Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

O nový rozmer Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene sa usiluje cezhraničný projekt štátneho podniku LESY SRZvolen, 27. marca 2017

Lesnícki partneri zo Slovenska a Maďarska - LESY Slovenskej republiky, š. p. a EGERERDŐ Erdészeti Zrt. (Egerské lesy lesnícka a. s.) spoločne podali projekt na dobudovanie areálu sídiel svojich múzeí - Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene (LDM) a Lesníckeho múzea Zilahy Aladára v Szilvásvárade. Týmto projektom sa uchádzajú o podporu z EFRR z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Hodnota podaného projektu je 1 303 807, 09 € (z toho LESY SR, š. p. 723 156,69 €).

Cieľom projektu „Z prameňov spoločnej histórie“ (SKHU/1601/1.1/003) je renovácia dvorového areálu LDM na Námestí SNP vo Zvolene, ktorá má potenciál vytvoriť moderný otvorený kultúrno-vzdelávací a oddychový priestor plný zelene uprostred mesta a ponúknuť verejnosti novú dimenziu múzejnej prezentácie. Maďarský partner plánuje zrekonštruovať a dobudovať svoju budovu múzea v Lesníckom skanzene v doline Szalajka – Szilvásvárad.

Zvolenské múzeum sídli v historických budovách centra mesta, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami a ktorým prináleží nádvorie s plochou 1 675,86 m2. Práve tento veľkorysý priestor oživia dve moderné bezbariérové exteriérové expozície. Prvá z nich predstaví lesy a lesníctvo v minulosti. Prostredníctvom funkčných lesníckych modelov a interaktívnych edukačných prvkov umiestnených v parkovo upravenom areáli priblíži lesné remeslá, z ktorých mnohé už dnešnej verejnosti nie sú známe. Druhá expozícia znázorní les ako zdroj lesných produktov a les ako únikový a ochranný priestor. Pripomenie úlohu lesa ako úkrytu pre vydedencov, pustovníkov, azylu pre prenasledovaných, miesta odboja počas vojnového nebezpečenstva. 

Múzeum v maďarskom Szilvásvárade ponúkne na ploche 80 m2 novú expozíciu s ústredným exponátom - terénnym modelom pôvodnej lesnej železničky a zoznámi návštevníka s cestou dreva od semena až po využitie v drevospracujúcom priemysle. 

Okrem toho partneri na základe dlhoročných vzťahov posilnia vzájomnú výmenu poznatkov podporenú aj spoločným výskumom, realizáciou odborných exkurzií, prípravou spoločných podujatí a výmenných výstav. 

Parková oddychová zóna a nová programová ponuka múzea v atraktívnom prevedení sa stane návštevnícky a turisticky vyhľadávaným prírode blízkym priestorom, ktorý umocní označenie Zvolena ako mesta lesníctva a obnovené múzeum v Szilvasvárade efektívne prispeje k rastu návštevnosti Lesníckeho skanzenu v doline Szalajka.