Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Ochrana osobných údajovLesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v celej Európskej únii prechádza v súčasnosti zásadnou transformáciou a táto zmena sa dotýka všetkých sfér spoločenského života. V praxi sa začína uplatňovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR). Legislatíva Slovenskej republiky v tejto súvislosti prijala nový zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z.

V tejto súvislosti Vás chceme informovať o hlavných zásadách spracúvania osobných údajov v prostredí prevádzkovateľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, pretože ako zodpovedný prevádzkovateľ si uvedomujeme dôležitosť ochrany pri spracúvaní Vašich osobných údajov.

  1. Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb vo vlastnom mene, sám alebo spoločne s inými určí účely spracúvania, ako aj podmienky ich spracúvania, t. zn. prostriedky a spôsob, ktoré slúžia na dosiahnutie tohto účelu.
  2. Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, ste to Vy, ktorých osobné údaje spracúvame na základe vymedzených účelov v našich informačných systémoch. Vaše osobné údaje spracúvame dvomi spôsobmi, buď s Vašim výslovným, konkrétnym, zrozumiteľne, slobodne a jednoznačne daným súhlasom alebo bez Vášho súhlasu.
  3. GDPR jasne vymedzuje zákonnosť spracúvania a aj prípady, kedy súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov nie je potrebný:

a) ak je spracúvanie Vašich osobných údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, že ste zmluvnou stranou) – čl. 6, ods. 1 písm. b) GDPR,

b) ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa – čl. 6, ods. 1 písm. c) GDPR,

c) ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov – čl. 6, ods. 1 písm. f) GDPR, ktoré prevádzkovateľ sleduje tak, aby neboli ohrozené Vaše základné práva a slobody a v súlade so zásadou proporcionality spracúvania osobných údajov,

d) ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na akademický, umelecký alebo literárny účel (§ 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.),

e) ak je spracúvanie nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami ak sú osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ktorému to vyplýva z predmetu činnosti (§ 78 od. 2 zákona č. 18/2018 Z. z.).

V súvislosti s bodom 3 c)  Vás chceme informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov pre účely ochrany majetku prevádzkovateľa (spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa), konkrétne monitorovania priestorov kamerovým systémom, ktoré sú inštalované spravidla na administratívnych budovách organizačných jednotiek štátneho podniku, na vstupných bránach a v priestoroch expedičných skladov jednotlivých odštepných závodov, lesných správach, areáloch dopravno-hospodárskych správ, ale aj pri rampách lesných ciest odštepným závodom prislúchajúcich lesných obvodov.

Kamerový záznam z monitorovania verejných priestorov využívame aj v rámci Automatizovaného stacionárneho detekčného protipožiarneho systému (ASDS) pre oblasť Vysokých Tatier (v rámci odštepného závodu Prešov, oblasť Nízkych Tatier (v rámci odštepného závodu Liptovský Hrádok) a pre oblasť Záhoria (v rámci odštepného závodu Šaštín), ktorý prevádzkovateľovi slúži rovnako pre účel ochrany štátneho majetku.

Kamerové záznamy z jednotlivých lokálnych staníc uchovávame po dobu maximálne 15 dní, po tejto dobe je kamerový záznam automaticky vymazaný, t. zn. nenávratne zlikvidovaný. Pri osobných údajoch spracúvaných pre tento účel sa neuskutočňuje prenos údajov do tretej krajiny. Do tohto spracúvania osobných údajov vstupujú aj iné subjekty, tzv. príjemcovia (príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou). Kategóriu príjemcov tvorí v prípade predmetného monitorovania kamerovým systémom a systému ASDS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor SR, HaZZ SR a podnikateľské subjekty, ktoré sú vo vzťahu k prevádzkovateľovi sprostredkovateľmi (sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, spracúvajúci osobné údaje v mene prevádzkovateľa). Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom sa riadi zmluvou v zmysle čl. 28 ods. 3 GDPR.

Zároveň Vám oznamujeme, že v prípade organizovania rôznych kultúrno-vzdelávacích aktivít a podujatí, spracúvame Vaše osobné údaje aj vyhotovovaním audio-vizuálneho záznamu a zaznamenávaním fotografickej dokumentácie v zmysle zákonného spracúvania osobných údajov na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa (viažúci sa konkrétne na predmet činnosti prevádzkovateľa: odborná múzejná činnosť, organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít v oblasti lesníctva a drevárstva, reklamná a propagačná činnosť).

