Kontakty

Z histórie lesného hospodárenia v okolí Kriváňa

História lesníctva v tejto oblasti sa viaže na existenciu Vígľašského panstva. Od 12. storočia majitelia využívali lesy na území terajšej organizačnej zložky OZ Poľana spočiatku najmä na poľovnícke účely. Vzhľadom na veľkú vzdialenosť od konzumných stredísk dreva a drevného uhlia v tých časoch bolo hospodárenie v lesoch v tejto oblasti veľmi obmedzené, preto majitelia bez námietok povoľovali svojim poddaným, aby ich klčovali. 19. storočie znamená obrat v lesnom hospodárstve v Uhorsku a rodina Esterházyovcov sa začala viac zaujímať o lepšie využitie svojho lesného bohatstva. Roku 1801 vydali nariadenie na úpravu hospodárenia v lesoch tohto panstva. V druhej polovici 19. storočia dali Esterházyovci svoje lesy do árendy. Po prvej svetovej vojne sa lesy Vígľašského panstva zoštátnili a dňa 1. mája 1925 vznikla prvá štátna inštitúcia - Správa lesného hospodárstva Vígľaš.Obrázok budova OZ

Organizačná zložka OZ Poľana v aktuálnej podobe vznikla        po  zmenách k 1.1.2022, kedy došlo k zlúčeniu OZ Kriváň a       OZ Slovenská Ľupča. Pôsobnosť novej Organizačnej zložky OZ Poľana sa rozšírila od Šiatorošskej Bukoviny a hraníc s Maďarskom až po Donovaly.

Základná charakteristika Organizačnej Zložky

Územie OZ Poľana sa nachádza v regióne Novohradu, Podpoľania až po región Nízkych Tatier. Toto územie sa vyznačuje veľmi rozmanitou faunou a flórou na prakticky všetkých vegetačných stupňoch na celkovej výmere cca 261 tis. ha katastrálnej výmery.Obrázok Zvieratá

Prírodné danosti územia vytvárajú dobré predpoklady pre rozvoj poľovníctva. V siedmich poľovných režijných revíroch OZ je možné poľovať od drobnej zveri pernatej až po kráľa poľovnej zveri jeleňa. V krásnej prírode máme ubytovacie zariadenia na veľmi dobrej úrovni, ako sú napr. poľovné chaty Gubajská, Hukavy, Zálomská, Salašiská, Grúň, Ružiná a niektoré ďalšie. Z hlavných druhov zveri môžeme spomenúť zver jeleniu, srnčiu, danieliu, mufloniu, diviačiu. Zo šeliem medveďa, vlka, rysa, mačku divú, vydru, kunu a líšku. Z pernatej zveri bažant, jariabok, hlucháň, kačica a jarabica.

Jednou z najvýznamnejších lokalít je nesporne Poľana s Chránenou krajinnou oblasťou a biosférickou rezerváciou Poľana, ktorá sa rozprestiera na výmere 20 079 ha s nadmorskou výškou 1 458 m nad m., je domovom 19 druhov cicavcov a 174 druhov vtákov, rozmanitý je najmä svet plazov, obojživelníkov, chrobákov a motýľov. Súčasťou Poľany je aj „Chránená poľovná oblasť Poľana“, ktorá na výmere 20 659 ha zabezpečuje koordinované ekologické a veľkoplošné obhospodarovanie poľovej zveri, hlavne jelenej populácie karpatského jeleňa vyberaných kvalít, ako aj zabezpečenie ochrany, obhospodarovanie a zachovanie populácií všetkých druhov zveri ako integrovanej súčasti ekosystému, vrátane zachovania genofondu ohrozených druhov.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 045/ 5243201

Email: lesy.polana@lesy.sk 

Oznamy

Uzávera lesnej cesty Dolná Bzová - Horná Bzová od 22.4.2024 do 30.6.2024 v čase od 7:00 do 16:00.

Uzávera lesnej cesty

 

 

NEPREHLIADNITE

Organizačná zložka OZ Poľana je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme

 FSC®  Certificate SGSCH-FM/COC-012063

www.fsc.org

 Certifikát FSC®  OZ Poľana

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 261 804,93 ha
Lesnatosť: 31,7%
Drevinové zloženie: ihličnaté 44%, listnaté 56%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
64 585,24 ha ha
Bilancovaná ročná obnova lesa: 263 ha
Bilancované úlohy v ťažbe drevnej hmoty: 360 402 m3
Ročné úlohy v ťažbe drevnej hmoty: 279 032 m3

Významné chránené celky:

Územia európskeho významu:

 • SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
 • SKUEV0198 Zvolen
 • SKUEV0299 Baranovo
 • SKUEV0319 Poľana
 • SKUEV0009 Koryto
 • CHKO Poľana
 • Prírodné rezervácie
 • Pralesy Slovenska-Ráztocká hoľa
 • Pralesy Slovenska-Kozí chrbát
 • Štrosy
 • Barania Hlava
 • Pralesy Slovenska-Flos
 • Pralesy Slovenska-Bútľavka
 • Pralesy Slovenska-Bukovina
 • Národná prírodná rezervácia Príboj
 • Národná prírodná rezervácia Badínsky prales

