Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Spoločne za objavovaním prírodného a kultúrneho dedičstva náučných chodníkov Sigord a TajchLesy Slovenskej republiky, štátny podnik

 

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja

 

NÁZOV MIKROPROJEKTU: SPOLOČNE ZA OBJAVOVANÍM PRÍRODNÉHO A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA NÁUČNÝCH CHODNÍKOV SIGORD A TAJCH

Tytuł mikroprojektu: Razem dla odkrycia naturalnego i kulturowego dziedzictwa ścieżek przyrodniczych Sigord i Tajch

Číslo mikroprojektu / Numer mikroprojektu: INT/EK/PO/1/IV/A/0262

 

Vedúci partner / Partner wiodący

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov

Obrancov mieru 6

080 01 Prešov

www.lesy.sk

Partner / Partner

Nadleśnictwo Rymanów

Dworska 38

Rymanów 38-480

www.rymanow.krosno.lasy.gov.pl

 

Termín realizácie / Termin realizacji01-2021 – 12-2021

Celková výška mikroprojektu / Całkowita wartość mikroprojektu – 27 379,80 €

Financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja / Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju – 85 %

Štátny rozpočet / Środki z budżetu państwa – 5 %

Vlastný vklad / Wkład własny – 10 %

AKTIVITY PROJEKTU

Slávnostné otvorenie náučného chodníka Sigord

Slávnostné otvorenie náučného chodníka Tajch

Aktivita – Objavovanie prírodného a kultúrneho dedičstva náučného chodníka Sigord

Aktivita – Objavovanie prírodného a kultúrneho dedičstva náučného chodníka Tajch

Sprievodca LNCH Sigord a Tajch

 

Hlavný cieľ mikroprojektu

Hlavným cieľom mikroprojektu je zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov prihraničného regiónu, podpora zodpovedného správania  voči životnému prostrediu, budovanie vzťahu k ochrane životného prostredia, spoznávanie prírodných hodnôt a kultúrneho dedičstva a vytvorenie možnosti pre aktívnejšie využívanie voľného času. Pre zabezpečenie hlavného cieľa projektu ako aj realizáciu naplánovaných mäkkých aktivít je nevyhnutná modernizácia rekreačnej infraštruktúry náučných chodníkov pre zabezpečenie pokojného a bezpečného pohybu a pobytu jednak účastníkov aktivít projektu, ale taktiež ostatných návštevníkov, ktorí budú výstupy projektu využívať na oboznámenie sa s unikátnym prírodným prostredím a kultúrnym dedičstvom danej oblasti. Jednou z úloh mäkkých aktivít projektu bude predstavenie možností využitia práve zrekonštruovanej infraštruktúry náučných chodníkov vo vzdelávacom procese environmentálnej výchovy, čo zabezpečí trvalé využitie náučných chodníkov nielen návštevníkmi z radov širokej verejnosti, ale aj vzdelávacími zariadeniami v rámci rozšírenia výchovno-vzdelávacieho procesu počas realizácie projektu, ale aj v dobe udržateľnosti.

Zabezpečenie cezhraničného charakteru má za cieľ zvýšenie počtu návštevníkov spoza hranice, čo zároveň zvýši záujem o vzájomné objavovanie prírodných a kultúrnych hodnôt cezhraničného regiónu. Nezanedbateľným efektom zvýšenia počtu návštevníkov z poľskej strany hranice bude taktiež odbúravanie jazykovej bariéry ako aj vzájomné poznávanie kultúr oboch krajín.

 

Cel ogólny mikroprojektu

Głównym celem projektu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców regionu przygranicznego, promowanie odpowiedzialnych zachowań wobec środowiska, budowanie relacji z ochroną środowiska, poznanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie możliwości bardziej aktywnego spędzania czasu wolnego. Celem modernizacji infrastruktury rekreacyjnej ścieżek dydaktycznych jest zapewnienie spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz przemieszczania się zwiedzających na terenach o wyjątkowym środowisku przyrodniczym o wysokich walorach ekologicznych.

Zapewnienie transgranicznego charakteru ma na celu zwiększenie liczby odwiedzających zza granicy, co również zwiększy zainteresowanie wzajemnym odkrywaniem walorów przyrodniczych i kulturowych regionu przygranicznego. Istotnym efektem zwiększenia liczby przyjezdnych z polskiej strony granicy będzie także zniesienie bariery językowej oraz wzajemne poznanie kultur obu krajów.

Špecifické ciele mikroprojektu

Špecifický cieľ 1: Modernizácia infraštruktúry lesníckych náučných chodníkov Sigord a Tajch – S ohľadom na bezpečnosť návštevníkov náučných chodníkov a s cieľom spríjemniť ich pobyt v lese, budú na trasách chodníkov vymenené drevené mostíky, lávky, osadené nové drevené zábradlie, lavičky a stoly, rekonštruované studničky, v areáli školy v prírode sa opravia objekty pre lesnú pedagogiku a osadia sa informačné tabule o projekte. Úlohou tejto aktivity bude nielen zatraktívniť náučné chodníky pre návštevníkov, ale najmä zabezpečiť ich bezpečný pohyb.

Špecifický cieľ 2: Propagácia projektu (2 slávnostné otvorenia modernizovaných lesníckych náučných chodníkov a 2 aktivity „Objavovanie prírodného a kultúrneho dedičstva náučných chodníkov Sigord a Tajch“. Propagácia projektu prostredníctvom uvedených aktivít umožní na jednej strane prilákanie návštevníkov z kategórie nie len turistov a na strane druhej budú prezentované taktiež možnosti a príležitosti pre obyvateľov regiónu na rozšírenie ponuky služieb pre návštevníkov vzťahujúcich sa k turistike. Úlohou týchto aktivít bude zvýšiť záujem o objavovanie prírodného a kultúrneho dedičstva náučných chodníkov u obyvateľov prihraničného regiónu.

