Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku 24.7.2019LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj :

< >Stavby: objekt les. hospod, súp. č. 449 na pozemku KN-C parc. č. 510/2,  objekt les.hospod. súp. č. 449 na pozemku KN-C parc. č. 511/4, objekt les.hospod. súp. č. 449 na pozemku KN-C parc. č. 511/5, hospodárska budova súp. č. 1993 na pozemku KN-C parc. č. 510/4, garáž súp. č. 1994 na pozemku KN-C par. č. 510/3 s príslušenstvom, zapísané na liste vlastníctva č. 41, katastrálne územie Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice a Pozemky : pozemok KN-C parc. č. 510/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, pozemok KN-C parc. č. 510/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 41, katastrálne územie Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, pozemok KN-C parc. č. 511/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2, pozemok KN-C 511/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 63 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 2634, katastrálne územie Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice.

< >Stavby: Čistička  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/21; Čistička  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/22; Čistička  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/23; OPRAVÁRENSKÉ DIELNE súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/24; ADMINISTRATÍVNA BUDOVA  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/25 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 2337/21, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/22, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/23, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/24, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 706 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/25, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 522 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/26, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/31, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1563 m2, katastrálne územie Lučenec, zapísaných na LV č. 489.

< >Stavby: Dielne  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/16; Dielne súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/17; Dielňa  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/18; Dielňa  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/19 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 2337/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 2392 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/15, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/16, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/17, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/18, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/19, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/20, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, katastrálne územie Lučenec, zapísaných na LV č. 489.

< >Stavba: HORSKÝ HOTEL, súp.č. 415 na pozemku KN-C parc.č. 4087/2 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 4087/2, 4087/4, 4087/5; Zastavané plochy nádvoria o celkovej výmere 1 496 m2 , katastrálne územie Telgárt, zapísaných na LV č. 315.

Súťažné podmienky sú zverejnené na stránke www.lesy.sk, prípadne si súťažné podmienky navrhovatelia osobne prevezmú, alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica.

Informácie k obchodnej verejnej súťaži je možné vyžiadať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00.

Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Tomáš Lupták

Mobil:  +421 904 919 619

Tel. :     +421 48 43 44 265

 e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 07.08.2019 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 07.09.2019.

 

Prílohy na stiahnutie:

ovs-k-u-turcianske-teplice-i.zip

ovs-k-u-lucenec-I-i.zip

ovs-k-u-lucenec_II-i.zip

ovs-k-u-telgart-i.zip