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • medveď hnedý (Ursus arctos)
 • vlk dravý (Canis lupus)
 • rys ostrovid (Lynx lynx)
 • roháč obyčajný (Lucanus cervus)
 • kunka žltobruchá (Bambina variegata)
 • netopier veľkouchý (Myotis bechsteini)
 • sokol rároh (Falco cherrug)
 • kyjanôčka zelená (Buxbaumia Viridis)
 • bocian čierny (Ciconia nigra)
 • ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)
 • tesár čierny (Dryocopus martius)
 • ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)
 •  jariabok hôrny (Tetrastes bonasia)
 •  kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)
 •  kuvik kapcavý (Aegolius funereus)
 • lelek lesný (Caprimulgus europaeus)
 • muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)
 • muchárik malý (Ficedula parva)
 • orol skalný (Aquila chrysaetos)
 • sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
 • sova dlhochvostá (Strix uralensis)
 • hlucháň hôrny (Tetrao urogallus
 • tetrov hôľniak (Lyrurus (Tetrao) tetrix)
 • včelár lesný (Pernis apivorus)
 • výr skalný (Bubo bubo)
 • žlna sivá (Picus canus)
 • žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus)
 • fúzač alpský (Rosalia alpina)

Flóra:

 • zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)
 • plavúň obyčajný (Lycopodium clavatum)
 • vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata)
 • tučnica alpínska (Pinguicula alpina)
 • lipnica slieňomilná (Poa margilicola)
 • kostrava alpínska (Festuca alpina subsp. alpina)
 • medvedica lekárska (Arctostaphylos uva-ursi)
 • marinka neilreichova (Asperula neilreichii)
 • jazyk jelení (Asplenium scolopendrium)
 • škumpa vlasatá (Cotinus coggygria)
 • hloh lindmanov (Crataegus lindmanii)
 • vstavačovec fuchsov pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. Fuchsii)
 • plesnivec alpínsky (Leontopodium alpinum)
 • ľalia cibuľkonosná pravá (Lilium bulbiferum var. bulbiferum)
 • trčníček jednolistý (Malaxis monophyllos)
 • vstavač trojzubý (Neotinea tridentata)

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 045/ 5243201

Email: lesy.polana@lesy.sk 

 

 

NEPREHLIADNITE

Organizačná zložka OZ Poľana je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme

 FSC®  Certificate SGSCH-FM/COC-012063

www.fsc.org

 Certifikát FSC®  OZ Poľana

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 261 804,93 ha
Lesnatosť: 31,7%
Drevinové zloženie: ihličnaté 44%, listnaté 56%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
64 585,24 ha ha
Bilancovaná ročná obnova lesa: 263 ha
Bilancované úlohy v ťažbe drevnej hmoty: 360 402 m3
Ročné úlohy v ťažbe drevnej hmoty: 279 032 m3

Významné chránené celky:

Územia európskeho významu:

 • SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
 • SKUEV0198 Zvolen
 • SKUEV0299 Baranovo
 • SKUEV0319 Poľana
 • SKUEV0009 Koryto
 • CHKO Poľana
 • Prírodné rezervácie
 • Pralesy Slovenska-Ráztocká hoľa
 • Pralesy Slovenska-Kozí chrbát
 • Štrosy
 • Barania Hlava
 • Pralesy Slovenska-Flos
 • Pralesy Slovenska-Bútľavka
 • Pralesy Slovenska-Bukovina
 • Národná prírodná rezervácia Príboj
 • Národná prírodná rezervácia Badínsky prales

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • medveď hnedý (Ursus arctos)
 • vlk dravý (Canis lupus)
 • rys ostrovid (Lynx lynx)
 • roháč obyčajný (Lucanus cervus)
 • kunka žltobruchá (Bambina variegata)
 • netopier veľkouchý (Myotis bechsteini)
 • sokol rároh (Falco cherrug)
 • kyjanôčka zelená (Buxbaumia Viridis)
 • bocian čierny (Ciconia nigra)
 • ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)
 • tesár čierny (Dryocopus martius)
 • ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)
 •  jariabok hôrny (Tetrastes bonasia)
 •  kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)
 •  kuvik kapcavý (Aegolius funereus)
 • lelek lesný (Caprimulgus europaeus)
 • muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)
 • muchárik malý (Ficedula parva)
 • orol skalný (Aquila chrysaetos)
 • sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
 • sova dlhochvostá (Strix uralensis)
 • hlucháň hôrny (Tetrao urogallus
 • tetrov hôľniak (Lyrurus (Tetrao) tetrix)
 • včelár lesný (Pernis apivorus)
 • výr skalný (Bubo bubo)
 • žlna sivá (Picus canus)
 • žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus)
 • fúzač alpský (Rosalia alpina)

Flóra:

 • zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)
 • plavúň obyčajný (Lycopodium clavatum)
 • vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata)
 • tučnica alpínska (Pinguicula alpina)
 • lipnica slieňomilná (Poa margilicola)
 • kostrava alpínska (Festuca alpina subsp. alpina)
 • medvedica lekárska (Arctostaphylos uva-ursi)
 • marinka neilreichova (Asperula neilreichii)
 • jazyk jelení (Asplenium scolopendrium)
 • škumpa vlasatá (Cotinus coggygria)
 • hloh lindmanov (Crataegus lindmanii)
 • vstavačovec fuchsov pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. Fuchsii)
 • plesnivec alpínsky (Leontopodium alpinum)
 • ľalia cibuľkonosná pravá (Lilium bulbiferum var. bulbiferum)
 • trčníček jednolistý (Malaxis monophyllos)
 • vstavač trojzubý (Neotinea tridentata)