Žuhračka pre všetkých

 

Zážitkové učenie na Žuhračke

Ako to už býva, keď sa rozhodnete zorganizovať podujatie pod holým nebom, najneistejším prvkom vždy zostáva počasie. A tak sme 21.mája s napätím očakávali, či sa nám podarilo vybrať ten správny deň na zorganizovanie druhého ročníka podujatia „Žuhračka pre všetkých“. Veď minulý týždeň tu lialo ako z krhly a keby to malo pokračovať aj v tento deň, bola by to veru škoda pre nás všetkých, ako organizátorov- Odštepný závod Levice a Oblastná lesnícka komora Bratislava, tak i školy a školákov, ktorí sa podujali zúčastniť sa tejto novej zážitkovo-vzdelávacej akcii.
Tak ako bolo uvedené v pozvánke pre základné školy v blízkosti Žuhračky, práve aktívne využitie poľovníckeho zámočku Žuhračky ako objektu našej vojnovej histórie vo význame SNP, ochrany našej krásnej prírody, pre vlasteneckú  a ekologickú výchovu našich detí a mládeže z Levíc a z okolitých obcí,  je najvyššou prioritou organizátorov podujatia. Inými slovami povedané, Žuhračka si zaslúži aby zostala miestom verejným, aby sa nedostala do súkromných rúk.
Opäť bolo čo žiakom základných škôl čo ponúknuť. Na pätnástich stanovištiach sa prezentovali tieto tímy lesných pedagógov z odštepných závodov: Levice, Topoľčianky, Prievidza a Sobrance. Tohto roku sme mali aj lesnú pedagogičku z generálneho riaditeľstva Banská Bystrica. Ako sa pripravujú lesné hospodárske plány, podľa ktorých sa v lesoch vykonáva odborné obhospodarovanie lesov, ich obnova, ťažba ale aj zalesňovanie, prezentoval Spolok taxátorov Slovenska na stanovišti venovanom lesníckej taxácii. Ďalšou, nemenej zaujímavou oblasťou, bolo aj poskytovanie prvej pomoci v lese s praktickými ukážkami. Za odborný výklad k tejto téme patrí vďaka dobrovoľníčkam Slovenského Červeného kríža, územného spolku Levice. Na stanovišti štátnych lesov TANAP Janko Slivinský prezentoval nevyhnutnosť aktívnej spoluúčasti lesníkov pri záchrane tatranských lesov, ktoré ohrozuje lykožrútova kalamita. Chorý les nemôže plniť celospoločenské funkcie.
Akousi topkou bolo už tradične stanovište, kde čestný predseda poľovného zväzu Jozef Hlásnik hovorí deťom o lesných a poľných zvieratách lesa, napodobňuje ich zvuky a pútavou súťaživou formou dokáže vytvoriť kamarátsky vzťah s nimi. Na záver podujatia členovia združenia TASSAT predviedli praktické ukážky bojov medzi sovietskymi a nemeckými vojenskými oddielmi, ktoré prebiehali počas druhej svetovej vojny v okolí Žuhračky. Obohatením tohto ročníka bola pripravená počítačová prezentácia histórie vzniku a vybudovania kaštieľa Žuhračka, ktorú pripravili zamestnankyne štátneho archívu Nitra- pracovisko Levice. Prezentovanie histórie bolo o to pútavejšie, že prebiehalo v starom vojenskom stane, ktorý nám na akciu zapožičal Jozef Hostinský- združenie TASSAT. Historička Margaréta Nováková z Tekovského múzea v Leviciach si pripravila podklady o histórii aj v maďarčine, keďže sa na tejto akcii zúčastnili školáci z Maďarska v rámci projektu Cezhraničnej spolupráce.
Celý deň nás sprevádzalo pekné počasie, dobrá nálada a veselý smiech detí.  A tak všetci bez rozdielu veku sme si z akcie „Žuhračka pre všetkých“ odniesli množstvo príjemných a poučných zážitkov, vedomostí a inšpirácií. Veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným zamestnancom LSR š.p. a partnerským organizáciám tohto projektu.

Na záver uvádzame jeden z mnohých ohlasov na túto akciu:  

„Podujatie Žuhračka pre všetkých sme nav­štívili po prvý krát a veľmi sa nám páčilo. Les­níci pripravili deťom veľmi zaujímavý, pútavý a poučný program. Žiaci sa dozvedeli o his­tórii Žuhračky a videli na vlastné oči ukážky bojov zo SNP. Spestrením boli stanovištia z kynológie, kde sa deti dozvedeli o potrebe a práci poľovníckych psov. Tie zaujali najmä najmenšie deti. Zasúťažili sme si tiež v rôznych pohybových aktivitách, niektorí si dokonca po prvýkrát vyskúšali pílenie dre­va. Takéto zážitkové učenie bolo pre nás a na­šich žiakov jedinečné. Veľmi zaujímavé bolo aj poskytovanie prvej pomoci. Vďaka dobrovoľ­níčkam SČK v Leviciach sme sa dozvedeli ako poskytnúť prvú pomoc v rôznych situáciách. Na figuríne si deti mohli vyskúšať masáž srdca a dýchanie z úst do úst. Podujatie bolo zorga­nizované na vysokej úrovni, zúčastnilo sa ho veľa základných škôl a všetci boli spokojní. Ďa­kujeme organizátorom za krásne podujatie v prekrásnom prostredí Žuhračky. Podobné ak­tivity budeme navštevovať.

POZVÁNKA SK (PDF, 1,2 MB)
POZVánka HU (PDF, 1,2 MB)
FOTOGALÉRIA

 

Obsah tohto článku nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej Únie.

www.skhu.eu