Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Protikorupčný programLesy Slovenskej republiky, štátny podnik

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik v súlade s Protikorupčným programom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva, sústredeného tlaku spoločnosti na oblasť korupcie a v snahe  prispôsobiť štátny podnik požiadavkám náročného spoločenského prostredia nadobudol presvedčenie o potrebe vytvorenia a uplatňovania systému manažérstva proti korupcii v zmysle požiadaviek medzinárodnej normy STN ISO 37001:2019.  

Vrcholový manažment štátneho podniku prijal rozhodnutie o aplikovaní požiadaviek STN ISO 37001:2019 v celom ich rozsahu na všetky organizačné jednotky štátneho podniku, vrátane všetkých jeho odštepných závodov. Cieľom systému manažérstva proti korupcii je posilnenie postavenia štátneho podniku ako dôveryhodného subjektu, ktorý svojou činnosťou presadzuje a chráni verejný záujem, eliminuje priestor a príležitosti pre korupciu, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez adekvátnej protislužby, nepotizmus, či konflikt záujmov. Jeho účelom je poskytnúť súbor konkrétnych krokov na predchádzanie korupcii, najmä prostredníctvom riadenia korupčných rizík a zmenšovania priestoru na ich vznik a existenciu, ako aj záväzkom jeho pravidelného preskúmavania a zlepšovania.

Osobitnou zdokumentovanou informáciou štátny podnik stanovil návod na posudzovanie rizikovosti projektov, transakcií, obchodných partnerov a zamestnancov a určil postupy a kritériá na identifikáciu a vyhodnotenie korupčného rizika. Komplexnejšiu úroveň systému manažérstva proti korupcii štátny podnik implementuje prioritne voči partnerom vecného vzťahu s identifikovaným vysokým rizikom korupcie, kde stanovuje postupy a povinnosti pri realizovaní hĺbkovej analýzy ich dôveryhodnosti a preskúmaní rozsahu ich riadiacich prvkov systému manažérstva proti korupcii.

Vrcholový manažment štátneho podniku stanovil protikorupčnú politiku a protikorupčné ciele, prijal záväzky v oblasti boja proti korupcii implementovaním efektívnych pravidiel a postupov systému manažérstva proti korupcii v súlade s požiadavkou normy STN ISO 37001:2019,  ktoré publikoval v zdokumentovaných informáciách.

Štátny podnik stanovil postup, ktorý umožní zamestnancom, partnerom a tretím stranám oznamovať v dobrej viere alebo na základe odôvodnenej domnienky uskutočnenú alebo predpokladanú korupciu alebo porušenie pravidiel protikorupčnej politiky alebo porušenia predpisov systému manažérstva proti korupcii, pri zachovaní dôvernosti a totožnosti oznamovateľa a jeho ochrany pred odvetnými opatreniami.

Prednostným príjemcom akýchkoľvek hlásení o podozrení alebo skutočnej korupcii, alebo narušení protikorupčných riadiacich činností je osoba predstaviteľa pre dohľad nad dodržiavaním protikorupčných  predpisov a pravidiel, a to JUDr. Ján Golian, telefónne číslo: +421 48 4344 258, mail: korupcia@lesy.sk

Protikorupčný programom MPaRV SR, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva (1,24 MB)

Protikorupčná politika LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (291 kB)