Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnostiLesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Obrázok Logo SK HU 

Program Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014 -2020

Názov projektu: Foresters raising publics´ environmental awareness

Identifikačné číslo projektu: SKHU/1601/1.1/009

Názov vedúceho partnera: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Názov cezhraničného partnera: IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Ipeľské Lesy, akciová spoločnosť)

Začiatok realizácie projektu: 01. 12. 2017

Ukončenie realizácie projektu: 31. 05. 2020 

Celkový schválený rozpočet: 1 438 788,96 €

Podpora z ERDF: 1 222 970,61 €

Rozpočet LESY SR, š. p.: 723 011,04 €

Rozpočet Ipoly Erdő Zrt.: 715 777,92 €

Akronym projektu: SK-HU FOREST SCHOOLS

AKTIVITY PROJEKTU

Úvodná tlačová konferencia

Exkurzia lesných pedagógov po lesných školách v Maďarsku  

Lesníci a Slniečko

LEVICKÉ POĽOVNÍCKE DNI - DETI PRIATELIA LESNÍKOV

ŽUHRAČKA PRE VŠETKÝCH - DETI PRIATELIA POĽOVNÍKOV

VÝMENNÉ POBYTY DETÍ V MAĎARSKU

VÝMENNÉ POBYTY DETÍ NA SLOVENSKU

SEMINÁR LESNÝCH PEDAGÓGOV

ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA

 

Zdôvodnenie projektu:

Ambíciou a  cieľom projektu „Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“ je podporiť záujem obyvateľov regiónu Levice a Salgótarján o  jedinečné prírodné hodnoty spoločného prihraničného územia prostredníctvom originálnych náučno-poznávacích objektov v predmetnom prihraničnom regióne s dôrazom na mládež, čo významnou mierou prispeje aj k podpore celkového cestovného ruchu.

Skutočnosť, že záujem a vzťah ku kultúrnym a zvlášť prírodným hodnotám človeka významnou mierou ovplyvňujú jeho vedomosti a verejne prístupné informácie si už dlhý čas uvedomujú lesníci na oboch stranách hranice. Zvlášť citlivo však vnímajú nepochopenie resp. neuvedomenie si významu trvalo-udržateľného obhospodarovania lesov zo strany širokej verejnosti. V predmetnom pohraničí absentujú priestory pre environmentálnu výchovu a lesnú pedagogiku. LESY SR, š. p. a IPOLY ERDŐ Zrt. sa preto rozhodli okrem propagácie prírodných hodnôt prihraničného územia priblížiť toto územie ako lesný ekosystém a význam trvalo-udržateľného obhospodarovania lesov pri jeho zachovaní pre budúce generácie.

Novovybudované výučbové strediská, demonštračné objekty, náučné chodníky a lesní pedagógovia priblížia les cieľovým skupinám na rozlohe viac ako 10 000 m2. Lesná škola Levice zaujme na ploche viac ako 4 100 m2 svojím inovatívnym poňatím, bude lokalizovaná priamo v meste a prinesie okrem prvkov vizuálneho pozorovania a poznávania aj možnosti rozvoja praktických zručností. Návštevnícke centrum a lesná škola Somoskő doplní sieť zariadení obdobného charakteru v Maďarsku na ploche viac ako 5900 m2. Vhodná poloha lokality – zrúcanina hradu Šomoška a Salgó, priľahlý Geopark Novohrad-Nógrád, vysoká lesnatosť okolia a TK Karancs-Medves vytvárajú podmienky pre úspešné fungovanie a celoročné využitie komplexu.

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť príťažlivosť a tým aj návštevnosť prihraničného regiónu využitím jeho prírodných hodnôt s cieľom zlepšenia environmentálneho povedomia a prírodovednej gramotnosti mladej generácie, prostredníctvom vzdelávania odborníkmi – lesnými pedagógmi. Zároveň rozvinúť služby a podporiť ekoturizmus ako novú, progresívnu, environmentálnu formu cestovného ruchu.

