Memorandum Zvolen mesto lesníctva

Obrázok logo Zvolen mesto lesníctva 

Mesto Zvolen a jeho história sú dlhodobo prepojené s lesníctvom. V súčasnosti je Zvolen sídlom významných lesníckych organizácií, medzi ktoré patrí Technická univerzita, Národné lesnícke centrum či LESY SR, š. p. Lesnícke a drevárske múzeum. Predstavuje tiež významné miesto lesníckeho verejného, spoločenského a kultúrneho života na Slovensku. Lesnícke organizácie sú pre mesto stabilnými partnermi a spoločne tento fakt spečatili dňa 18. apríla 2016 na Starej radnici podpisom memoranda o vzájomnej spolupráci.

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

Text memoranda:

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

pri propagácii mesta Zvolen ako mesta lesníctva
uzatvorené podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

uzavreté medzi

Mestom Zvolen
so sídlom Nám. Slobody 22, 960 01 Zvolen
zastúpeným primátorkou Ing. Lenkou Balkovičovou
(ďalej len Mesto Zvolen)

a

EuroForest, s.r.o.
so sídlom Topoľová 26, 960 01 Zvolen
zastúpený konateľom Ing. Jánom Markom

a

LESMI Slovenskej republiky, štátnym podnikom Lesníckym a drevárskym múzeom
so sídlom Nám. SNP 23/35, 960 01 Zvolen
zastúpeným povereným generálnym riaditeľom Ing. Jozefom Bystrianskym
(ďalej len LSR, š. p. – LDM)

a

Lesným podnikom mesta Zvolen, s.r.o
so sídlom ul. J. Kráľa 14, 960 01 Zvolen
zastúpeným konateľom Ing. Ivanom Gallom

a

Národným lesníckym centrom
so sídlom ul. T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
zastúpeným generálnym riaditeľom Ing. Ľubošom Némethom
(ďalej len NLC)

a

PEFC Slovensko
so sídlom ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen 
zastúpeným  predsedom  Ing. Františkom Štulajterom, CSc.

a

Slovenskou lesníckou komorou
so sídlom Študentská 2095/20, 960 01 Zvolen
zastúpenou predsedom Ing. Jaroslavom Šulekom
(ďalej len SLsK)

a

Technickou univerzitou vo Zvolene
so sídlom ul. T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen
zastúpenou rektorom prof. Ing. Rudolfom Kropilom, CSc.
(ďalej len TU Zvolen)

a

Technickou univerzitou vo Zvolene – Lesnícka fakulta
so sídlom ul. T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen
zastúpenou dekanom prof. Dr. Ing. Viliamom Pichlerom
(ďalej len TU-LF Zvolen)

a

Ústavom ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
so sídlom Štúrova 1774/2, 960 01 Zvolen
zastúpeným riaditeľom Ing. Jozefom Váľkom, CSc.
(ďalej len UEL SAV)

a

Združením obecných lesov Slovenskej republiky
so sídlom J. Kráľa 14, 960 01 Zvolen
zastúpeným prezidentom Ing. Milanom Dolňanom
(ZOL SR)

a

Združením vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja
so sídlom Študentská 20, 960 01 Zvolen
zastúpeným predsedom JUDr. Petrom Čiamporom
(ďalej spoločne „partneri“)

Na základe vzájomného priania posilniť a rozšíriť spoluprácu partneri spoločne vydávajú memorandum o spolupráci (ďalej len „memorandum“)

Preambula

Lesy a lesníctvo je trvale spojené s históriou mesta Zvolen. Plánovité obhospodarovanie lesov a následné spracovanie dreva prispieva k vyváženému rozvoju mesta Zvolen. Lesníctvo sa stalo významnou súčasťou jeho života s dôrazom na vedu a výskum, vzdelanie, hospodárstvo, životné prostredie, kultúru a cestovný ruch. Mesto Zvolen je sídlom najvýznamnejších lesníckych inštitúcií a organizácií a stalo sa významným miestom lesníckeho, verejného,  spoločenského a kultúrneho života na Slovensku.

