Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Lesnícky deň na Duchonke, OZ Prievidza v r.2005 
Ing. Rudolf BRUCHÁNIK

V súčasnom období, ktoré sa vyznačuje snahou o ekonomickú konsolidáciu nášho podniku a hľadanie racionálnych a efektívnych riešení pri obhospodarovaní lesa, prechádza aj pestovateľská činnosť myšlienkovými zmenami. Nové princípy a postupy, založené síce na prírode blízkom, ale zároveň ekonomicky vysoko rentabilnom hospodárení v lese boli ústredným motívom Lesníckeho dňa PRO SILVA, ktorý zorganizoval š.p. LESY SR v spolupráci s TU Zvolen dňa 12. septembra 2005 na pôde OZ Prievidza. Terénne ukážky boli situované do lokalít LS Duchonka na Kulháni, kde v minulosti prakticky pôsobil významný slovenský odborník na pestovanie lesa – prof. Bezačinský a kde sa v súčasnosti vytvorila partia zanietených odborných lesných hospodárov na čele s vedúcim LS Ing. Dušanom Mikušom. Témou lesníckeho dňa bolo „Hodnotové prírastkové hospodárstvo listnatých porastov“ s cieľom poukázať na možnosti zvýšenia hodnotovej produkcie prostredníctvom ťažby jednotlivých stromov. 85 účastníkov podujatia, ktorými boli pracovníci pozvaných 9 OZ, GR Lesov SR, lesníckej sekcie MP SR, zástupcovia štátnej správy LH a Lesoprojektu Zvolen, si so skutočným záujmom vypočulo sugestívny výklad prof. Sanigu z TU Zvolen, tradičného sprievodcu podujatí PRO SILVA.

Na 5 exkurzných zastávkach sprostredkoval všetkým účastníkom princípy skvalitnenia porastovej zásoby v rubných dubových a zmiešaných dubo-bukových porastoch a racionalizáciu výchovy dubových a bukových kmeňovín s cieľom vystupňovať prírastok na najkvalitnejších jedincoch. Jeho výklad veľmi vhodne dopĺňali Ing. Mikuš a Ing. Spevár z domáceho OZ, ktorí pracovníkov lesnej prevádzky presvedčili, že nejde o teoretické, ale skutočne prakticky uplatniteľné postupy.

Spokojnosť na tvárach všetkých zúčastnených a slová uznania za vydarenú, organizačne bezchybne zvládnutú akciu, boli zadosťučinením pre pracovníkov OZ Prievidza za námahu, spojenú s prípravou podujatia. Ešte väčšou devízou pre náš podnik je však ich zámer na širšie uplatnenie prírode blízkych hospodárskych spôsobov v každodennej lesníckej praxi, ktoré po lesníckom dni určite nájdu svojich realizátorov aj spomedzi ostatných účastníkov.

(prebraté z časopisu Lesník 10/2005)