujú na LESY SR, š.p., ich zákazníkov, dodávateľov, zhotoviteľov, obchodných partnerov alebo iné osoby, s ktorými sa LESY SR, š.p. stýkajú, alebo s ktorými obchodujú. Za podvodnú a nekalú činnosť sa považuje predovšetkým:

  1. krádež, podvod alebo sprenevera
  2. nepravdivá alebo nadmerná fakturácia
  3. nepovolené alebo neoprávnené ponúknutie alebo prijatie peňazí, tovaru alebo služieb
  4. žiadosť o preplatenie výdavkových dokladov na iné čiastky ako tie, ktoré sa skutočne vynaložili pri práci zamestnanca pre účely zabezpečovania činnosti LESOV SR, š.p.

KONFLIKT ZÁUJMOV

 1. Každý zamestnanec LESOV SR, š.p. si svoje súkromné záujmy vo finančnej, obchodnej či inej činnosti vykonávanej mimo LESOV SR, š.p. rieši tak, aby sa vyhol skutočnému či potenciálnemu konfliktu záujmov. Tieto činnosti musia byť v súlade s právnymi normami a vnútornými predpismi LESOV SR, š. p. V týchto činnostiach nesmie zneužívať zdroje pracoviska, svoje postavenie v podniku, ani ohrozovať dobré meno podniku.
 2. Žiadny zamestnanec LESOV SR, š.p. vo finančnej, obchodnej či inej činnosti vykonávanej ním alebo jeho príbuznými mimo LESOV SR, š.p. nevyužije výhodu alebo zisk z informácie, ktorú získal v rámci svojich pracovných povinností a zodpovednosti v LESOCH SR, š.p. a ktorá nie je všeobecne dostupná.

ETIKA RIEŠENIA SPOROV

 1. Zamestnanci LESOV SR, š.p. sa majú správať tak, aby predchádzali sporom. V prípade, že sa predsa spor či konflikt na pracovisku vyskytne, riešia ho kultivovane, nenásilnou cestou, prostredníctvom dialógu za účasti všetkých zainteresovaných strán.
 2. V prípade závažného sporu v LESOCH SR, š.p. musia zúčastnené strany prejaviť zodpovednosť a využiť všetky možnosti vyjednávania, aby sa zabezpečila plynulá činnosť podniku.

ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VEDÚCICH PRACOVNÍKOV

 1. Vedúci pracovníci LESOV SR, š.p. sú vzorom pre ostatných zamestnancov podniku a pri svojej každodennej praxi uplatňujú metódu osobného príkladu. Nezbavujú sa svojej zodpovednosti vyplývajúcej z ich postavenia. Hlásia sa k pravidlám manažérskej etiky a dbajú na svoju profesijnú česť.
 2. Každý vedúci pracovník si uvedomuje, že nesie zodpovednosť za rozvoj etiky v LESOCH SR, š.p.
 3. Vedúci pracovníci LESOV SR, š.p. nepovažujú zamestnancov podniku len za vykonávateľov rozkazov, ale za spolupracovníkov, ktorým pripravujú podmienky na to, aby mohli efektívne využívať svoj pracovný čas a tvorivým spôsobom prispievať k rozvoju LESOV SR, š.p.
 4. Vedúci pracovníci LESOV SR, š.p. nepretržite rozvíjajú vzťahy s internými i externými partnermi na báze profesionálnosti. Vhodnými metódami podporujú spolupatričnosť a lojalitu zamestnancov k podniku a ich záujem o jeho prosperitu.
 5. Vedúci pracovníci LESOV SR, š.p. sa zaväzujú poskytovať pravidelné, zrozumiteľné a pravdivé informácie spolupracovníkom. Zároveň overujú, či nimi poskytnuté informácie našli svojich adresátov.
 6. Vedúci pracovníci LESOV SR, š.p. si uvedomujú, že intenzívna spolupráca medzi vedou, výskumom a lesným hospodárstvom je predpokladom na ďalší pokrok. Preto k nej pristupujú s vysokou vážnosťou a zodpovednosťou.
 7. Vedúci pracovníci LESOV SR, š.p. sú povinní oboznamovať zamestnancov s hodnotami a požiadavkami uvedenými v tomto Etickom kódexe a zároveň sú povinní ísť príkladom pri jeho rešpektovaní. Takisto sú povinní vytvárať prostredie, ktoré je sociálne spravodlivé a v ktorom je možné rozvíjať dialóg tak, aby nedochádzalo k porušovaniu tohto Etického kódexu.