Špecifické ciele projektu:

Vytvoriť podmienky pre praktickú realizáciu environmentálnej výchovy v demonštračných objektoch oboch partnerov, vo výučbových strediskách a na náučných chodníkoch, za účelom prepojenia teoretických poznatkov získaných v škole s praktickými zručnosťami prostredníctvom zážitkového učenia lesnej pedagogiky. Zabezpečiť kontinuálnu odbornú prípravu pedagogických zamestnancov a lesných pedagógov s cieľom využívania inovatívnych foriem vzdelávania, nových metód vyučovania zameraných na zlepšovanie životného prostredia, zabezpečovanie výchovy a poznania. Spoločnými exkurziami a diskusiou prehĺbiť vzájomné vzťahy medzi mládežou, učiteľmi, lesníkmi, ochrancami prírody, turistami a samosprávou v záujmovom území, budovať správny hodnotový rebríček detí, mládeže, dospelej populácie a viesť ich k aktívnej ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu, poznaniu spoločnej histórie a aktívnemu spôsobu trávenia voľného času. Zvyšovať informovanosť obyvateľov prihraničných regiónov o možnostiach využívania výučbových priestorov, praktických dielní a náučných chodníkov na poznávanie kultúry, histórie a prírody s dôrazom na zlepšovanie kvality životného prostredia a rozvoja krajiny. Zariadenia komplexov lesných škôl lokalizované v meste Levice a pri Salgótarjáne so spádovou oblasťou 180 tis. ľudí, ponúka možnosti pre výchovu a vzdelávanie, poznávanie regiónu a jeho prírodných bohatstiev. Aktivity bude možné realizovať v interiéri objektov, v priľahlom okolí alebo priamo v lesnom prostredí.

Rozpočet projektu:

Celkový rozpočet projektu predstavuje 1 438 788,96 EUR, z čoho 1 222 970,61 EUR pozostáva zo zdrojov ERDF.

Rozpočet podniku LESY Slovenskej republiky, š. p. predstavuje 723 011,04 EUR.

 

Cieľové skupiny:

Cieľové skupiny projektu vyplývajú z charakteru projektu a sú zároveň determinované už existujúcimi faktormi.

Priame cieľové skupiny:

- obyvatelia  dotknutých sídiel a ich okolia,

- turisti a návštevníci všetkých vekových kategórií - miesto poznania, oddychu a relaxu,

- žiaci miestnych stredných, ZŠ a MŠ aktívne zapojení do projektu prostredníctvom výukových programov a podujatí,

- žiaci ZŠ v previazaní so školou v prírode - interaktívna učebňa, pozorovanie života v prírode - flóra a fauna v miniarboréte a na zelenom chodníku,

- rodičia s deťmi - podvedomé formovanie vzťahu k prírode a kultúrneho správania,

- zdravotne znevýhodnení a hendikepovaní - poznávanie v bezbariérovom prostredí,

- odborné školy, odborná verejnosť - výukové objekty pre lesnícke školy, záhradnícke školy, rôzne kurzy – napr. lesnej pedagogiky.

Nepriame cieľové skupiny:

- zriaďovatelia škôl - rozšírenie vzdelávacej ponuky,

- správcovia škôl - zároveň projektoví partneri a vlastníci komplexov.
 

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.lesy.sk

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„OBSAH TOHTO OZNÁMENIA NEREPREZENTUJE OFICIÁLNE STANOVISKO EURÓPSKEJ ÚNIE“.
                                                                  www.skhu.eu

 

Tlačová správa- SK_HU FOREST SCHOOLS_SK (PDF, 477 kB)

Tlačová správa-SK_HU FOREST SCHOOLS_HU (PDF, 475 kB)

Tlačová správa-SK_HU FOREST SCHOOLS_EN (PDF, 475 kB)

 

Faktúry

Objednávky

Zmluva o dielo a udelení licencie na jeho použitie

Dodatok č. 1