Kontakty

Z histórie lesného hospodárenia v okolí Trenčína

Veľká hustota feudálnych sídel a kopaničiarske osídlenie si vyžiadali v minulosti rozsiahlejšie odlesnenie územia, čo malo za následok degradáciu pôdy. Od začiatku 20. storočia sa začalo s rozsiahlejším zalesňovaním málo výnosných pasienkov, avšak naplno sa začalo so zalesňovaním v jeho druhej polovici. Veď už Správa župy trenčianskej, vydaná v roku 1922, ktorú podal Jozef Bellai – župan trenčiansky, charakterizovala našu župu z pomedzi ostatných žúp Slovenska takto: „ Ide o župu na lesy veľmi bohatú, ohraničenú zo všetkých strán vysokými, lesom porastlými horami, tvoriacimi kompaktný teritoriálny celok, ktorého prostriedkom po celej dĺžke preteká jedna z najväčších riek Slovenska, mohutný a divý Váh“.

V tom čase organizácia lesnej správy bola tvorená:

  • Štátnym lesným úradom (4 pracovné miesta)
  • Štátnymi okresnými lesnými správami, ktorú tvorili okresní horári s 15 pracovnými miestami,
  • Hájnickými obvodmi (rajón župy mal 221 hájnických obvodov s hájnikmi),
  • Lesnými hájnikmi, tzv. lesnými sluhami, ktorí lesnícku činnosť vykonávali ako vedľajšie (pobočné) zamestnanie.

Nová etapa v existencii nášho závodu začína v decembri roku 1948, kedy bol schválený zákon č. 312, ktorý stanovil vytvoriť výrobné jednotky lesného hospodárstva - lesné závody.Obrázok Les Na základe týchto skutočností bol začiatkom roka 1949 zriadený Lesný závod Trenčín, patriaci pod Krajskú správu lesov v Bratislave. Pôdnu základňu pre novovzniknutý závod tvorili skonfiškované majetky v katastrálnom území Horné Srnie, Ľuborča, Horná Súča, Drietoma, Adamovce, Mníchova Lehota a Selec o celkovej výmere 7 623 ha. Vznikli polesia so 6 vedúcimi polesí, 17 lesnými hájnikmi, 1 vedúcim skladu, ktorý mal ešte 2 pracovníkov. Dopravná sieť prakticky neexistovala. Vo vtedajšom obvode závodu bola jedna spevnená lesná cesta v katastrálnom území Horné Srnie v dĺžke 2 km a v Ľuborčianskej doline existovala lesná železnica o rozchode 760 mm, vybudovaná v 90-tych rokoch minulého storočia. V tejto doline sa nachádzal aj Poľovnícky zámok Antonstál, kde od roku 1959 existovala Lesná učňovská škola.

Základná charakteristika oRganizačnej zložky Považie

Organizačná zložka OZ Považie obhospodaruje lesy v pohoriach Malé Karpaty, Biele Karpaty, Považský Inovec a Strážovské vrchy. Menšia časť lesov sa nachádza v Malých Karpatoch, Malej Fatre, Vtáčniku, Považskom podolí a Podunajskej pahorkatine, ktorá tvorí na území závodu najsevernejšie výbežky Podunajskej pahorkatiny.

Najsevernejšiu výšku na území obhospodarovanom OZ Považie dosahujú v Považskom Inovci Inovec – 1 042 m.n.m. v Strážovských vrchoch Rokoš – 1 010 m.n.m., Baske – 955 m.n.m., Žihľavník – 952 m.n.m. a v Bielych Karpatoch Veľká Javorina – 970 m.n.m.. Tieto miesta sú zároveň najbohatšie na zrážky s ročným priemerom zrázok nad 900 mm.

Celé územie OZ Považie patrí do povodia Váhu a Nitry. Nadmorská výška územia je od 165 m.n.m. do 1 042 m.n.m., pričom lesy sa nachádzajú od najnižšej po najvyššiu polohu. Lesné vegetačné stupne sú na území závodu zastúpené od 1. po 5., s prevahou 3. lesného vegetačného stupňa. V obvode OZ Považie sú tri veľkoplošné chránené územia a to prevažná časť CHKO Biele Karpaty, CHKO Malé Karpaty a CHKO Strážovské vrchy, ktoré zasahujú OZ Považie svojou najsevernejšiou časťou.

Najrozšírenejšou drevinou je buk so 44 % zastúpením, ktorý tvorí kvalitné porasty. Optimum rozšírenia je v Bielych Karpatoch, kde sa dobre zmladzuje. Druhou najrozšírenejšou drevinou je dub s 21 % zastúpením. Z ihličnatých drevín je 8 % zastúpený smrek a 7 % tvorí borovica. Na flyši Bielych Karpát sa vyformoval ekotyp buka hodnotný plnodrevným tvarom a dĺžkou kmeňa, veľký význam svojou kvalitou má ekotyp smrekovca trenčianskeho.

Organizačná zložka OZ Považie užíva 6 poľovných revírov (Kameň, Sochoň, Čerešienky, Inovec, Hôrka, Dubiská), z toho 1 je zvernica v k. ú. Kočovce. V revíroch sa loví zver srnčia, jelenia, danielia, muflónia, diviačia a medveď.

Na krátkodobý oddych zamestnancom i ostatným záujemcom slúžia chaty napr. v Trenčianskych Tepliciach, chata Poniklec, Omastinná, chata na Čiernom vrchu, PUZ Kočovce, pričom mnohé z nich sú využívané na poľovnícke účely.

AKTUALITY

Veľké spoločenské hodnoty
Viac ... (DOC, 52 kB)

Program starostlivosti o les:
Prebieha obnova PSoL na:
LC Vestenice
LC Nitrianske Rudno
LC Valaská Belá
LC Uhrovec

INFORMÁCIA PRE VLASTNÍKA :
1. Prenajímateľ lesných pozemkov má nárok byť minimálne raz ročne informovaný o ročných výsledkoch hospodárenia, bilančnom stave plnenia úloh PSL a vzniku NŤ v rozsahu podľa ods.6 §23 zákona 326/2005 o lesoch prostredníctvom miestne príslušnej lesnej správy po predchádzajúcom dohovore.

2. Opis porastov, plán hospodárskych opatrení, realizované činnosti v rátane mapových podkladov sú verejne dostupné na  https://gis.nlcsk.org/islhp/#lesnictvo

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 032/ 743 48 63

Email: lesy.povazie@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 299 501 ha

Celková výmera lesných pozemkov v užívaní: 
72 432 ha
Ročná obnova lesa:     74 ha 

Ročný objem ťažby: 265 000 m3      

Ročná výška nákladov na ochranu lesa 62 970 € 

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)

  • Rys ostrovid (Lynx lynx)

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)

Flóra:

  • Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)

  • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 

NEPREHLIADNITE

LESY SR, š. p., organizačná zložka OZ Považie
je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme FSC® (FSC-C023521) 
SGS-FM/COC-002261  www.fsc.org 


Doba platnosti certifikátu je od 22. septembra 2022 do 12. septembra 2025. Certifikované sú lesy vo vlastníctve Slovenskej republiky na výmere 
72 329,51 ha.

Certifikát FSC

Osvedčenie PEFC

Prehlásenie

Prehlásenie

Proces riesenia sporov