Ako nám môžete pomôcť

Návštevou múzea a jeho podujatí.

Informáciou o zaujímavých ľuďoch a ich aktivitách (zberatelia, pamätníci, účastníci protifašistickýckého odboja, bývalí zamestnanci v lesníctve a drevárstve a podobne).

Informáciou o zanikajúcich organizáciách a firmách so snahou zachrániť aspoň časť dokumentácie a predmetov dokladujúcich ich existenciu a aktívnu činnosť.

Rozširovaním informácie o našej organizácii a našom pôsobení v regióne smerom k tým, ktorí môžu rozšíriť náš zbierkový fond o nové zaujímavé predmety a materiály.

Darovaním a v menšej miere aj predajom predmetov a písomností viažúcich sa k akémukoľvek obdobiu vývoja lesníctva a drevárstva na celom území Slovenska.

Prinesením starších už nepotrebných a miesto zaberajúcich vecí z domácností, ktoré dokladajú život a prácu ľudí vo zvolenskom regióne.