Kontakty

Z histórie lesného hospodárenia v okolí Trenčína

Veľká hustota feudálnych sídel a kopaničiarske osídlenie si vyžiadali v minulosti rozsiahlejšie odlesnenie územia, čo malo za následok degradáciu pôdy. Od začiatku 20. storočia sa začalo s rozsiahlejším zalesňovaním málo výnosných pasienkov, avšak naplno sa začalo so zalesňovaním v jeho druhej polovici. Veď už Správa župy trenčianskej, vydaná v roku 1922, ktorú podal Jozef Bellai – župan trenčiansky, charakterizovala našu župu z pomedzi ostatných žúp Slovenska takto: „ Ide o župu na lesy veľmi bohatú, ohraničenú zo všetkých strán vysokými, lesom porastlými horami, tvoriacimi kompaktný teritoriálny celok, ktorého prostriedkom po celej dĺžke preteká jedna z najväčších riek Slovenska, mohutný a divý Váh“.

V tom čase organizácia lesnej správy bola tvorená:

  • Štátnym lesným úradom (4 pracovné miesta)
  • Štátnymi okresnými lesnými správami, ktorú tvorili okresní horári s 15 pracovnými miestami,
  • Hájnickými obvodmi (rajón župy mal 221 hájnických obvodov s hájnikmi),
  • Lesnými hájnikmi, tzv. lesnými sluhami, ktorí lesnícku činnosť vykonávali ako vedľajšie (pobočné) zamestnanie.

Nová etapa v existencii nášho závodu začína v decembri roku 1948, kedy bol schválený zákon č. 312, ktorý stanovil vytvoriť výrobné jednotky lesného hospodárstva - lesné závody.Obrázok Les Na základe týchto skutočností bol začiatkom roka 1949 zriadený Lesný závod Trenčín, patriaci pod Krajskú správu lesov v Bratislave. Pôdnu základňu pre novovzniknutý závod tvorili skonfiškované majetky v katastrálnom území Horné Srnie, Ľuborča, Horná Súča, Drietoma, Adamovce, Mníchova Lehota a Selec o celkovej výmere 7 623 ha. Vznikli polesia so 6 vedúcimi polesí, 17 lesnými hájnikmi, 1 vedúcim skladu, ktorý mal ešte 2 pracovníkov. Dopravná sieť prakticky neexistovala. Vo vtedajšom obvode závodu bola jedna spevnená lesná cesta v katastrálnom území Horné Srnie v dĺžke 2 km a v Ľuborčianskej doline existovala lesná železnica o rozchode 760 mm, vybudovaná v 90-tych rokoch minulého storočia. V tejto doline sa nachádzal aj Poľovnícky zámok Antonstál, kde od roku 1959 existovala Lesná učňovská škola.

Základná charakteristika odštepného závodu

Odštepný závod Trenčín obhospodaruje lesy v pohoriach Malé Karpaty, Biele Karpaty, Považský Inovec a Strážovské vrchy. Menšia časť lesov sa nachádza v Považskom podolí a Podunajskej pahorkatine, ktorá tvorí na území závodu najsevernejšie výbežky Podunajskej pahorkatiny.

Najsevernejšiu výšku na území obhospodarovanom Odštepným závodom Trenčín dosahujú v Považskom Inovci Inovec – 1 042 m.n.m. v Strážovských vrchoch Rokoš – 1 010 m.n.m., Baske – 955 m.n.m., Žihľavník – 952 m.n.m. a v Bielych Karpatoch Veľká Javorina – 970 m.n.m.. Tieto miesta sú zároveň najbohatšie na zrážky s ročným priemerom zrázok nad 900 mm.

Celé územie OZ Trenčín patrí do povodia Váhu a Nitry. Nadmorská výška územia je od 165 m.n.m. do 1 042 m.n.m., pričom lesy sa nachádzajú od najnižšej po najvyššiu polohu. Lesné vegetačné stupne sú na území závodu zastúpené od 1. po 5., s prevahou 3. lesného vegetačného stupňa. V obvode OZ Trenčín sú dve veľkoplošné chránené územia a to prevažná časť CHKO Biele Karpaty, CHKO Malé Karpaty, ktoré zasahujú OZ Trenčín svojou najsevernejšiou časťou.

Najrozšírenejšou drevinou je buk so 44 % zastúpením, ktorý tvorí kvalitné porasty. Optimum rozšírenia je v Bielych Karpatoch, kde sa dobre zmladzuje. Druhou najrozšírenejšou drevinou je dub s 21 % zastúpením. Z ihličnatých drevín je 8 % zastúpený smrek a 7 % tvorí borovica. Na flyši Bielych Karpát sa vyformoval ekotyp buka hodnotný plnodrevným tvarom a dĺžkou kmeňa, veľký význam svojou kvalitou má ekotyp smrekovca trenčianskeho.

Odštepný závod Trenčín užíva 2 poľovné revíry (Kameň, Sochoň), z toho 1 je voľný a 1 je zvernica v k. ú. Kočovce. V revíroch sa loví zver srnčia, jelenia, danielia, muflónia, diviačia a medveď.

Na krátkodobý oddych zamestnancom i ostatným záujemcom slúžia chaty napr. v Trenčianskych Tepliciach, chata Poniklec, Omastinná, chata na Čiernom vrchu, PUZ Kočovce, pričom mnohé z nich sú využívané na poľovnícke účely.

AKTUALITY

Lesy s veľkým spoločenským významom
Viac ... (DOC, 52 kB)

Program starostlivosti o les:
Prebieha obnova PSoL na:
LC Opatová
LC Trenčianske Stankovce
LC Patrovec
LC Nové Mesto nad Váhom
LS Stará Turá
LC Slatina nad Bebravou
LC Kšinná

INFORMÁCIA PRE VLASTNÍKA :
Vlastník – prenajímateľ lesných pozemkov má nárok byť minimálne raz ročne informovaný o ročných výsledkoch hospodárenia, bilančnom stave plnenia úloh PSL a vzniku NŤ v rozsahu podľa ods.6 §23 zákona 326/2005 o lesoch prostredníctvom miestne príslušnej lesnej správy po predchádzajúcom dohovore.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 032/ 743 48 63

Email: lesytn@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 299 501 ha

Celková výmera lesných pozemkov v užívaní: 
72 330 ha
Ročná obnova lesa:     93 ha 

Ročný objem ťažby: 279 000 m3      

Ročná výška nákladov na ochranu lesa 43 650 € 

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)

  • Rys ostrovid (Lynx lynx)

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)

Flóra:

  • Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)

  • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 

NEPREHLIADNITE

Odštepný závod Trenčín
Je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme FSC® (FSC-C023521)  SGS-FM/COC-002261  www.fsc.org 


Doba platnosti certifikátu je od 5. januára 2021 do 12. septembra 2025. Certifikované sú lesy vo vlastníctve Slovenskej republiky na výmere 
21 363 ha a vo vlastníctve neštátnych subjektov doposiaľ v užívaní OZ 15 458 ha.

Certifikát FSC

Osvedčenie PEFC

PREHLÁSENIE (PDF, 212 kB)

Bližšie info