Kontakty

Z histórie lesného hospodárenia v okolí Prešov


História štátneho lesníctva viažuca sa na územie dnešného OZ je veľmi bohatá. Najstaršie lesnícke stredisko Solivar (dnešná miestna časť Prešova), bolo známe už v X. storočí ako Castrum salis - Soľný hrad. V XI. a XII. storočí patril rodine Debrey a Kakaš. V roku 1285 daroval kráľ Ladislav Kun panstvo i so soľným prameňom grófovi Mitzbanovi. Neskoršie prešiel celý majetok do vlastníctva rodiny Sóos, ktorá spolu s kráľovským erárom od r. 1583 toto panstvo viedla až do roku 1753.

V roku 1780 bol vymenovaný prvý lesmajster, čím sa začínajú rysovať prvé zárodky Lesného úradu, ktorého existencia je doložená prvýkrát v roku 1793. Lesný úrad tvoril jednu z podriadených jednotiek Hlavného solného úradu v Solivare. V roku 1813 bola zriadená Správa lesov pre obhospodarovanie lesných majetkov solivarského komorského panstva. V roku 1871 došlo k oddeleniu riadenia lesníctva od baníctva. Lesný majetok uhorského štátu opisovaného územia spravoval Lesný úrad v Solivare (neskôr Riaditeľstvo štátnych majetkov) prostredníctvom Lesnej správy Kokošovce a casti územia Lesnej správy Kecerovské Peklany.

Ešte pred rokom 1918 sa zväčšila výmera štátneho lesa v oblasti Solivaru odkúpením majetku V. Wengerszkého v katastri obcí Podhradík a Okružná. V roku 1921 sa zriadilo Ústredné riaditeľstvo štátnych lesov a statkov ako samostatný (VIII.) odbor Ministerstva poľnohospodárstva v Prahe. Hospodárením v štátnych lesoch sa poverili riaditeľstvá štátnych lesov a majetkov, podriadené priamo ústrednému riaditeľstvu. Jedným z nich bolo aj Riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov v Solivare, ktoré vzniklo z bývalých Lesného úradu a pod novým názvom pôsobilo od roku 1919. V spišskej časti dnešného OZ vznikla v roku 1935 Správa lesov Hrabušice na poštátnenom majetku kniežaťa Coburga v oblasti Hrabušíc, Stratenej a Vernára. V roku 1943 odkúpili štátne lesy majetok Oblík od veľkostatkára Dessewfyho z Hanušoviec nad Topľou.

Od r.1945, ale predovšetkým po roku 1948 prešli do vlastníctva štátu mnohé lesné veľkostatky na Spiši, ako aj v oblasti Prešova. V r.1950 sa vytvoril národný podnik Československé štátne lesy, oblastné riaditeľstvo v Bratislave a súčasne krajské inšpektoráty. Súčasné územie Lesov Slovenskej republiky štátny podnik Odštepného závodu Prešov spadalo pod krajský inšpektorát Štátnych lesov v Solivare a krajský inšpektorát Štátnych lesov v Košiciach. Od r.1952 nasledovalo mnoho organizačných zmien a usporiadaní. Pred rokom 1990 bolo na území dnešného OZ päť lesných závodov (Bardejov, Svidník,Poprad, Spišská Nová Ves a Prešov) v rámci podniku Východoslovenské štátne lesy so sídlom v Košiciach Pred rokom 1990 boli na území dnešného Odštepné závody tri lesné závody (Poprad, Spišská Nová Ves a Prešov) v rámci podniku Východoslovenské štátne lesy so sídlom v Košiciach. K 1.7.1997 vznikli podniky Lesy Prešov š.p. a Lesy Košice š.p.

Súčasný Odštepný závod vznikol k 1.1.2000 ako územne jeden z najrozľahlejších závodov v rámci štátneho podniku  LESY Slovenskej republiky.

V rámci štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Odštepný závod Prešov vznikol k 1.1.2000. Súčasný Odštepný závod Prešov ako územne jeden z najrozľahlejších závodov Lesov Slovenskej republiky štátny podnik bol vytvorený k 1.2.2011 po zrušení Odštepného závodu Bardejov a jeho delimitácii.

Základná charakteristika odštepného závodu


Územie odštepného závodu sa nachádza vo východnej časti republiky a rozprestiera sa od východných výbežkov Nízkych Tatier zo západu až za hreben Slánskych vrchov na východe resp. Čergov a Ondavskú Vrchovinu na severe . Územie je rozdelené pohorím Branisko na dve odlišné oblasti - oblast Šariša a oblasť Spiša. OZ je situovaný do dvoch krajov - Prešovského a Košického.
Prevažná časť územia Odštepného závodu Prešov patrí do povodia Hornádu /rieky Hornád a Torysa/, iba východný okraj patrí do povodia Bodrogu /vody odvádza rieka Topľa/ a úzky pruh severnej časti územia patrí do povodia Popradu.

Geografické celky na území OZ: Slánske vrchy, Šarišská vrchovina, Levočské vrchy, Volovské vrchy, Cergov, Slovenský raj, Nízke Tatry, Spišská Magura, Ondavská Vrchovina.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 051/ 74 64 765

Email: lesy.saris@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 482 000 ha
Lesnatosť: 43,3%
Drevinové zloženie: ihličnaté 33%, listnaté 67%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní:
65 297 ha
Ročná obnova lesa: 149  ha ( skutočnosť r. 2021 )
Ročný objem ťažby: 200 000 m3 (  plán 2022 )

Významné chránené celky:

 • Slánske vrchy
 • Volovské vrchy
 • Čergov
 • NPR Slovenský Raj

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna

 • Kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra)
 • Fúzač alpský (Rosalia  Alpina)
 • Podkovár  veľký ( Rhinolophus feromequinum
 • Medveď hnedý (Ursus actors)        
 • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)
 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
 • Vlk dravý (Canis lupus)
 • Mlok karpatský (Triturus montandoni)
 • Rys ostrovid (Lynx lynx)
 • Mlok hrebenatý (Triturus cristatus)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
 • Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)
 • Zvonovec ľaľiolistý (Adenophora lilifolia)
 • Jazyčník sibírsky (Liularia sibirica)
 • Kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica)
 • Včelník rakúsky (Dracocephalum austriacum)
 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)
 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)
 • Zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia)

NEPREHLIADNITE

Lesy Slovenskej republiky, š.p, Organizačná zložka OZ Šariš
Je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme FSC® číslo SGS-FM/COC-2898,(licenčné číslo FSC-C002515).
Doba platnosti certifikátu je  23.novembra 2026. Organizačná zložka OZ Šariš sa týmto zaväzuje dodržiavať všetky princípy a kritéria v schéme FSC. Certifikované sú lesy vo vlastníctve Slovenskej republiky a vo vlastníctve neštátnych subjektov doposiaľ v užívaní OZ na výmere 45310 ha porastovej plochy.

Bližšie info

Certifikát FSC (PDF, 360 kB)

prehlasenie FSC (PDF, 176 kB)