Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Považská BystricaZ histórie lesného hospodárenia v okolí Považskej Bystrice

 

Začiatkom 60 tých rokov lesné závody pôsobili na menších výmerách a najnižšou organizačnou jednotkou boli polesia s dvomi až štyrmi lesníckymi obvodmi. Na pôvodnej výmere nášho závodu pôsobili dva lesné závody a to; Lesný závod Pruské , v roku 1968 presťahovaný na Lednické Rovne a Lesný závod Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici. V rámci reorganizácie štátnych lesov 1.4.1974, zlúčením uvedených lesných závodov, vznikol Lesný závod Považská Bystrica .

Okolie Povazskej Bystrice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná charakteristika odštepného závodu


Odštepný závod Považská Bystrica obhospodaruje lesy v regióne stredného Považia. Územie patrí do povodia Váhu, ktoré sa vyznačuje výraznou pestrosťou a rôznorodosťou terénov. Rieka Váh rozdeľuje teritórium na dve rozdielne časti, a to tak z hľadiska geologického podložia ,pedologického, vodného režimu a drevinovej skladby. 

Ľavú stranu Váhu tvorí Strážovská hornatina s podložím vápenca a dolomitu s výškovým rozpätím od 250 m do 1200 m. Pôdy na tomto podloží sú značne plytké, chudobné na živiny, s častým výstupom materskej horniny na povrch. Z toho vyplýva aj vysoký podiel ochranných lesov. Časť daného územia zaberá CHKO Strážovské vrchy. V drevinovej skladbe dominuje buk, borovica, v menšej miere nevhodne vnášaný smrek a z ostatných drevín malým podielom smrekovec, jedla a dub. Drevina buk sa nachádza na svojom prirodzenom stanovišti v rastovom optime. Veľmi dobre sa zmladzuje a svojou expozíciou potláča ostatné dreviny. Na pravej strane Váhu sa rozprestiera masív Javorníkov. V tejto oblasti súkromné lesy zaberajú vysoké percento rozlohy a nevýhodou je veľká roztrieštenosť lesov podľa vlastníctva. Javorníky patria do oblasti flyšového pásma, zloženého z pieskovcov, ktoré sa striedajú so slienitými bridlicami. Súčasná drevinová skladba nie je pôvodná a prevládajú v nej ihličnany.

Budova OZ