Článok 1

Poslanie a cieľ spolupráce

Základným poslaním spolupráce je podpora prezentácie mesta Zvolen ako mesta lesníctva.
Hlavným cieľom spolupráce je koordinovať aktivity a spolupracovať pri konkrétnych aktivitách jednotlivých organizácií a inštitúcií, zapojených do spolupráce v zmysle bodu 1 tohto článku, s cieľom  maximálneho využitia odborného potenciálu jednotlivých partnerov.

Článok 2

Formy spolupráce

Všetci partneri podpisujú toto memorandum ako prejav vzájomných nadštandardných vzťahov a ako základ pre ďalší rozvoj spolupráce za účelom plnenia poslania.
Všetci partneri deklarujú ochotu spolupracovať a vzájomne sa odborne a vecne podporovať za účelom dosiahnutia spoločného cieľa.
Jednotliví partneri budú pri svojich činnostiach, zameraných na prezentáciu odbornej a širokej verejnosti, v maximálnej miere využívať logo a slogan Zvolen – mesto lesníctva.
Pre realizovanie spolupráce bude zriadená pracovná skupina, ktorá bude koordinovať a pripravovať spoločné aktivity slúžiace na dosiahnutie cieľa.

Článok 3

Organizačné zabezpečenie partnerskej spolupráce

Realizácia partnerskej spolupráce sa bude uskutočňovať podľa zásad demokracie a plného rešpektovania legislatívnych kompetencií a suverenity partnerov.
Partneri sa dohodli, že žiadny z partnerov nie je oprávnený požadovať odmenu za plnenia, ktoré sú predmetom spolupráce podľa tejto dohody.
Každý z partnerov memoranda sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať partnerov o skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne plnenie memoranda tak, aby sa predišlo vzniku možných škôd.
Komunikácia medzi partnermi bude prebiehať prostredníctvom oprávnených osôb - štatutárnych orgánov partnerov memoranda, prípadne nimi poverených alebo splnomocnených osôb.
Mesto Zvolen zabezpečí stretnutie pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov partnerov, ktoré sa uskutoční dvakrát ročne. Každý partner tohto memoranda sa zaväzuje stretnutia pracovnej skupiny zúčastniť.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

Partneri sa dohodli, že toto memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu  všetkými stranami.
Jednotliví partneri môžu ukončiť svoju účasť v memorande na základe písomného oznámenia tejto skutočnosti všetkým ostatným partnerom memoranda.
Toto memorandum sa môže meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode všetkých partnerov formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného všetkými partnermi, resp. oprávnenými zástupcami tohto memoranda.
Memorandum je vyhotovené v 12 rovnopisoch. Každý z partnerov dostane jeden rovnopis memoranda.
Partneri prehlasujú, že si memorandum riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a toto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok.

 

Vo Zvolene, 18. 04. 2016

Mesto Zvolen
primátorka Ing. Lenka Balkovičová

EuroForest, s.r.o.
konateľ Ing. Ján Marko 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke a drevárske múzeum
poverený generálny riaditeľ Ing. Jozef Bystriansky

Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o.
konateľ Ing. Ivan Gallo

Národné lesnícke centrum
generálny riaditeľ Ing. Ľuboš Németh

PEFC Slovensko
predseda Ing. František Štulajter, CSc.

Slovenská lesnícka komora
predseda Ing. Jaroslav Šulek

Technická univerzita vo Zvolene
rektor prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.

Technická univerzita vo Zvolene – Lesnícka fakulta
dekan prof. Dr. Ing. Viliam Pichler

Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
riaditeľ Ing. Jozef Váľka, CSc.

Združenie obecných lesov Slovenskej republiky
prezident  Ing. Milan Dolňan

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov  Banskobystrického kraja
predseda JUDr. Peter Čiampor