Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Verejná obchodná súťaž na predaj majetkuLESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj :

  • Stavby: Rodinný dom, súp. č. 371 na  pozemku KN-C parc. č. 750/3; hospodárska budova súp. č. 566 na pozemku KN-C parc.č. 750/11 a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 750/3, 750/11 a 750/12, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1070 m2, katastrálne územie Hodejov, zapísaných na LV č. 301.
  • Stavby: budova, súp. č. 1 na  pozemku KN-C parc. č. 286/2, s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 286/1, 286/2 a 286/3, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 799 m2, pozemok KN-C parc.č. 284, Ostatné plochy o výmere 19 m2 katastrálne územie Krahule, zapísaných na LV č. 97.
  • Stavby: Hájenka, súp. č. 133 na  pozemku KN-C parc. č. 788/5, s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 788/4, 788/5 a 788/7, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2436 m2, katastrálne územie Rimavica, zapísaných na LV č. 54.

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Bariak

                             Mobil:  +421 918 444 143

                             Tel. :     +42148 43 44 143

                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 18.10.2018 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 19.11.2018.