Kontakty

Z histórie lesného hospodárenia v okolí Kriváňa

História lesníctva v tejto oblasti sa viaže na existenciu Vígľašského panstva. Od 12. storočia majitelia využívali lesy na území terajšej organizačnej zložky OZ Poľana spočiatku najmä na poľovnícke účely. Vzhľadom na veľkú vzdialenosť od konzumných stredísk dreva a drevného uhlia v tých časoch bolo hospodárenie v lesoch v tejto oblasti veľmi obmedzené, preto majitelia bez námietok povoľovali svojim poddaným, aby ich klčovali. 19. storočie znamená obrat v lesnom hospodárstve v Uhorsku a rodina Esterházyovcov sa začala viac zaujímať o lepšie využitie svojho lesného bohatstva. Roku 1801 vydali nariadenie na úpravu hospodárenia v lesoch tohto panstva. V druhej polovici 19. storočia dali Esterházyovci svoje lesy do árendy. Po prvej svetovej vojne sa lesy Vígľašského panstva zoštátnili a dňa 1. mája 1925 vznikla prvá štátna inštitúcia - Správa lesného hospodárstva Vígľaš.Obrázok budova OZ

Organizačná zložka OZ Poľana v aktuálnej podobe vznikla        po  zmenách k 1.1.2022, kedy došlo k zlúčeniu OZ Kriváň a       OZ Slovenská Ľupča. Pôsobnosť novej Organizačnej zložky OZ Poľana sa rozšírila od Šiatorošskej Bukoviny a hraníc s Maďarskom až po Donovaly.

Základná charakteristika Organizačnej Zložky

Územie OZ Poľana sa nachádza v regióne Novohradu, Podpoľania až po región Nízkych Tatier. Toto územie sa vyznačuje veľmi rozmanitou faunou a flórou na prakticky všetkých vegetačných stupňoch na celkovej výmere cca 200 tis. ha katastrálnej výmery.Obrázok Zvieratá

Prírodné danosti územia vytvárajú dobré predpoklady pre rozvoj poľovníctva. V siedmich poľovných režijných revíroch OZ je možné poľovať od drobnej zveri pernatej až po kráľa poľovnej zveri jeleňa. V krásnej prírode máme ubytovacie zariadenia na veľmi dobrej úrovni, ako sú napr. poľovné chaty Gubajská, Hukavy, Zálomská, Salašiská, Grúň, Ružiná a niektoré ďalšie. Z hlavných druhov zveri môžeme spomenúť zver jeleniu, srnčiu, danieliu, mufloniu, diviačiu. Zo šeliem medveďa, vlka, rysa, mačku divú, vydru, kunu a líšku. Z pernatej zveri bažant, jariabok, hlucháň, kačica a jarabica.

Jednou z najvýznamnejších lokalít je nesporne Poľana s Chránenou krajinnou oblasťou a biosférickou rezerváciou Poľana, ktorá sa rozprestiera na výmere 20 079 ha s nadmorskou výškou 1 458 m nad m., je domovom 19 druhov cicavcov a 174 druhov vtákov, rozmanitý je najmä svet plazov, obojživelníkov, chrobákov a motýľov. Súčasťou Poľany je aj „Chránená poľovná oblasť Poľana“, ktorá na výmere 20 659 ha zabezpečuje koordinované ekologické a veľkoplošné obhospodarovanie poľovej zveri, hlavne jelenej populácie karpatského jeleňa vyberaných kvalít, ako aj zabezpečenie ochrany, obhospodarovanie a zachovanie populácií všetkých druhov zveri ako integrovanej súčasti ekosystému, vrátane zachovania genofondu ohrozených druhov.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 045/ 5243201

Email: lesy.polana@lesy.sk

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 200 000 ha
Lesnatosť: 49,5%
Drevinové zloženie: ihličnaté 35%, listnaté 65%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
72 094 ha
Ročná obnova lesa: 205 ha
Ročná ochrana lesa: 165 000 €
Ročný objem ťažby: 255 000 - 280 000 m3

Významné chránené celky:

 • Cerová vrchovina a Rimavská kotlina

 • Poiplie

 • Poľana

 • NAPANT

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
 • Rys ostrovid (Lynx lynx)
 • Medveď hnedý (Ursus arctos)
 • Mlok karpatský (Triturus montandoni)
 • Vlk dravý (Canis lupus)

Flóra:

 • Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)