Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

NPR Dobročský pralesLesy Slovenskej republiky, štátny podnik

NÁRODNÁ PRÍRODNÁ REZERVÁCIA DOBROČSKÝ PRALES

 

Nachádza sa v obvode Odštepného závodu Horehronie, v doline Brôtovo, asi 6 km za miestnou časťou obce Dobroč.

Patrí medzi najstaršie pralesovité rezervácie na Slovensku. Je cieľom odborných exkurzií, väčšinou ako súčasť medzinárodných konferencií a sympózií s lesníckou tematikou.

Pre širokú laickú verejnosť je to skôr symbol tajomnosti. V časoch, keď bola NPR voľne prístupná, boli častou reakciou návštevníkov - laikov prejavy určitého sklamania: "Veď je to iba prelámaná hora...". Aj to bol jeden z dôvodov diferencovať narastajúci príliv návštevníkov do výmerou malého, ekologicky ľahko zraniteľného územia. Od r. 1996 je v platnosti zákaz Ministerstva životného prostredia SR pre voľný vstup verejnosti do rezervácie. Vstup je povolený výnimkou práve už spomenutým lesníckym a inak environmentálne orientovaným odborným výpravám, väčšinou s odborným sprevádzaním zamestnancom Odštepného závodu Čierny Balog. Laická verejnosť má možnosť prísť cez lesné komplexy až do ochranného pásma NPR do bezprostrednej blízkosti NPR, kde sú informačné panely. Je možné si pre tento druh návštevy ku hranici NPR objednať sprievodcu z o.z. Vydra Čierny Balog, na tel. čísle 048/6191537.

Hodnotu NPR ocenila aj Rada Európy, ktorá NPR Dobročský prales udelila v r. 1998 Európsky diplom. Tento musí NPR každých 5 rokov znova obhájiť. To nie je možné inak, ako jemným a šetrným organizovaním návštev a rovnako šetrným obhospodarovaním okolitých hospodárskych lesných porastov.

NPR sa nachádza v nadmorskej výške 720 až 1000 metrov.  Výmera je 104 hektárov a výmera lesov ochranného pásma je 100 ha. Za rezerváciu bol Dobročský prales vyhlásený v r.1913, kedy si lesníci uvedomili, že sa jedná o fragment pôvodných lesov, ktoré boli v dávnejšej minulosti vždy živo opisované súdobými autormi kníh ako lesy nesmiernej celistvosti, tmavosti, rozľahlosti, so smrekmi, jedľami, ale aj javormi neuveriteľných dimenzií. Dobročský prales sa vyvíjal samovývojom, bez zásahu človeka. Ako doklad pôvodného vzhľadu lesov kraja, prekvapuje návštevníkov stromami značných dimenzií. Pamätná jedľa, zlomená vetrom v r. 1964, mala vek 450 rokov, priemer kmeňa vo výške 130 cm nad zemou dosahoval 193 cm, obvod takmer sedem metrov a jej výška bola 56 metrov. Objem dreva tejto jedle bol 47 m3, a spolu s konármi až 55 m3. Ani ostatné druhy drevín sa však nedajú zahanbiť. Smrek dosahuje hrúbku až 137 cm a výšku 54 metrov. Buk dosahuje aj 118 cm, javor horský 135 cm, brest 95 cm a jaseň štíhly 64 centimetrovú hrúbku. Smrek sa dožíva až 350 rokov. Počas jednej generácie smreka a jedle sa vystriedajú dve generácie buka a javora so životnosťou 220-250 rokov. Nečudo, že zásoba drevnej hmoty v takomto lese je až 750 mna hektár. 
Vzhľad pralesa sa po niekoľkých desaťročiach mení – raz jeho časti nadobúdajú vzhľad divočiny a po odumretí prevažnej časti starých stromov dochádza k jeho dočasnému rozpadu, s prevládajúcimi mladými a dorastajúcimi stromami.