Certifikácia lesov

Vážení priatelia,

Obrázok LesSvetový fond pre prírodu (WWF) vydal na rozhraní tisícročí hodnotenie stavu lesov Európy. V rebríčku posledného hodnotenia výsledkov starostlivosti o lesné ekosystémy európskych krajín patrí Slovensku tretie miesto za Švajčiarskom a Fínskom.

Slovenská republika je rezervoárom európskeho lesníckeho bohatstva. Vďaka svojej polohe na rozhraní medzi Karpatami a Panónskou nížinou a vertikálnemu členeniu územia sa tu stretávajú a prirodzene miešajú najvýznamnejšie rastlinné a živočíšne organizmy prírody Európy.

Lesy majú svoju históriu, počas ktorej boli po stáročia ovplyvňované  činnosťou ľudí pri ich osídľovaní. To viedlo okrem iného k poznaniu, zručnosti a skúsenostiam v lesníckych činnostiach, k rozvoju lesníckej politiky a riadenia lesníckych činností založenom na dlhodobom plánovaní. Aj keď lesy boli chápané predovšetkým ako zdroj nevyčerpateľnej suroviny – dreva, v obdobiach vzniku ich možnej  devastácie sa z vôle štátu vždy podarilo zabrániť  ohrozeniu ich samotnej podstaty. O základy zabezpečovania trvalého úžitku z lesa sa vydaním lesných poriadkov pričinili najmä panovníci Žigmund v roku 1426, Maximilián II. v roku 1565 a Mária Terézia v roku 1769. 

Dnešný stav lesov na Slovensku je výsledkom po stáročia cieľavedome vykonávaného obhospodarovania lesov. Štátny podnik, LESY Slovenskej republiky, je pokračovateľom bohatých a dlhodobých  tradícií lesníctva na Slovensku. Našim prvoradým cieľom je zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov vo vlastníctve štátu a ostatných užívaných lesov tak, aby sa pri dodržaní všetkých princípov trvalo udržateľného rozvoja zlepšovala funkčnosť a maximalizovalo dosahovanie pozitívnych efektov hospodárenia.Obrázok Les

Program trvalo udržateľného rozvoja a všestrannej starostlivosti o životné prostredie sveta s výhľadom do 21. storočia bol prijatý ako Agenda 21 na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED), známej tiež ako Summit Zeme, v Rio de Janeiro v roku 1992.

Základný princíp pre  trvale udržateľné obhospodárenie lesov  uplatňovaný v Európe:    „ Lesné zdroje a lesná pôda by mali byť trvale obhospodarované tak, aby vyhovovali sociálnym, ekonomickým, ekologickým, kultúrnym a duchovným potrebám ľudstva súčasnej a budúcich generácií prijala Konferencii ministrov o ochrane lesov v Helsinkách 1993 a stal sa základom prípravy jednotnej európskej lesníckej politiky.

Štátny podnik, LESY SR, pre napĺňanie politického záväzku Slovenskej republiky k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu  európskych lesov prijal  podnikovú politiku trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Ciele politiky TUOL rešpektujú Strednodobú koncepciu politiky pôdohospodárstva na roky 2004 až 2006, Koncepciu lesníckej politiky Slovenskej republiky do roku 2005 a Národné kritériá a indikátory na hodnotenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch Slovenska.

Medzinárodným uznaním nášho prístupu k zabezpečovaniu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov je získanie certifikátov kvality v systémoch: (certifikáty kvality)

 

 Obrázok Logo FSC
Forest Stewardship Council®

 
Obrázky Logo PEFC
The Programme for the Endorsement 
of Forest Certification