V súvislosti s bodom 3 e) Vám dávame do pozornosti, že Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj v časopise LESNÍK, ktorý je periodikom prevádzkovateľa a jeho vydávanie vyplýva aj z predmetu činnosti prevádzkovateľa (prevažne fotografický materiál z rôznych aktivít a akcií organizovaných prevádzkovateľom pre verejnosť). Účel takéhoto spracúvania je vymedzený čl. 6 ods. 1 písm. f) a § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z., v rámci ktorého spracúvanie osobných údajov prebieha na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a zároveň mu takáto činnosť vyplýva aj z predmetu činnosti. Do tohto spracúvania osobných údajov takisto vstupuje ďalší subjekt – tlačiarenské služby periodika, ktorý je zákonným sprostredkovateľom prevádzkovateľa a tento vzťah sa takisto riadi zmluvou v zmysle čl. 28 ods. 3 GDPR.

  1. Osobné údaje dotknutých osôb získavame a spracúvame len na konkrétne vymedzené a legitímne účely v súlade so zásadami primeranosti, zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti a v rozsahu nevyhnutnom na účely spracúvania (zásada minimalizácie údajov). Prevádzkovateľ zároveň prijal primerané technické a organizačné opatrenia pre spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v zmysle GDPR. Využívame počítačové bezpečnostné opatrenia, ako sú firewally a šifrovanie údajov, pričom v súvislosti so získavaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov vyžadujeme prítomnosť fyzických, elektronických a procedurálnych bezpečnostných opatrení.

 

Práva dotknutej osoby

  1.  V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje, máte ako dotknutá osoba právo požadovať od štátneho podniku ako prevádzkovateľa prístup k Vašim spracúvaným údajom a informáciám o účeloch ich spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, k informáciám o kategórii príjemcov, ktorým boli Vaše osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania Vašich osobných údajov.
  2. Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré v súvislosti s Vami spracúvame sú nepresné alebo neúplné, kontaktujte nás prosím a my ich budeme aktualizovať, keďže podľa čl. 16 máte na to ako dotknutá osoba výslovné právo a my ako prevádzkovateľ zase povinnosť spracúvania správnych a podľa potreby aktualizovaných osobných údajov. Takisto máte právo „byť zabudnutý“, t. zn. že za dodržania podmienok uvedených v čl. 17 ods. 1 máte právo na vymazanie nami spracúvaných osobných údajov o Vašej osobe, a my, ako prevádzkovateľ tak musíme konať bez zbytočného odkladu.
  3. Zároveň máte ako dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj výslovný, slobodne, zrozumiteľne a konkrétne daný súhlas v zmysle čl. 7 ods. 3 GDPR.
  4. Máte právo obmedziť rozsah nášho spracúvania Vašich osobných údajov, najmä v situáciách, ak

a) sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame protizákonne, ale zároveň nechcete, aby sme Vaše osobné údaje vymazali,

b) spochybňujete správnosť spracúvaných osobných údajov o Vašej osobe,

c) ste úspešne vzniesli všeobecnú námietku (podľa čl. 21 ods. 1 GDPR),

d) štátny podnik ako prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  1. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu ak sa domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore so zásadami spracúvania a princípmi GDPR (čl. 77 GDPR).

 

V prípade podrobnejších informácií k zákonnému spracúvaniu osobných údajov Vám ako dotknutým osobám dávame do pozornosti webstránku Úradu na ochranu osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/archivna-informacia-dotknute-osoby

Plné znenie GDPR môžete nájsť v tomto odkaze: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf

a znenie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tomto linku: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf. 

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8

975 66  Banská Bystrica

IČO: 36 038 351

tel.: +421 48 43 44 111 (informátor)

www.lesy.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

zodpovednaosoba@lesy.sk

Organizačnú štruktúru prevádzkovateľa tvorí generálne riaditeľstvo so sídlom v Banskej Bystrici, 23 odštepných závodov a 2 špecializované závody územne rozložené v rámci celej Slovenskej republiky www.lesy.sk/kontakty/odstepne-zavody/. Každý odštepný závod disponuje zodpovednou osobou na ochranu osobných údajov, preto po zaslaní Vášho podnetu, sťažnosti, požiadavky, pripomienky na všeobecný kontakt uvedený v kontaktných údajoch prevádzkovateľa, bude tento zaslaný na vyjadrenie príslušnému odštepnému závodu. Formulujte preto prosím svoje požiadavky k spracúvaniu a ochrane Vašich osobných údajov našou spoločnosťou aj s určením odštepného závodu, v rámci ktorého spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha (ak je Vám táto skutočnosť známa).

Máme záujem na tom, aby Vaše právo dotknutej osoby v zmysle kapitoly III GDPR bolo zákonne napĺňané a aby sme sa my, ako prevádzkovateľ, mohli stať Vašim korektným a zodpovedným partnerom pri spracúvaní Vašich osobných údajov.