Genofond

Obrázok Príroda

Genofondom nazývame súbor genetických informácií, ktoré sú rovnako ako v nás ľuďoch zakódované i v populáciách lesných drevín.

V genofonde lesných porastov sú obsiahnuté vlastnosti, ktoré sa zafixovali v priebehu ich dlhodobého evolučného vývoja a ktoré sa v procese obnovy lesa prenášajú na nasledujúce generácie. Ich rôznorodosť je veľmi dôležitá pre postupné prispôsobovanie lesných drevín meniacim sa podmienkam vonkajšieho prostredia. Genetická rôznorodosť – diverzita – je tak veľmi dôležitou súčasťou celkovej biologickej diverzity a základom ďalšieho prežívania jednotlivých druhov ako aj celých ekosystémov, ktoré sú na ne nadviazané.

Hoci sa na Slovensku zachovali pôvodné, daným podmienkam prispôsobené a preto geneticky veľmi hodnotné populácie, ich genofond je ohrozený faktormi ako

 • znečisťovanie ovzdušia a pôd
 • zmeny klimatických podmienok
 • fragmentácia lesa
 • biotické a abiotické škodlivé činitele
 • nevhodné lesohospodárske opatrenia.

LESY SR, š.p. si uvedomujú dôležitosť udržiavania žiaducej genetickej variability v obhospodarovaných lesoch. Zachovanie a reprodukciu genofondu lesných drevín zabezpečujú prostredníctvom dlhodobej koncepcie, rozpracovanej na obdobie 2001-2010. V jej zmysle sú pre ochranu genofondu vytýčené dve línie  

 • celoplošné opatrenia
  • uprednostňovanie prirodzenej obnovy
  • realizácia umelej obnovy prevenienčne vhodným a kontrolovaným sadbovým materiálom
 • špecifické opatrenia
  • in situ – t. j. vyhľadávanie a obhospodarovanie genetických zdrojov na mieste ich prirodzeného výskytu, kam patria
   • Génové základne
   • Uznané porasty pre zber semena
   • Výberové stromy
   • Semenné porasty
  • ex situ – t. j. zakladanie a ochrana genetických zdrojov mimo miesta ich prirodzeného výskytu, kam patria
   • Semenné sady
   • Génová banka lesných drevín.

Koncepčné riešenia stanovuje a posudzuje komisia pre ochranu genetických zdrojov ako metodicko-poradný orgán vedenia podniku, praktickú realizáciu zabezpečujú jednotlivé odštepné závody.