Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Ochrana prírodyOCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V LESOCH SR JE ZAMERANÁ NAJMÄ NA OBLASŤ:

 • ochrany vôd
 • ochrany ovzdušia
 • ochrany prírody a krajiny
 • odpadového hospodárstva
 Ochrana vôd
 • LESY SR, š.p. vykonávajú správu drobných vodných tokov s celkovou dĺžkou 13 000 km.
 • Na lesnom pôdnom fonde v správe LESOV SR, š.p. sa nachádza 418 vodárenských zdrojov s príslušnými ochrannými pásmami, ktoré súžia alebo môžu slúžiť na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. LESY SR, š.p. pri obhospodarovaní lesného pôdneho fondu a vykonávaní iných činností v týchto územiach prihliadajú na prísnejší režim.
 • Odpadové vody z výrobných prevádzok LESOV SR, š.p. sa pred vypúšťaním čistia v čistiarňach odpadových vôd.
Ochrana ovzdušia
 • Zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkujú LESY SR, š.p.  sú vybavené zariadeniami, ktoré obmedzujú únik znečisťujúcich látok do ovzdušia
Odpadové hospodárstvo
 • Odpady vznikajúce v prevádzkach LESOV SR, š.p. sú recyklované a zneškodňované v súlade s platnou legislatívou SR.
 • Najvýznamnejším krokom v tejto oblasti bolo zavedenie celoplošného separovaného zberu využiteľných zložiek komunálneho odpadu (papiera, skla a plastov) na všetkých organizačných jednotkách štátneho podniku s účinnosťou od 1.1.2004. Dosiahnuté výsledky (zníženie objemu vzniknutých odpadov o 60 %) jednoznačne poukazujú na jeho úspešnosť a zdôrazňujú tak environmentálnu orientáciu štátneho podniku a pozitívny prístup pracovníkov vo vzťahu k tvorbe a ochrane životného prostredia.
Ochrana prírody a krajiny
 • LESY SR, š.p.  obhospodarujú územia, kde sa poskytuje osobitná ochrana na 41 % lesného pôdneho fondu, ktorý majú v správe. Vstupom do EÚ sa osobitná ochrana rozšírila o chránené vtáčie územia a územia európskeho významu.
 • Princípy ochrany prírody a zabezpečenie ich rešpektovania je premietnuté do tvorby lesných hospodárskych plánov.
 • Prognóza vývoja kapitálovej hodnoty pozemkov v správe LESOV SR, š. p., Muránska Planina NP MP Straty na kapitálovej hodnote lesa Zhrnutie
Priority ochrany ŽP v LESOCH SR, š.p.
 • Environmentálna orientácia štátneho podniku a pozitívny prístup pracovníkov vo vzťahu k tvorbe a ochrane životného prostredia.
 • Významná pomoc pri budovaní sústavy NATURA 2000 v SR a orientácia svojej lesohospodárskej aktivity v súlade s princípmi ochrany prírody v štátoch EÚ.
 • Dôraz na dodržiavanie platných právnych predpisov súvisiacich s ochranou a tvorbou všetkých zložiek životného prostredia.
 • Udržiavanie a zlepšovanie stavu všetkých zložiek životného prostredia pri vykonávaní hospodárskych a verejnoprospešných činností.
 • Poskytovanie úplných, zrozumiteľných a pravdivých informácií o svojej činnosti, o ochrane a tvorbe životného prostredia, ako aj o stave lesných ekosystémov pre verejnosť.