Chov koní

Jednou z náplní činnosti OZ Gemer je aj chov koní na SCHK Dobšiná (kontakt)

Stredisko chovu koní Dobšiná je zamerané na chov chladnokrvných koní plemena norik muránskeho typu. Chov koní na OZ Revúca má vyše 50 ročnú históriu. Chovateľsky najvýznamnejšie boli roky 1995 a1997, kedy bol chov uznaný za šľachtiteľský a za génovú rezervu norika muránskeho typu . V roku 2002 dostal štatút chráneného chovu.

Cieľom chovu je produkcia kvalitných, ľahko ovládateľných koní, použiteľných v lesnej prevádzke, poľnohospodárstve a agro a lesoturistike. Norik je kôň stredne veľkého rámca s dobrým osvalením. Je to pracovitý a dobre ovládateľný kôň, s dobrým temperamentom a dobrým charakterom. Je dobre živiteľný. Spôsob pastevného odchovu je predpokladom výbornej pohyblivosti a obratnosti pri práci v lese.

Kone z tohto chovu sa pravidelne zúčastňujú na rôznych výstavách, kde dosahujú popredné umiestnenia. Chovateľský program norika muránskeho typu je zakotvený v Štatúte plemennej knihy. Dodržiavanie chovateľského programu je pravidelne dvakrát ročne kontrolované odbornou komisiou. Program je realizovaný chovateľskými metódami, hodnotením exteriéru, výkonnostnými skúškami, stanovením plemennej hodnoty a selekčnými opatreniami. Cieľom chovateľského programu je sústavné skvalitňovanie genetickej úrovne celej populácie.

Chovným cieľom je chladnokrvný kôň chovaný na norickom génovom základe.

Hlavným produktom chovu je štvorročný kôň po absolvovaní základného výcviku. Pred predajom je každý jedinec predvedený v ťahu a poslušnosti. Zároveň je kupujúci informovaný o spôsobe kŕmenia a chovu, povahe koňa a nevyhnutných zoohygienických zásadách pri chove koní.

Obrázok kone
Obrázok kone
Obrázok kone
Obrázok kone