Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

LesVital SK - CZLesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Obrázok Logo SK SZ

Európsky fond regionálneho rozvoja

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

http://www.sk-cz.eu/

Názov projektu: SPOLOČNE ZA PREDCHÁDZANIE ZHORŠOVANIU STAVU POŠKODENÝCH LESNÝCH EKOSYSTÉMOV

Akronym: LesVITAL SK - CZ

Kód projektu: 304021S114

Termín realizácie: 03/2020 - 04/2022

 

Vedúci partner:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

http://www.lesy.sk

Organizačná zložka VP zodpovedná za realizáciu projektu

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina

Námestie M. R: Štefánika 1, 011 45  Žilina

 

Hlavný cezhraničný partner:

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

https://lesycr.cz/

Organizačná zložka HCP zodpovedná za realizáciu projektu

Lesní správa Strážnice

Zámek 673, 696 62 Strážnice

Celkové výdavky projektu 

700 036,14 €

Financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

85%

Štátny rozpočet - VP   

5%

Štátny rozpočet - HCP  

0%

Vlastný vklad – VP  

10%

Vlastný vklad – HCP  

15%

 

OPIS PROJEKTU

Cieľom projektu je zachovanie biodiverzity prihraničného územia realizáciou spoločných opatrení na predchádzanie zhoršovania stavu druhov a biotopov a vykonanie vegetačných protieróznych opatrení. Horské časti Moravsko-sliezskych Beskýd a Malej Fatry sú oblasti, v ktorých sú lesné ekosystémy vo veľkom rozsahu poškodzované abiotickými a biotickými škodlivými činiteľmi. Aktivity partnerov sú zamerané na spoločné lesopestovné opatrenia na obnovu druhovo pestrých a stabilných lesných ekosystémov. Tým sa zachová biodiverzita a zároveň sa zvýši pôdoochranná a rekreačná hodnota biotopov, čo bude mať dopad na cieľové skupiny. Vykonaním opatrení na výmere 91 hektárov dôjde k ochrane pôdy a zachovaniu biodiverzity pre budúce generácie

 
POPIS VÝCHODISKOVEJ SITUÁCIE

Horské oblasti prihraničného územia Moravsko-sliezskych Beskýd a Malej Fatry sa v oblasti výskytu smrekových lesných biotopov (4. – 7. lesný vegetačný stupeň) vyznačujú poškodením abiotickými škodlivými činiteľmi (emisiami, kyslými dažďami, vetrom a snehom) a po ich oslabení sú následne napádané biotickými škodlivými činiteľmi (hubami, podkôrnym hmyzom). Klimatické zmeny vyvolávajú nielen extrémy počasia, ale taktiež prispievajú k často nekontrolovateľnému rozvoju podkôrneho hmyzu, ktorý nielenže napáda oslabené jedince po poškodení abiotickými činiteľmi, ale prechádza aj na okolité zdravé biotopy, na ktorých taktiež spôsobuje značné škody. Oslabené lesné ekosystémy hlavne v horských pásmach postupne strácajú schopnosť ochrany pôdy pred eróziou, regulácie vodného režimu a nakoniec taktiež pôdotvornú funkciu. K zvýšenej erózií pôdy v týchto oblastiach prispieva aj sklon terénu, pretože geomorfologické pomery tohto územia sa vyznačujú miernymi až strmými sklonmi, na ktorých je dynamika povrchového odtoku zrážkovej vody spôsobujúc a eróziu pôdy vyššia v porovnaní s rovinatým územím.

Na základe doterajších výskumov je až 93,4% výmery pôd lesnej krajiny na Slovenku (výmera lesov SR je cca. 2 mil. ha) zaradených v kategórií stredné, silné a veľmi silné erózne ohrozenie potenciálnou vodnou eróziou (Midriak 2010). Zachovanie a posilnenie biodiverzity takto poškodených lesných biotopov prostredníctvom lesopestovných a ochranných opatrení predstavuje náročnú úlohu. Oproti klasicky vykonávaným činnostiam je nutné vložiť do nápravných opatrení pridanú hodnotu v podobe dôsledne premysleného komplexu čiastkových úloh, ktoré sú na seba naviazané a ich vykonanie prinesie požadované výsledky v podobe zvýšenia biodiverzity a zabezpečenie ochranných funkcií lesa najmä z pohľadu ochrany pôdy pred eróziou. Keďže väčšina takýchto lesných biotopov sa nachádza v začiatočných častiach povodí, sú to práve lesné porasty, ktoré tvoria prvú nárazníkovú zónu pri súčasných zrážkových extrémoch.