Špecifický cieľ 3: „Sprievodca lesníckymi náučnými chodníkmi Sigord a Tajch“. S cieľom vyvolať záujem na poľskej strane hranice o návštevu náučných chodníkov a odbúrania jazykovej bariéry bude dvojjazyčnosť lesníckych náučných chodníkov zabezpečená prostredníctvom publikácie, v ktorej budú preložené všetky slovenské texty, nachádzajúce sa na stanovištiach chodníkov do poľského jazyka. Zároveň bude slúžiť aj ako propagačný materiál projektu, nakoľko v nej budú uvedené informácie o programe Interreg V-A PL-SK. Úlohou bude poukázať na zmeny, ktoré prináša realizácia projektu a zdôraznenie, že realizácia projektu bola možná vďaka podpore z EÚ. Publikovaná bude v náklade 500 ks, bude partnermi distribuovaná na oboch stranách hranice a voľne prístupná na internetových stránkach partnerov.

Cel szczegółowy 1: Modernizacja leśnych ścieżek przyrodniczych Sigord i Tajch - W trosce o bezpieczeństwo odwiedzających ścieżki dydaktyczne i umilenie im pobytu w lesie zostaną wymienione drewniane mostki mostowe, nowe drewniane balustrady, ławki i stoły, zrekonstruowane studnie w przyrodzie powstaną obiekty dla pedagogiki leśnej, a na początku ścieżek dydaktycznych zostaną ustawione tablice informacyjne o projekcie. Zadaniem tego działania będzie nie tylko uatrakcyjnienie ścieżek edukacyjnych dla zwiedzających, ale przede wszystkim zapewnienie im bezpiecznego poruszania się.

 

Cel szczegółowy 2: Promocja projektu (2 uroczyste otwarcie zmodernizowanych leśnych ścieżek przyrodniczych i 2 działania „Odkrywanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego ścieżek przyrodniczych Sigord i Tajch”. Promocja projektu poprzez te działania Przedstawione zostaną również możliwości i możliwości dla mieszkańców regionu rozszerzenia oferty usług turystycznych dla turystów.

Zadaniem tych działań będzie zwiększenie zainteresowania odkrywaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego szlaków przyrodniczych wśród mieszkańców pogranicza.

 

Cel szczegółowy 3: „Przewodnik po leśnych szlakach przyrodniczych Sigord i Tajch”. Aby wzbudzić zainteresowanie po polskiej stronie granicy zwiedzaniem leśnych ścieżek przyrodniczych i przełamaniem bariery językowej, dwujęzyczność leśnej ścieżki przyrodniczej zapewni wspomniana publikacja, w której wszystkie słowackie teksty znajdujące się na chodnikach zostaną przetłumaczone na język polski. Jednocześnie posłuży jako materiał promocyjny projektu, ponieważ będzie zawierał informacje o programie Interreg V-A PL-SK. Zadaniem będzie wskazanie zmian, jakie przyniosła realizacja projektu oraz podkreślenie, że realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Zostanie wydany w nakładzie 500 egzemplarzy i będzie dystrybuowany przez obu partnerów po obu stronach granicy, a także bezpłatnie dostępny na stronach internetowych partnerów.

 

Cezhraničný dopad

Cezhraničnosť projektu spočíva vo zvýšení počtu návštevníkov spoza hranice, čo zároveň zvýši záujem o vzájomné objavovanie prírodných a kultúrnych hodnôt cezhraničného regiónu. Poľský partner bude aktívnym účastníkom pri realizácii aktivít projektu, čo posilní cezhraničný efekt. Projekt svojím obsahom vytvára podmienky pre stretávanie sa a aktívne trávenie voľného času širokej verejnosti so záujmom o prírodu z oboch krajín aj mimo realizácie projektu. Významným dopadom v prípade schválenia predkladaného projektu bude odbúranie jazykovej bariéry prostredníctvom vytlačeného „Sprievodcu lesníckymi náučnými chodníkmi Sigord a Tajch” v poľskom jazyku. Svojou dvojjazyčnosťou sa náučný chodník stane zaujímavým nie len na slovenskej strane, ale aj poľskej strane hranice, čo významnou mierou prispeje k odbúraniu už spomínanej jazykovej bariéry u všetkých vekových skupín návštevníkov no hlavne u detí, žiakov a pedagógov z okolitých škôl, pre ktorých predstavuje významný doplnok v procese environmentálnej výchovy.

 

Wpływ transgraniczny

Transgraniczny charakter projektu polega na zwiększeniu liczby odwiedzających zza granicy, co również zwiększy zainteresowanie wzajemnym odkrywaniem walorów przyrodniczych i kulturowych regionu przygranicznego. Polski partner będzie aktywnym uczestnikiem realizacji działań projektowych, co wzmocni efekt transgraniczny. Treść projektu stwarza warunki do spotkań i aktywnego spędzania wolnego czasu dla ogółu zainteresowanych przyrodą z obu krajów i spoza projektu. Istotnym wpływem w przypadku akceptacji zgłoszonego projektu będzie usunięcie bariery językowej poprzez wydrukowany w języku polskim „Przewodnik po leśnych szlakach Sigord i Tajch”. Ze względu na swoją dwujęzyczność ścieżka dydaktyczna stanie się interesująca nie tylko po stronie słowackiej, ale także po polskiej stronie granicy, co znacząco przyczyni się do przełamania bariery językowej dla wszystkich grup wiekowych zwiedzających, a zwłaszcza dla dzieci, uczniów i nauczycieli z okolicznych szkół. uzupełnienie w procesie edukacji ekologicznej.