Zámeny

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „štátny podnik“) môže v zmysle ustanovení zákona 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov zamieňať:

  • podľa § 50 zákona č. 326/2005 Z. z. lesné pozemky a lesné porasty na nich vo vlastníctve štátu za lesné pozemky a lesné porasty na nich vo vlastníctve iných osôb,
  • podľa  § 50a) zákona č. 326/2005 Z. z. ostatný majetok  vo vlastníctve štátu za lesné pozemky a lesné porasty nich vo vlastníctve iných osôb alebo za zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy vo vlastníctve iných osôb.

Podmienky a podrobnosti o postupe štátneho podniku pri realizácii zámeny upravuje smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Znenie smernice nájdete TU (veľkosť 1,8 MB).

V zmysle smernice má štátny podnik povinnosť zverejňovať informáciu  o pripravovanom uzatvorení zámennej zmluvy na svojom webovom sídle  najneskôr 14 dní pred rokovaním  vedenia štátneho podniku, na ktorom sa má predmetný návrh posudzovať.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik zverejňuje Informáciu o prerokovaní návrhu pripravovanej zámeny v k.ú.Velčice TU (veľkosť 0,4 MB).

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik zverejňuje Informáciu o prerokovaní návrhu pripravovanej zámeny v k.ú.Zákopčie / TU (veľkosť0,4 MB).

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik zverejňuje informáciu o prerokovaní návrhu pripravovanej zámeny v k.ú. Ochodnica/ TU ( veľkkosť 0,4 MB)

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik zverejňuje informáciu o prerokovaní návrhu pripravovanej zámeny v k.ú. Zámutov/ TU ( veľkosť 0,4MB)

LESY Slovenskej republiky,štátny podnik zverejňuje informáciu o prerokovaní návrhu pripravovanej zámeny v k.ú.Oravská Polhora a Námestovo / TU ( veľkosť 0.4 MB )

LESY Slovenskej republiky,štátny podnik zverejňuje informáciu o prerokovaní návrhu pripravovanej zámeny v k.ú. Veľký Grob a k.ú. Horné Žemberovce/ TU (veľkosť0,4 MB)