 

AKTIVITY PROJEKTU

Popísané lesopestovné opatrenia majú za cieľ zabezpečenie odrastenia novovysadených drevín na poškodených plochách a taktiež ochranu a podporu mladých lesných porastov, ktoré predstavujú spolu s novovysadenými porastmi zabezpečenie ochranných funkcií lesných biotopov. Druhovo pestré a stabilné lesné ekosystémy pôsobia pozitívne na ochranu pôdy znižovaním podielu povrchového odtoku zrážkovej vody a jej rýchlosti, zvyšovaním vsakovania vody do pôdy, obmedzením transportu splavenín, čo najmä na svahovitých územiach vytvára ich neoceniteľnú protieróznu funkciu. Lesné porasty, lesná pôda, machy a lišajníky v značnej miere vodné zrážky zadržiavajú, akumulujú, filtrujú a regulujú ich odtok. Zachovanie a zvýšenie biodiverzity zvýši zároveň rekreačnú hodnotu lesných biotopov, čo bude mať priamy dopad na cieľové skupiny. Na zabezpečenie spoločného a efektívneho vykonania jednotlivých opatrení budú v priebehu projektu uskutočnené dve aktivity za účelom výmeny skúseností so zapojením odborníkov z praxe so spoločnou prípravou manažmentu cezhraničných území. Jedno stretnutie sa uskutoční u VP a jedno u HCP.V rámci publicity projektu VP na záver projektu uskutoční záverečnú terénnu exkurziu projektu s prezentáciou dosiahnutých výsledkov ako aj ukážok spoločného manažmentu záujmových území. Publicita projektu pre cieľové skupiny bude okrem vyššie popísaných terénnych exkurzií taktiež zabezpečená prostredníctvom internetových stránok partnerov, tlačových správ a článkov z jednotlivých mäkkých aktivít a umiestnenia náučných tabúľ popisujúcich význam jednotlivých opatrení na konkrétnych stanovištiach a ich dopad na ochranu pôdy pred eróziou ako aj na zachovanie biodiverzity lesných ekosystémov.V horských oblastiach Moravsko-sliezskych Beskýd a Malej Fatry sa nachádzajú chránené územia európskeho a národného významu, ktoré si vyžadujú špecifickú pozornosť. Ich efektívna ochrana sa dá realizovať len dlhodobou udržateľnosťou, revitalizáciou lesných biotopov a aktivitami na ich ochranu. Projekt je plne v súlade s potrebami regiónov a programu v časti starostlivosti o prírodné územia a spoločne koordinované činnosti. Tým sa pre tu žijúce obyvateľstvo zabezpečí zdravé životné, pracovné a rekreačné prostredie pri dodržaní všetkých hospodárskych, ekologických, environmentálnych a spoločenských kritérií trvalej udržateľnosti lesov a životného prostredia. Popísané aktivity sú taktiež v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2020, strategický cieľ „Dobudovať kvalitné prepojenie kraja s európskymi dopravnými a komunikačnými sieťami, zlepšiť kvalitu životného prostredia a zabezpečiť udržateľnosť a efektivitu využívania prírodných zdrojov, špecifické ciele „1.3 Zvyšovať uplatnenie nízko uhlíkového hospodárstva a podporovať prispôsobovanie sa zmenám klímy“ (opatrenie 1.3.4 Realizácia preventívnych opatrení na zníženie rizika povodní, požiarov a iných rizík) a „1.4 Zlepšiť kvalitu životného prostredia“ (opatrenie 1.4.3Realizovať opatrenia na zvyšovanie ochrany prírody s dôrazom na územia NATURA 2000). Realizované aktivity taktiež podporia ciele programu starostlivosti o krajinu v CHKO Beskydy.

 

FOTODOKUMENTÁCIA 

Úvodná terénna exkurzia

Stretnutie expertného tímu ČR

Stretnutie expertného tímu SR

Záverečná terénna exkurzia

 

Realizácia projektu

 

Objednávky

Faktúry