Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Lesnícky náučný chodník Počúvadlo/Banský JarokLesy Slovenskej republiky, štátny podnik

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU Počúvadlo (PDF, 750 kB) 
 • Kraj: Banskobystrický
 • Okres: Banská Štiavnica
 • Pohorie: Štiavnické vrchy
 • Chránené územie: CHKO Štiavnické vrchy
 • Prístup: SAD Štiavnické Bane – Počúvadlo, pri prvom parkovisku na okraji jazera Počúvadlo. Odtiaľ doprava k hotelu Topky
 • Východisko: jazero Počúvadlo, príp. hotel Topky, GPS súradnice N 49° 0'59.96" E 21°25'25.00"
 • Trasa: chodník je umiestnený popri zbernom jarku, ktorým sa privádzala voda do jazera Počúvadlo
 • Dĺžka: 2,5 km, 
 • Čas prechodu: 1 hod.
 • Počet zastávok: 8
 • Zameranie chodníka: lesnícke, ochranárske,
 • Typ chodníka: samoobslužný, okružný, peší, letný, zimný,
 • Náročnosť terénu: nenáročný
 • Nadväznosť na turistickú značku: nie je
 • Rok otvorenia, garant: 2006, Lesy SR, š. p. Odštepný závod Levice
 • Textový sprievodca: nie je
 • Kontakt: LESY SR, š. p., OZ Levice, Koháryho 2, 934 01 Levice Tel.: 036/ 635 06 11 E- mail: lesylv@lesy.sk
 • Aktuálny stav: 
 • Poznámka: Názov chodníka je odvodený od názvu baníckeho diela, ktoré slúžilo na odvádzanie vody z banských štôlní do umelo vybudovaných vodných nádrží – tajchov. Náučný chodník má tiež označenie NCH Počúvadlo
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

Názvy informačných panelov

 

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí

Náučný chodník vás prostredníctvom jednotlivých tabúľ pozýva na trasu zameranú najmä na lesníctvo a činnosti s ním spojené, faunu a flóru okolia. Konkrétne sa jedná o ochranu lesa, výchovu lesných porastov ale aj prirodzenú obnovu lesa, ťažbu dreva a obchod s ním spojený. Taktiež sa venuje aj poľovníctvu. Jazero Počúvadlo s rozlohou 12 ha patrí medzi najnavštevovanejšie lokality v oblasti Banskej Štiavnice. V tejto oblasti bol vybudovaný od začiatku 16. stor. do polovice 19. stor. unikátny vodohospodársky systém umelých vodných nádrží, ktorý sa svojím technickým prevedením môže rovnať harzskému vodohospodárskemu systému v Nemecku, ba dokonca ho v určitých oblastiach aj prekonáva. Systém pozostával zo 60 umelých vodných nádrží - tajchov - s celkovým objemom 7 miliónov m3 , ktoré boli navzájom pospájané zbernými (72 km), náhonovými (57 km) a spojovacími jarkami. Vzhľadom na nedostatok prírodných vodných zdrojov v oblasti sa snehová a dažďová voda zachytávala v zberných jarkoch a kumulovala sa vo vodných nádržiach. Z nich sa voda náhonovými jarBANSKÝ JAROK L e s n í c k y n á u č n ý c h o d n í k Informačný panel prirodzená obnova porastov kami rozvádzala k banským zariadeniam. S vybudovaním tohto systému sa spájajú mená Matej Kornel Hell, Jozef Karol Hell, ale predovšetkým významný vedec Samuel Mikovíni.