Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Spoločne za obnovu chránených historických parkov v Palárikove a v DiósjenőLesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Obrázok Logo HU SK

Názov projektu: Spoločne za obnovu chránených historických parkov v Palárikove a v Diósjenő
Akronym: HU-SK PARK
Identifikačný kód projektu: HUSK/1101/2.2.1/0355
Názov vedúceho partnera: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Názov cezhraničného partnera: IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Začiatok realizácie projektu: 01. 11. 2012 Ukončenie projektu: 31. 10. 2014
Výška podpory z ERDF: 732 565,34 EUR
Webová stránka projektu: www.huskpark.eu (dostupná neskôr)

Zdôvodnenie projektu
Chránené historické parky v obci Palárikovo a Diósjenő patria medzi výnimočné prírodno-krajinárske parkové objekty na Slovensku i v Maďarsku, a zatiaľ sa nedočkali adekvátneho využitia svojho potenciálu. Spoločný projekt vychádza zo súčasného stavu parkov. Súčasný stav parku v Palárikove je výsledkom dlhodobo poddimenzovanej údržby a nedostatku financií na nevyhnutné zásahy udržujúce porasty na požadovanej úrovni a rozsahu. Došlo k zániku niektorých priehľadov a chodníkov. Časť parku nadobudla charakter lesa. V prípade historického parku Diósjenő starostlivo skomponovaná priestorová štruktúra územia sa za posledné polstoročie aj napriek dobrej snahe, ale bez zabudnutých záhradníckych koncepcií a fytotechnických zásahov do dnešného dňa zanikla a v súčasnej dobe je celé územie zarastené drevinami a park nadobudol charakter lesa, čistinky zmizli, niekdajšie výhľady zanikli.

Hlavný cieľ projektu
Hlavným cieľom projektu je spoločná ochrana prírodných hodnôt prostredníctvom cielenej obnovy historických parkov v Palárikove a Diósjenő. Hlavný cieľ projektu sa dosiahne realizáciou činností a aktivít zameraných na obnovu parkov, rešpektujúc historický priestor s kvalitami pôvodnej koncepcie a kompozície parkov, spolu so zakomponovaním nových atraktívnych prvkov, čím sa výrazne posilní ekologická hodnota predmetných parkov. Tieto činnosti sú zamerané na napĺňanie cieľa programu, presnejšie priority č. 2 Ochrany prírodných hodnôt. Okrem toho navrhované činnosti a aktivity zabezpečia plnenie špecifických cieľov ako zabezpečiť aktívny prístup k ochrane kultúrno-historických a prírodných hodnôt týchto parkov, posilniť pro-environmentálny postoj obyvateľov obcí a priľahlého okolia s dôrazom na ochranu prírody, zvýšiť funkciu parkov ako miesto pre každodennú rekreáciu a šport, ponúknuť parky ako demonštračné objekty v procese vzdelávania budúcich odborníkov, posilniť povedomie obyvateľov o vlastnej histórii, vymeniť si skúseností v oblasti obnovy a starostlivosti o historické parky a tým podporiť rozvoj hospodárskeho potenciálu hraničných regiónov vytvorením dobrých východiskových podmienok pre rozvoj cezhraničného turistického ruchu.

Rozpočet projektu
Celkový rozpočet projektu predstavuje 879 003,91 EUR, z čoho 732 565,34 EUR pozostáva zo zdrojov ERDF, 102 488,37 EUR zdroje zo štátneho rozpočtu a 43 950,20 EUR predstavuje vlastné spolufinancovanie projektových partnerov.

Miesto realizácie projektu
Na Slovensku je to park kaštieľa v Palárikove. Obec Palárikovo sa nachádza na Podunajskej nížine v juhozápadnej časti Slovenska, v kraji Nitra, v okrese Nové Zámky. Rozloha chráneného parku, a kaštieľa tak z kultúrneho hľadiska, ako aj ochrany životného prostredia je 52 ha na juhovýchodnej časti obce. V Maďarsku je to park kaštieľa v obci Diósjenő. Obec Diósjenő sa nachádza v Maďarsku, v Novohradskej župe, v mikroregióne Rétság. Park sa nachádza na východnom úpätí pohoria Börzsöny, v juhovýchodnom smere od obce. Plocha parku dotknutého v projekte je súčasťou siete NATURA 2000, stojí pod lokálnou ochranou. Rozloha parku, na ktorom sa plánuje rekonštrukcia presahuje plochu 10 ha.

Cieľové skupiny:
S ohľadom na charakter projektu je možné zadefinovať dve hlavné cieľové skupiny. Hlavnou cieľovou skupinou sú obyvatelia dotknutých obcí a ich okolia, na ktorých bude mať projekt priamy dosah, keďže parky sa nachádzajú či už priamo v obci, alebo na jej okraji. Tým plnia parky v obmedzenej miere s ohľadom na súčasný stav aj funkciu zón oddychu tejto cieľovej skupiny. Ďalšou priamou cieľovou skupinou sú samotní správcovia parkov, ktorí sú v prípade tohto projektu aj projektoví partneri. Počas realizácie projektu sa počíta aj s aktívnym zapojením detí z okolia do projektu samotného a ich činnosť bude pokračovať aj po ukončení projektu čo prispeje k posilneniu ich pro-environmentálneho postoja. Druhou, nemenej dôležitou cieľovou skupinou je odborná verejnosť. Významnú a cieľovú skupinu predstavujú odborníci na problematiku obnovy historických parkov, ktorým aktivity naplánované v rámci projektu umožnia nielen teoretickú výmenu skúseností ale aj priamu konfrontáciu teórie s praxou prostredníctvom realizovaného projektu.

Aktivity v rámci projektu
· Otváracia konferencia  - Pozvánka (PDF, 162 kB) / Meghívó (PDF, 205 kB)
· Verejné obstarávanie
· Obnova chránených historických parkov
· Stretnutia k vyhodnoteniu postupu realizácie projektu
· Konferencia: Historické parky a ich obnova na území Maďarska a Slovenska
· Aktivita „Deti a park“
· Záverečná konferencia

Bližšie informácie nájdete v informačnom letáku k projektu a na webovej stránke projektu www.huskpark.eu (dostupná neskôr).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„OBSAH TOHTO OZNÁMENIA NEREPREZENTUJE OFICIÁLNE STANOVISKO EURÓPSKEJ ÚNIE“.
www.hungary-slovakia-cbc.eu
Stránka vytlačená z www.lesy.sk