Kontakty

Areál OZ Žilina sa nachádza na severozápade Slovenska, v regiónoch Rajecka, Horného Považia a Turca. Z juhu ho obklopujú Kremnické vrchy, z východu Veľká Fatra, na severe je Kysucká vrchovina a Malá Fatra, zo západu Súľovské vrchy. Priamo do teritória závodu zasahujú dva národné parky – Veľká Fatra a Malá Fatra.

Z histórie lesného hospodárenia v okolí Žiliny

Obrázok Budova OZOdštepný závod Žilina bol vytvorený zlúčením Odštepných lesných závodov Žilina a Martin. Do roku 1956 patrilo územie súčasného lesného závodu do Krajskej správy lesov Žilina a v rámci nej do podriadených organizačných jednotiek - správ lesného hospodárstva. Súčasne na predmetnom území do roku 1956 pôsobil Žilinský lesný priemysel, n.p. Žilina a Turčiansky lesný priemysel, n.p. Kláštor pod Znievom.
K 1. 1. 1956 bol majetok vyššie uvedených organizačných jednotiek začlenený do novej Krajskej správy lesov Žilina so sídlom v Žiline, z ktorej boli k 1. 8. 1960 vytvorené Štátne lesy Žilina. V rámci tejto jednotky došlo k výrazným organizačným zmenám v roku 1974, keď sa zrušili LZ Bytča, LZ Žilina, LZ Rajecké Teplice a vytvoril sa zlúčený LZ Žilina. 

 

Základná charakteristika OZ


Žilinskí lesníci obhospodarujú celkom 36 tis. ha lesnej pôdy s väčšinovým zastúpením ihličnanov. V rámci závodu vykonávajú svoju činnosť 4 lesné správy (Rajecké Teplice, Žilina, Martin, Turčianske Teplice) .Obrázok Príroda
Územie, v ktorom sa nachádzajú spravované lesy je veľmi členité. Nadmorská výška sa pohybuje od cca 300 m do 1 709 m nad morom, lesnatosť územia je 55 % a vzhľadom na prítomnosť 4 veľkoplošných chránených území je aj veľký podiel ochranných lesov. Toto svedčí o veľkom mimoprodukčnom význame lesov, ktoré závod obhospodaruje.
Jednou z priorít na našom závode je aj starostlivosť o zver a poľovníctvo. V režijných revíroch je možnosť lovu jelenej, srnčej a diviačej zveri, ale stretnúť možno aj Obrázok Kamzíkymedveďa, vlka, rysa, či hlucháňa. V časti revíru Gader je introdukovaná alpská forma kamzíka vrchovského, ktorý bol dovezený z Jeseníkov v rokoch 1956-60.V poľovných revíroch OZ (prevažne s lovom jelenej zveri) sú poľovnícke chaty vybavené a zariadené na pobyt poľovných hostí. Poľovnícke zariadenia a ostatné ubytovacie zariadenia sú využívané celoročne.
V regióne OZ sa nachádzajú známe turistické miesta a to Vrátna a Gaderská dolina, ktoré poskytujú možnosti turistiky, hlavne v jarných a letných mesiacoch. V regióne závodu, v Turčianskych Tepliciach sa nachádza Hotel Lesník, ktorý zabezpečuje celoročné liečebné pobyty, rekreácie a rekondičné pobyty.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 041/5557 474
Email: lesy.sever@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 189 359 ha
Lesnatosť: 55%
Drevinové zloženie: ihličnaté 60%, listnaté 40%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
33 434 ha
Ročná obnova lesa: cca 350 ha
Ročný objem ťažby: cca 220 000 m3

Významné chránené celky:

 • Malá Fatra
 • Strážovské vrchy
 • Veľká Fatra

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Medveď hnedý (Ursus arctos)

 • Rys ostrovid (Lynx lynx)

 • Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)

 • Vlk dravý (Canis lupus)

Flóra:

 • Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)

 • Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)

 • Cyklamen fatranský (Cyclamen fatrense)

 • Zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia)