Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Metodický pokyn pre LESYPrírode blízkeho obhospodarovania lesa sa prakticky realizuje prostredníctvom priamej riadiacej a výkonnej činnosti odborných lesných hospodárov, výkonnej činnosti vedúcich LO, konzultačnej činnosti špecialistov v oblasti lesníckej produkcie, riadiacej a metodickej činnosti nadriadených pracovníkov OZ a GR. Prírode blízkeho obhospodarovania lesa je viazané na používanie podrastového, výberkového a účelového hospodárskeho spôsobu.

Základné princípy sa uplatňujú pri obhospodarovaní lesných porastov diferencovane v závislosti na:

 • východiskovom stave lesa
 • podmienkach stanovišťa,
 • nákladovej náročnosti
 • dlhodobých skúsenostiach
 • odbornej zdatnosti lesného personálu
 • cieľovom stave lesa.

Spôsoby prírode blízkeho obhospodarovania lesa:

a) Založené na ťažbe v pravidelných obnovných prvkoch.

Realizujú sa formou veľkoplošných a maloplošných clonných rubov viac – menej pravidelných tvarov, po ktorých je zabezpečená prirodzená obnova minimálne na polovici plochy obnovovaného porastu. Postupy sú podrobnejšie popísané v príslušných legislatívnych ustanoveniach a v programoch starostlivosti o lesy.

b) Založené na výbernom princípe ťažby.

Uplatňujú sa využívaním maloplošných clonných rubov do 0,20 ha, skupinového alebo skupinovite výberkového rubu, jednotlivo výberkového rubu stromového, skupinového účelového rubu, stromového účelového rubu. Cieľom hospodárenia založeného na výbernom princípe ťažby je vytvárať prírode blízky prirodzený les so zodpovedajúcim zastúpením pôvodných drevín s prítomnosťou lesného porastu v rôznych vývojových štádiách a v rôznej úrovni ich vertikálnej a horizontálnej previazanosti. Uplatňovanie jemnejších foriem hospodárenia (uvedených v bode b) v lesnej prevádzke sa realizuje odporučene –v lesných porastoch kde:

 • sú vytvorené vhodné podmienky,
 • je predpoklad odborného zvládnutia,
 • plánované postupy sú odsúhlasené vedúcim lesnej správy a vedúcim VTÚ OZ.

Zásady hospodárskej činnosti smerujúcej k vytváraniu tohto typu prírode blízkeho prirodzeného lesa sú uvedené v samostatnej prílohe.

Prírode blízke obhospodarovanie lesa v zmysle napĺňania všetkých jeho základných princípov sa realizuje predovšetkým v objektoch pro Silva objektoch PRO SILVA.

Za objekty ProSilva sa môžu vyhlásiť lesné porasty:

a) v génových základniach lesných drevín (génové základne navrhované a zriadené v zmysle zákona 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov),

b) spĺňajúce selekčné kritériá na obhospodarovanie s perspektívou vytvorenia trvalo viac etážových porastov (spôsob selektovania uvádza Metodika pre trvalo viac etážové porasty, NLC Zvolen 2013), po ich odsúhlasení vVTÚ na OZ a odborným garantom tohto pokynu na GR,

c) navrhnuté OLH po ich odsúhlasení vVTÚ na OZ a odborným garantom tohto pokynu na GR, pričom sú situované v takých stanovištných a terénnych podmienkach a tvorené sú takými drevinami, ktoré umožňujú aplikáciu prírode blízkych spôsobov obhospodarovania lesa podľa bodu b),

d) ktoré v rámci jedného lesného celku v závislosti od ich počtu, výmery a lokalizácie spájajú ostatné lesné porasty do jedného alebo viacerých objektov Pro Silva. Každý lesný porast začlenený do objektu Pro Silva nesie označenie porast Pro Silva.

Účelom vyhlasovania objektov Pro Silva je:

 • plnenie záväzkov o ochrane biodiverzity európskych lesov, vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov,
 • zachovanie a rozvíjanie lokalít so vzácnymi lesnými spoločenstvami, výnimočnými populáciami lesných drevín, výberkovými lesmi, štrukturálne viac vrstvovými porastmi a porastmi, v ktorých vytvorenie viac viacvrstvovej štruktúry je dosiahnuteľné a účelné,
 • prezentácia záujmu a snahy LESOV SR podporovať a do praxe zavádzať postupy, rešpektujúce prírodné zákonitosti v lese,
 • dôsledné uplatňovanie postupov vytvárania prírode blízkeho lesa a ich permanentné vyhodnocovanie za účelom porovnania ekonomickej efektívnosti medzi týmito a zaužívanými postupmi hospodárenia,
 • zapojenie sa do európskej siete demonštračných objektov Pro Silva pre výmenu informácií a porovnávacie účely,
 • vybudovanie objektov, prezentujúcich lesnícku činnosť v súlade s prírodou, v ktorých sa formuje porastová štruktúra blízka prírodným lesom pri zachovaní riadneho hospodárenia v lesoch,
 • prezentácia progresívnej lesníckej činnosti pred domácou a zahraničnou odbornou i laickou verejnosťou,
 • vybudovanie vzdelávacích (ukážkových) objektov pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov lesníckej prevádzky a podnietenie širšieho uplatnenia v lesnej prevádzke.

Za hospodárenie v objektoch ProSilva v súlade s platnou legislatívou a v súlade so zásadami prírode blízkeho obhospodarovania, ktoré sú zapracované v PSL alebo v schválených projektoch Pro Silva, zodpovedá vedúci LS. Odborný dohľad nad realizáciou prírode blízkeho hospodárenia v objektoch Pro Silva môže spolu s ním na základe jeho odporučenia vykonávať:

 • technik LS s odbornou spôsobilosťou OLH,
 • vedúci LO s odbornou spôsobilosťou OLH.

Zodpovedná osoba zabezpečuje realizáciu zásad prírode blízkeho obhospodarovania v jednotlivých vývojových fázach porastov podľa ich potreby a v súlade so stanovištnými podmienkami, úpravu a zmenou PSL s cieľom zlepšenie stavu a vývoja lesných porastov. Za účelom zvládnutia zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa a osvojenia si teoretických a praktických poznatkov pre ich správnu a účelnú realizáciu v objektoch Pro Silva sú zodpovedné osoby ako aj ďalší odporučení pracovníci vykonávajúci odborný dohľad nad realizáciou prírode blízkeho hospodárenia oboznamovaní so zásadami hospodárenia v samostatnej prílohe, zapájaní do ďalšieho vzdelávania formou špecializovaných kurzov, účasťou na regionálnych, celoslovenských a zahraničných pracovných seminároch a na odborných konzultáciách v rámci OZ, prístupom k odbornému študijnému materiálu na webovej stránke LESOV SR.