Kontakty

odštepný závod sever

Obrázok Budova OZOdštepný závod Sever bol vytvorený zlúčením Odštepných závodov Považská Bystrica, Žilina a Čadca dňa 1. 1. 2022. Územie OZ Sever sa nachádza na severozápade Slovenska, v regiónoch Turca, Horného Považia a Kysúc. Z juhu ho obklopujú Kremnické vrchy, z východu Veľká Fatra, na severe Javorníky, zo západu Biele Karpaty. Priamo do teritória závodu zasahujú dva národné parky – Veľká Fatra a Malá Fatra.

 

 

Základná charakteristika OZ


Hospodári sa na celkovej výmere 76 222 ha s väčšinovým zastúpením ihličnanov. Lesy vo vlastníctve Slovenskej republiky predstavujú celkovú výmeru 42 526 ha, prenajaté lesy zmluvne od iných subjektov predstavujú výmeru 10 308 ha, neštátne neodovzdané lesy 23 388 ha. Z pohľadu členenia podľa kategórií lesov predstavuje 84,7 % hospodárske lesy, 11,5 % ochranné lesy a 3,8 % lesy osobitného určenia. V rámci závodu vykonáva svoju činnosť 8 lesných správ (Rajecké Teplice, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Púchov, Považská Bystrica, Čadca a Stará Bystrica) a 7 manipulačno - expedičných skladov (Lednické Rovne, Konská, Príbovce, Diviaky, Orava, Oščadnica a Považská Bystrica).Obrázok Príroda
Územie, v ktorom sa nachádzajú spravované lesy je veľmi členité. Nadmorská výška sa pohybuje od cca 300 m do 1 709 m nad morom, lesnatosť územia je 55 %. 
Kľúčovým produktom hospodárenia je lesný porast obhospodarovaný trvalo udržateľným spôsobom plniaci produkčné a mimoprodukčné funkcie. Medzi ostatné produkty patrí produkcia drevnej hmoty (sortimenty surového dreva), energetické drevo a diviny. Jednou z priorít na našom závode je aj starostlivosť o zver a poľovníctvo. V režijných revíroch Gader, Vrícko, Krížna a Beskyd je možnosť lovu jelenej, srnčej a diviačej zveri, ale stretnúť možno aj medveďa, vlka, či rysa. V časti revíru Gader je introdukovaná alpská forma kamzíka vrchovského, ktorý bol dovezený z Jeseníkov v rokoch 1956-60.

V poľovných revíroch (prevažne s lovom jelenej zveri) sú poľovnícke chaty vybavené a zariadené na pobyt poľovných hostí. Poľovnícke zariadenia a ostatné ubytovacie zariadenia sú využívané celoročne. V Turčianskych Tepliciach sa nachádza Hotel Lesník, ktorý hostia využívajú na ubytovanie pri celoročné liečebných pobytoch, rekreáciách a rekondičných pobytoch.

V regióne OZ sa nachádzajú známe turistické miesta a to Vrátna a Gaderská dolina, ktoré poskytujú možnosti turistiky, hlavne v jarných a letných mesiacoch.

Vo Vychylovke sa nachádza lesná úvraťová železnica, jediná v Európe. Slúžila na prísun drevnej hmoty z bývalého lesného závodu Zákamenné do píl v Oščadnici. V roku 1969 bola z ekonomických dôvodov zrušená. Úsek trate Kubatkovia - Tanečník sa zachoval ako kultúrna pamiatka, historická lesná železnica je súčasťou Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke a je atraktívnym cieľom výletov spojených s možnosťou previesť sa vláčikom.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 041/5557 474
Email: lesy.sever@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 189 359 ha
Lesnatosť: 55%
Drevinové zloženie: ihličnaté 60%, listnaté 40%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
72 236 ha
Ročná obnova lesa (2024): 557 ha, z toho 42 ha prirodzené zmladenie
Ročný objem ťažby (2024): 292 221 m3

Významné chránené celky:

 • Malá Fatra
 • Strážovské vrchy
 • Veľká Fatra

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Medveď hnedý (Ursus arctos)

 • Rys ostrovid (Lynx lynx)

 • Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)

 • Vlk dravý (Canis lupus)

Flóra:

 • Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)

 • Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)

 • Cyklamen fatranský (Cyclamen fatrense)

 • Zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia)