Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

CLIMAFORCEELIFELesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Obhospodarovanie lesov s prispôsobovaním sa zmenám klímy pre strednú a východnú Európu v rámci podprogramu LIFE klimatické opatrenia

Obrázok Life

Názov projekt: Obhospodarovanie lesov s prispôsobovaním sa zmenám klímy pre strednú a východnú Európu v rámci podprogramu LIFE klimatické opatrenia

Akronym: CLIMAFORCEELIFE

Predpokladaná realizácia: 9/2020 – 12/2027

Vedúci partner: WWF Slovensko

Partneri:                LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Realizácia: OZ Šaštín, OZ Smolenice

                               WWF Bulharsko

                               Česká poľnohospodárska univerzita v Prahe

                               Národné združenie súkromných vlastníkov a správcov lesov v Maďarsku

                               WWF Rumunsko

                               WWF Maďarsko

                               Lesnícke spoločenstvo juhozápadných štátov

Oprávnené výdavky projektu: 5 587 063 €

Oprávnené výdavky LESY SR, š.p.: 1 507 452 €

Popis projektu:

Realizácia opatrení na adaptáciu lesného hospodárstva na zmenu klímy v demonštračných územiach. Dôsledky klimatickej zmeny (ako napr. zvýšenie priemernej teploty, zmeny v zrážkovom režime, časté suchá) sú v strednej a východnej Európe evidentné. Hoci klimatická zmena výrazne vplýva na lesné ekosystémy, lesníctvo je stále pomerne konzervatívne a iba pomaly zavádza nové prístupy v hospodárení v lesoch, ktoré by boli vyhovujúce a prispôsobené pôsobeniu klimatickej zmeny. Stále tiež pretrváva nedostatok poznatkov o možných riešeniach a pozitívnych príkladoch, ktoré by mohli byť prezentované širšiemu okruhu odborníkov a lesníkov z praxe. Z týchto dôvodov plánujeme vybrať demonštračné lokality (9 lokalít v 3 krajinách – Slovensko, Maďarsko, Bulharsko) kde sa budú realizovať rozličné opatrenia na adaptáciu lesov na zmenu klímy v rôznych lesných biotopoch. Aktivity sa budú prevažne zameriavať na lesy v nízkych a stredných polohách, ktoré sú najviac ovplyvňované klimatickou zmenou.

 

TS Klimaticky odolne lesy

TS Vplyv zmeny klímy na lesy