   

IX. INŠTITUCIONÁLNE ZABEZPEČENIE

 1. Pre spravodlivé riešenie podnetov na porušovanie Etického kódexu sa ustanovuje Etická rada LESOV SR, š.p. (ďalej len Etická rada), ako inštitúcia, ktorej úlohou je zaoberať sa riešením etických otázok v súvislosti s činnosťou LESOV SR, š.p.
 2. Etická rada je poradný orgán, ktorého rozhodnutia a výstupy majú formu odporúčaní. V sporných prípadoch rozhoduje formou hlasovania jej členov. Činnosť Etickej rady je upravená jej vnútorným štatútom.
 3. Etická rada má 9 členov a jej členovia sú menovaní generálnym riaditeľom.
 4. Zriaďuje sa etická „horúca linka“, ktorej účelom je pomôcť pri riešení problémov etického charakteru. „Horúca linka“ slúži všetkým zamestnancom LESOV SR, š.p., na ktorú sa môžu obrátiť kedykoľvek počas pracovných dní. Na anonymné oznámenia však nebude prihliadané.

   

X. KONTROLA DODRŽIAVANIA KÓDEXU

 1. Všetci zamestnanci LESOV SR, š.p. si musia byť vedomí, že každé porušenie etických noriem uvedených v tomto Etickom kódexe bude považované za porušenie pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka práce.
 2. Zamestnanci LESOV SR, š.p. môžu oznámiť porušenie Etického kódexu ktorémukoľvek členovi Etickej rady. Oznámenie možno kedykoľvek podať ústne, písomne, elektronickou poštou, alebo telefonicky.
 3. Členovia Etickej rady sú povinní zaoberať sa každým oznámením o porušení Etického kódexu, ktoré nie je anonymné a prijať riešenie.
 4. LESY SR, š.p. týmto vyhlasujú, že proti zamestnancovi, ktorý ohlasuje podozrenie z porušovania tohto Etického kódexu nebudú namierené žiadne sankcie a nebude nijakým spôsobom znevýhodňovaný.
 5. Etická rada, uvedomujúc si citlivosť týchto problémov, zaručuje absolútnu dôvernosť údajov o identite osôb podávajúcich oznámenie o podozrení z porušenia Etického kódexu. V prípade preukázania porušenia zásady dôvernosti uvedených údajov o identite osôb zo strany ktoréhokoľvek člena etickej rady, bude tento člen z etickej rady vylúčený a sankcionovaný v zmysle platných právnych predpisov.

   

XI. PORADENSTVO V OBLASTI POCHOPENIA

IMPLEMENTÁCIE KÓDEXU

Každý zamestnanec LESOV SR, š.p. musí byť oboznámený s obsahom Etického kódexu a proti podpisu je povinný prevziať si Etický kódex vo forme brožúry od kompetentného pracovníka určeného zamestnávateľom. Novoprijímaní zamestnanci podniku absolvujú školenie o obsahu a aplikácii Etického kódexu v praxi v rámci vstupného školenia. Všetci zamestnanci majú po prevzatí Etického kódexu nárok na poradenstvo v oblasti jeho uplatňovania, a to u ktoréhokoľvek člena Etickej rady.

 

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tento Etický kódex nenahrádza Pracovný poriadok LESOV SR, š.p., avšak je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Je doplnkový ku všetkým interným predpisom pracovnoprávneho charakteru LESOV SR, š.p.
 2. Zmeny a doplnky k tomuto Etickému kódexu sa prijímajú na základe rozhodnutia Etickej rady a musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
 3. Etický kódex nadobúda účinnosť dňom 01. 02. 2005.

 

V Banskej Bystrici, 31. 12. 2004