Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

OBCHOD S DREVOM na roky 2018-2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnikLESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“) vytvorili svoju obchodnú stratégiu v súlade s najnovším trendami obchodu s drevom na Slovensku. LESY SR pripravili a zverejnili svoju novú obchodnú politiku pre nasledujúce obdobie 2018-2022 v dostatočnom časovom predstihu na tlačovej konferencii konanej 22.11.2017 v Banskej Bystrici. Týmto spôsobom LESY SR zverejnili svoje plány a ambície v oblasti spravodlivého prístupu k drevnej hmote určenej predovšetkým domácim spracovateľom podnikajúcim na Slovensku.

Základnou myšlienkou obchodnej politiky štátneho podniku LESY SR pre roky 2018-2022 je dodávať drevnú hmotu prioritne domácim spracovateľským kapacitám alebo subjektom so zahraničnou majetkovou účasťou, ktorých prevádzka je zriadená na území Slovenskej republiky.

Za týmto účelom v období druhého polroka 2017 LESY SR zrealizovali audit centrálnych zákazníkov a začiatkom roka 2018 rozbehli audit všetkých zákazníkov na úrovni odštepných závodov (ďalej iba „rating“), v podstate všetkých zákazníkov, ktorí od LESY SR v tomto období odoberali a budú odoberať drevnú hmotu za účelom naplnenia cieľa dodávať drevnú hmotu hlavne domácim spracovateľom. Rating centrálnych odberateľov a jeho vyhodnotenie bolo spracované na základe viacerých kritérií, ktoré boli zameraná hlavne na dodržiavanie zásady „drevo spracovateľom“.

Na základe týchto aktivít v roku 2017 a v súčasnosti LESY SR takto získané údaje priebežne vyhodnocujú a spracovávajú s prihliadnutím na históriu vývoja jednotlivých obchodných vzťahov, čo má za následok tvorbu obchodnej stratégie na roky 2018-2022, ktorej základnými princípmi sú jasný a transparentný obchod s drevom, podpora strategických, významných, stredných a aj malých domácich spracovateľov na základe krátkodobých, strednodobých a dlhodobých obchodných zmlúv na základe rovnakých pravidiel pre všetkých ako aj podpora najmenej rozvinutých okresov Slovenska.

Všetky aktivity smerujúce k úprave obchodnej politiky LESY SR vo vzťahu k jednotlivým odberateľom LESY SR komunikovali počas celého roku 2017 so zástupcami Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ďalej iba „ZSD SR“), ktorý združuje zamestnávateľov v odvetví spracovania dreva. Hlavnými cieľmi pri príprave obchodnej politiky LESY SR bol spravodlivý prístup k drevnej hmote s možnosťou uzatvorenia strednodobých a dlhodobých obchodných zmlúv za trhových podmienok tak, aby sa objem dodávok drevnej hmoty pohyboval na úrovni do 45% z objemu spracovaného dreva odberateľom poukazujúc na skutočnosť, že štátny podnik LESY SR obhospodaruje približne 45 %  lesov v SR.    

Zámerom LESOV SR je  obmedziť prístup k drevnej hmote obchodným spoločnostiam, ktoré nemajú definovaného cieľového spracovateľa.

Aj z týchto dôvodov LESY SR protestujú proti viacerým informáciám, ktoré boli uverejnené v článkuZarábajú milióny na úkor štátu. Priekupníkov dreva sa nedarí odstaviť.“ uverejnenom v denníku SME dňa 21. januára 2018.

Redaktor denníka SME informoval čitateľov o údajnej nevýhodnosti zmlúv štátneho podniku LESY SR s odberateľmi, ktoré boli uzavreté ešte v roku 2010. Jedna z inkriminovaných zmlúv, zmluva s firmou Wood Working, s.r.o., z roku 2010, je skutočne podľa názorov viacerých právnikov i renomovanej externej právnickej kancelárie platná a nevypovedateľná. Doba jej platnosti je do roku 2020.

LESY SR vyvinuli maximálne úsilie na právne posúdenie uvedeného zmluvného vzťahu renomovanou právnickou firmou (výsledky boli v minulosti niekoľkokrát prezentované), analyzovali sa možné výšky spôsobených škôd, ktoré by si mohol zákazník uplatniť
pri nenaplnení nájomnej a kúpnej zmluvy. Z hľadiska LESY SR však nejde o nevýhodnú zmluvu. Uvedená spoločnosť kupuje drevo za rovnakých podmienok ako ostatné subjekty, teda za ceny zodpovedajúce bežným trhovým podmienkam.

V čase, keď sa zmluva uzatvárala, spoločnosť Wood Working, s.r.o. si zároveň prenajala tiež nerentabilné piliarske prevádzky LESY SR a prevzala aj zamestnancov týchto prevádzok a počas celého tohto obdobia na základe nájomnej zmluvy platí nájomné. 

Tvrdenia, že LESY SR neoznačujú vyťaženú drevnú v zmysle platných právnych predpisov v Slovenskej republike sa nezakladajú na pravde. Taktiež tvrdenia, že LESY SR uzatvorili nevýhodné zmluvy na roky vopred sa nezakladajú na pravde. Štát pri predaji dreva z LESY SR na základe obchodných zmlúv, ktoré LESY SR uzatvárajú, neprichádza o peniaze.

V roku 2017 LESY SR predali celkom 4.177.578 m3 dreva. Z tohto objemu LESY SR  v roku 2017 exportovali  99.141 m3 čo predstavuje 2,37%. Export sa týkal predovšetkým taký sortiment skladby dreva, ktorú nie sú schopné spracovať žiadne domáce subjekty, ďalej sa export týkal cenných sortimentov dreva, ktoré LESY SR predali prostredníctvom verejných dražieb, do ktorých sa mohli zapojiť aj zahraničné subjekty a v neposlednom rade export bol realizovaný na základe uzatvorených obchodných zmlúv.

Tlačová správa (PDF)

Nová obchodná stratégia štátneho podniku LESY SR na roky 2018 - 2022 (PDF dokument)

Obchodná stratégia LESY SR (PDF)

Export dreva do zahraničia (PDF)