Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Les a jeho funkcieLesy sú neoddeliteľnou súčasťou obrazu Slovenska. Či sa jedná o okolie riek alebo o naše pohoria, takmer vždy je niekde na obzore les, alebo aspoň lesík. Tú zeleň vystupujúcu na horizonte vnímame takmer podvedome, ale len málo ľudí vie, čo sa tam odohráva, kto alebo čo tam žije, či rastie. Len niektorí si uvedomujú, že voda netečie z vodovodného kohútika, ale najčastejšie sa zbiera niekde v lesoch, že jednotlivé stromy a aj lesy tlmia hluk, znižujú množstvo prachu v našom okolí a sú útočiskom rozličných druhov rastlín a živočíchov. Je dôležité poznať tieto vzťahy, aby sme ich neničili, ale aby sme im rozumeli, lebo tak chránime sami seba a našu vlastnú budúcnosť. Sme súčasťou veľmi jemnej siete vzájomne veľmi úzko previazaných vzťahov. Mnoho častí je v tejto sieti poškodených alebo pretrhnutých, preto musíme na tie, ktoré ešte máme, dávať dobrý pozor, veď nejde len o nás, ale aj o našich potomkov.

Les a všetko, čo v ňom  žije po stáročia existovalo takmer v dokonalej harmónii. V lese nič nevyjde nazmar, všetko má svoje miesto, význam a trvanie... prirodzený kolobeh života.  Smrť a zánik akéhokoľvek jedinca nie je absolútnym koncom, ale naopak začiatkom pre zrodenie iného života. Je to akési Perpetuum mobile poháňané neviditeľnou energiou slnečných lúčov. Myslíme si, že sme najdokonalejší, všetko už vieme a všetkému rozumieme. Nie je to však celkom tak. Aj napriek najmodernejšej technike a znalostiam, ktoré o tom čo sa deje okolo nás máme, ešte nikto nevyrobil vlákno, ktoré by bolo dokonalejšie ako obyčajná pavučina... nedokážeme nahradiť obyčajný chlorofyl a fotosyntézu v zelených častiach rastlín  vďaka ktorým máme životodarný kyslík....je veľa príkladov z rastlinnej a živočíšnej ríše ktoré by sme na ilustráciu mohli použiť. Príroda a les zvlášť je pre nás tým najlepším zdrojom poučenia a knihou, ktorú by sme mali čítať pomaly a dôkladne, pretože nikde inde nenájdeme lepší zdroj poznania a múdrosti.

A propos: Viete, že naše lesy zadržiavajú 4 krát viac vody ako všetky vodné nádrže Slovenska ?

Obrázok Les

Obrázok Potok

 

Les má veľa funkcií, ktoré môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na produkčné a verejnoprospešné.

  • Produkčnou funkciou lesa je jeho schopnosť vytvárať drevnú hmotu, čo je úlohou lesného hospodárstva.

  • Verejnoprospešnou funkciou lesa označujeme schopnosť lesa tvoriť a chrániť úrodnú pôdu, zachytávať a akumulovať čistú vodu, produkovať kyslík, filtrovať vzduch, pohlcovať prach a rádioaktivitu, dezinfikovať životné prostredie pomocou fytoncídov a napokon, či možno predovšetkým - poskytovať naším telám oddych a dušiam harmóniu...

Lesné hospodárstvo

Lesné hospodárstvo ako jedno z odvetví národného hospodárstva, ktorého hlavným cieľom je plánovité a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov Slovenska a ich rozvoj, má v porovnaní s inými niekoľko osobitostí. Lesy sú zároveň životným prostredím i výrobným prostriedkom, obnoviteľným prírodným zdrojom i zdrojom voľne dostupných úžitkov, producentom drevnej hmoty a ostatných obchodovateľných lesných produktov resp. služieb ale aj poskytovateľom celej škály verejnoprospešných služieb, ktoré sa ekonomicky nezhodnocujú. Lesy dnes rastú tam, kde bolo iné využitie pôdy a krajiny nehospodárne.

Ďalší rozvoj lesného hospodárstva je dnes priamo závislý na vývoji celého radu faktorov ekonomického a prírodného charakteru ako sú napr. zmeny vo významnosti funkcií lesov, konflikty medzi „ekológiou“ a „ekonomikou“ hospodárenia v lese, vývoj cien drevnej hmoty na svetových trhoch, tlaky na zvyšovanie využívania lesnej biomasy na energetické účely, zvyšovanie počtu katastrofických situácií v lesoch, a v neposlednej miere aj pôsobenie klimatických zmien a ich dopady na lesné ekosystémy.

Les a voľný čas

Les, respektíve lesné prostredie využívame aj na voľnočasové aktivity, ale nesmieme pri tom zabúdať, že les rastie dlho, obvykle niekoľko ľudských generácií. Z toho, čo zasadia dedovia a o čo sa starajú otcovia, majú úžitok až ich deti či vnuci. Naši predkovia boli na lese závislí – les im poskytol všetko, čo k životu potrebovali, či už to bolo drevo na stavbu príbytku resp. na kúrenie, stelivo pre dobytok, huby do vianočnej kapustnice alebo maliny na džem starej mamy. Naši predkovia ho preto mali v úcte a využívali ho obvykle tak, aby z neho mali osoh stále. Les sa dá pomerne rýchlo zameniť za peniaze, ale naopak to bohužiaľ už neplatí. A to je aj trochu dôvod, prečo v dnešnej dobe, keď peniaze sú všetkým, les nemá takú hodnotu- nedá sa rýchlo otáčať ako peňažný kapitál, nedá sa rýchlo sťahovať z miesta na miesto ako nejaká výrobná linka. Má globálny vplyv, ale regionálny až miestny význam. Tieto skutočnosti viedli k tomu, že vzniklo viacero podporných mechanizmov na rôznych úrovniach, ktorých cieľom je zachovať naše lesy budúcim generáciám aspoň v tom stave, aký máme dnes, ak už nie v lepšom.

Rozvoj ľudskej spoločnosti so sebou prináša aj postupné zabúdanie človeka na to, odkiaľ vzišiel. Na našej planéte neexistuje iný druh ktorý by v priebehu času získal takú schopnosť meniť a ovplyvňovať svoje životné prostredie ako práve človek. Prechod od lovca a zberača k poľnohospodárovi a neskôr remeselníkovi postupne viedol k vzniku sídiel a urbanizovaného prostredia, ktoré bolo a je vytvárané najmä pre ľudí. Ostatné rastlinné a živočíšne druhy to mali a majú v tomto pre nich neprirodzenom prostredí oveľa ťažšie. Niektoré druhy sa prostrediu betónovej džungle časom prispôsobili a prežili, faktom však ostáva, že mi sami sa čím ďalej tým viac v nej necítime dobre a vyhľadávame pokoj a odreagovanie sa od každodenných problémov doby v prírode - či už priamo v mestských oázach zelene (ak vôbec existujú), alebo, oveľa častejšie, mimo miest. Takmer neexistuje človek, ktorého by nepotešil čo len letmý pohľad na rozkvitnutú lúku plnú tých najúžasnejších tvarov, farieb a vôní alebo prechádzka lesom plným tajomných zvukov pod majestátnou klenbou stromov. V prírode hľadáme harmóniu tela a ducha, čerpáme z nej energiu a utiekame sa do nej ako zdroju zážitkov a poznania. Mnohí z nás majú blízko do lesa...