Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Odpredaj majetkuLESY Slovenskej republiky sú štátny podnik zriadený na základe zákona č. 111/1990Zb.  -zákon o štátnom podniku.

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov upravuje  správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu“) vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére, ktorú vykonáva správca majetku štátu (ďalej len „správca“), a to

 a) štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia,1)

 b) štátny fond,

 c) právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak na základe zákona spravuje majetok štátu,

 d) štátny orgán bez právnej subjektivity, ak podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu spravuje majetok štátu; práva a povinnosti správcu vykonáva len v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným predpisom.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že LESY Slovenskej republiky, štátny podnik  nie sú zriadené na zákona č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov a nemajú v súčasnosti povinnosť hromadného zverejňovania (sprístupnenia) informácií týkajúcich sa prebytočného majetku, ktorý by umožňoval neobmedzený prístup tretích osôb k týmto informáciám.

Napriek tomu sa štátny podnik rozhodol poskytnúť širokej verejnosti aj touto formou komplexné informácie o spôsoboch predaja a o možnosti záujemcov sa o trvale prebytočný majetok v jeho správe, určený na predaj,  uchádzať.

  1. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sú povinné postupovať pri predaji prebytočného majetku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä:

  • Zákon č.: 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
  1. Postup pri nakladaní s majetkom štátu upravuje Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 9455/2021-250 (PDF, 2,3 MB)  k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu (ďalej len „Smernica“).
  2. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik predáva majetok, ktorý sa stal pre jeho podnikateľskú činnosť trvale nepotrebný (prebytočný). Kritéria prebytočnosti stanovuje príslušná organizačná zložka podniku, ktorá odstupuje zoznam trvale prebytočného majetku k podpisu generálneho riaditeľa.

  3. Priority odpredaja na kalendárny rok si stanovuje organizačná zložka podľa stavu prebytočného majetku a potenciálneho záujmu o jeho kúpu.

  4. Organizačná zložka podniku zadá vyhotovenie znaleckých posudkov, ktoré sú vyhotovované v súlade so zákonom č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Cena stanovená znaleckým posudkom je cenou základnou , ktorá je v súlade s vnútornou metodikou by LESY Slovenskej republiky, štátny podnik upravená na konečnú cenu pri priamych predajoch a minimálnou východiskovou cenou pri obchodných verejných súťažiach.

  5. Predaj prebytočného majetku sa realizuje v súlade so Smernicou MP a RV SR č. 2689/2017-250 dvoma spôsobmi – priamym predajom alebo obchodnou verejnou súťažou. Podmienky obidvoch foriem predajov sú v Smernici  striktne stanovené.

  6. Po splnení všetkých podmienok Smernice MP a RV SR č. 2689/2017-250 je Žiadosť o prevod majetku štátu spolu s prílohami odstúpená na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, kde je posudzovaná a pripravovaná na rokovanie rezortnej majetkovej komisie. Po jej schválení na rokovaní, komisia odporučí/neodporučí ministrovi/ministerke ministerstva udeliť súhlas. Po obdŕžaní súhlasu, štátny podnik vyhotoví kúpnu zmluvu, odstúpi ju na podpis a úhradu kúpnej ceny kupujúcemu. Následne je kúpna zmluva zverejnená v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, a odstúpená k vkladovému konaniu na príslušný Okresný úrad, správu katastra.

V prípade záujmu o informácie viažuce sa k prevodu majetku štátu v konkrétnej oblasti v rámci Slovenskej republiky, odporúčame obrátiť sa na mieste príslušný odštepný závod štátneho podniku, ktorých územné rozčlenenie a kontaktné osoby nájdete TU.

Záujemca o kúpu majetku štátu v správe LESY Slovenskej republiky, š.p. môže svoju žiadosť adresovať i na generálne riaditeľstvo štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, so sídlom Námestie SNP č. 8 , Banská Bystrica. Pre urýchlenie evidencie a následného spracovania žiadosti by bolo vhodné, aby záujemca v žiadosti nehnuteľnosť, o ktorú má záujem,  presne špecifikoval : katastrálnym územím, číslom parcely alebo súpisným číslom, číslom listu vlastníctva, prípadne priloží k žiadosti  príslušný list vlastníctva, mapku, ktorú si jednoducho vytvorí na dostupných internetových portáloch alebo geometrický plán, kontakt na seba a dôvod, prečo má o kúpu záujem.

Štátny podnik posúdi žiadosť a preverí zaradenie predmetnej nehnuteľnosti do zoznamu trvale prebytočného majetku podniku.

V prípade, že je majetok trvale prebytočný štátny podnik zaradí majetok do plánu predaja na konkrétny kalendárny rok .

Záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti organizačná zložka podniku podá k jeho žiadosti písomné stanovisko.

Na záver je potrebné uviesť,  že napriek zložitosti procesu predajov  sa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik  snaží pristupovať k zverenému majetku štátu  komplexne a so starostlivosťou riadneho hospodára, tak ako mu to ukladá zákon.