Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

PRV 2014 - 2022Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

                                            

8.5 - Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Výzva č. 55/PRV/2022    

Predmetom projektov je zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov prostredníctvom aktívnych manažmentových opatrení so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v lesných porastoch v čase prebierkového veku do 50 rokov v správe štátneho podniku LESY SR na predmetných organizačných zložkách.

P.č.  Názov projektu Celkové výdavky projektu Výška žiadaného príspevku
1. Zlepšenie stavu lesných porastov pre hlucháňa na OZ Horehronie I. (085BB550003) 258 852,50 € 258 852,50 €
2. Zlepšenie stavu lesných porastov pre hlucháňa na OZ Horehronie II. (085BB550002) 258 786,70 € 258 786,70 €
3. Zlepšenie stavu lesných porastov pre hlucháňa na OZ Tatry (085ZA550001) 133 912,40 € 133 912,40 €
4. Zlepšenie stavu lesných porastov pre hlucháňa na ostatných OZ (085BB550001) 193 010,20 € 193 010,20 €

   

8.5 - Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, Činnosť: Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov

Výzva č. 58/PRV/2022

Predmetom projektov je systém lesopestovných opatrení zameraných na zlepšenie stavu a environmentálnej hodnoty porastov, ktoré povedú k zvýšeniu odolnosti lesných ekosystémov. V rámci projektov sa budú vykonávať opatrenia dodržujúce environmentálne priaznivé postupy a technológie, zachovávajúce prírode blízke ekosystémy diverzifikovaných lesných porastov, rešpektujúce zásady ekologického a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.

P.č.  Názov projektu Celkové výdavky projektu Výška žiadaného príspevku
1. Umelá obnova a výchova lesov osobitného určenia a ochranných lesov na OZ Podunajsko (085BB580004) 28 969,42 € 28 969,42 €
2. Umelá obnova a výchova lesov osobitného určenia a ochranných lesov na OZ Gemer (085BB580003) 69 093,71 € 69 093,71 €

8.5 - Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, Činnosť: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch

Výzva č. 59/PRV/2022

Predmetom projektov je zabezpečiť bezpečný pohyb po náučných chodníkoch a zatraktívniť pobyt v lesnom prostredí pre jeho návštevníkov vybudovaním a obnovou prvkov občianskej a poznávacej infraštruktúry, komplexným sprístupnením, sprostredkovaním poznávania jednotlivých zložiek prírody i systémových celkov s cieľom zvyšovania environmentálneho povedomia verejnosti, podpory zodpovedného správania voči životnému prostrediu, budovania vzťahu k ochrane životného prostredia, spoznávania prírodných hodnôt a vytvorenia možnosti pre aktívnejšie využívanie voľného času. Realizáciou projektov zároveň dôjde k podpore rozvoja cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch, čo bude mať vplyv na zlepšenie kvality života na vidieku.

P.č.  Názov projektu Celkové výdavky projektu Výška žiadaného príspevku
1. Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry na OZ Gemer (085BB590004) 123 822,22 € 106 142,03 €
2. Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry na OZ Horehronie (085BB590005) 353 978,25 € 350 000,00 €
4. Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry na OZ Šariš (085PO590004) 112 742,36 € 112 742,36 €
5. Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry na OZ Sever a OZ Tatry (085ZA590003) 155 831,10 € 155 831,10 €

Predmetom projektu je vybudovanie siete turistických útulní a doplnenie tým jestvujúcich prevažne vekovo zostarnutých podobných objektov na turisticky značených trasách. Ide o projekt budovania jednopodlažných jednoduchých objektov (drobných stavieb), ktoré budú slúžiť ako turistické útulne. Objekty sú samostatne stojace a budú slúžiť na občasné užívanie, prípadne núdzové prenocovanie širokej verejnosti, turistov, ostatných návštevníkov lesov alebo i lesných pracovníkov ako núdzový úkryt proti nepriaznivému počasiu.

P.č.  Názov projektu Celkové výdavky projektu Výška žiadaného príspevku
6. Vybudovanie siete turistických útulní v lesoch LESY SR, š. p. (085ZA590004) 254 788,38 € 254 788,38 €

8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami , činnosť: Zlepšovanie vodného hospodárstva v lesoch

Výzva č. 62/PRV/2022

Predmetom projektov je systémovou kombináciou lesotechnických opatrení a zásahov - priaznivým pôsobením na vyrovnanosť odtoku vody zvýšiť retenčnú schopnosť v korytách a povodiach drobných vodných tokov a prispievať k celkovej ekologickej stabilite povodia. Protipovodňové opatrenia na horských tokoch prispievajú k zabráneniu vzniku povodňových škôd, čo napĺňa hlavné ciele PRV SR 2014 -2022: efektívne využívanie prírodných zdrojov, vyvážený územný rozvoj vidieckej ekonomiky a konkurencieschopnosť lesníctva a súčasne i ciele podopatrenia 8.3.

P.č.  Názov projektu Celkové výdavky projektu Výška žiadaného príspevku
1. Projekt zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch organizačnej zložky OZ Považie, LESY SR, š.p. (083TN620009) 95 547,62 € 95 547,62 €
2. Projekt zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch OZ Karpaty (083BA620001) 652 532,63 € 600 000,00 €
3. Projekt zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch OZ Tribeč (083NR620001) 717 596,43 € 600 000,00 €
4. Projekt zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch OZ Východ (083KE620007) 69 481,02 € 69 481,02 €
5. Projekt zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch OZ Vihorlat (083KE620008) 93 642,86 € 93 642,86 €
6. Projekt zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka, SO 05 VN Bystré lúka (083TN620002) 455 472,00 € 455 472,00 €
7. Projekt zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka, SO 01 VN Dúbravy pod lúkou (083TN620003) 575 068,01 € 575 068,01 €
8. Projekt zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka, SO 10 Bystré protipovodňová dvojzdrž (083TN620004) 552 497,98 € 552 497,98 €
9. Projekt zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch OZ Východ – Vodná nádrž Žalobka, stavebné úpravy (083KE620001) 193 165,23 € 193 165,23 €
10. Projekt zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch OZ Východ - VN Bučina (083KE620005) 659 239,00 € 600 000,00 €
11. Projekt zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch OZ Východ - VN Železnička (083KE620006) 263 272,00 € 258 650,00 €
12. Projekt zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka, SO 04 Hlboká járok (083TN620008) 331 315,69 € 330 944,69 €
13. Projekt zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka, SO 06 Bystré pod mostom (083TN620005) 293 075,45 € 291 556,45 €
14. Projekt zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka, SO 07 Mankovec (083TN620006) 279 162,85 € 277 226,85 €
15. Projekt zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie - LS Duchonka, SO 08 Mankovec pod Januškovou (083TN620007) 215 465,83 € 211 618,83 €