Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Pro Silva na SlovenskuVoľné združenie lesnícky orientovaných jednotlivcov a organizácií, mysliacich a konajúcich v zmysle zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa.

Jeden zo zakladajúcich členov európskej organizácie Pro Silva Europa.

Pracuje na báze dobrovoľnej a aktívnej spolupráce predstaviteľov štátnych a neštátnych lesov a vedeckých inštitúcií.

Hlási sa k zásadám a princípom podpory trvalého zachovania lesných ekosystémov, schopných rovnakou mierou plniť hospodárske a environmentálne funkcie.
Modifikuje všeobecné zásady, princípy a odporúčania celoeurópskej organizácie na podmienky lesného hospodárstva na Slovensku.

Prvé aktívne prezentácie obhospodarovania lesa v zmysle zásad Pro Silva organizoval Odštepný závod Levice v rokoch 1996-9 s aktívnou podporou a účasťou významných profesorov pestovania lesa na Slovensku prof. Korpeľa a prof. Sanigu.

Významným stimulom pre osvojenie si princípov a myšlienok Pro Silva bola účasť zástupcov slovenských lesníkov, predovšetkým zamestnancov LESOV SR, š.p. na kongrese Pro Silva vo Falingbosteli v Nemecku v júni 2000. Od tohto obdobia sa LESY SR, š.p. sa stali rozhodujúcim činiteľom v aktivácii myšlienok Pro Silva na Slovensku.