Kontakty

oz Karpaty vznikol zlúčením bývalého OZ Šaštín a OZ Smolenice k 1.1.2022.

Organizačne sa OZ Karpaty člení na Lesné správy Šaštín, Malacky, Rohožník, Bratislava, Pezinok, Majdán, Dechtice, Moravany, Expedičné sklady Gbely, Rohožník, Smolenice, Pezinok, Piešťany a Stredisko chovu rýb Parina.

 

 

HISTÓRIA LESNÉHO HOSPODÁRENIA NA ZÁHORÍ A V SMOLENICIACH

Vplyvom pôsobenia ľudskej činnosti, najmä rozvojom feudálnej spoločnosti lesnatosť Záhoria klesala. Lesy boli v obrovskom rozsahu klčované a premenené na polia a pasienky. Najmenšia lesnatosť bola pravdepodobne v prvej polovici 17. storočia. Vtedy na veľkých odkrytých plochách začína veterná erózia a piesok sa dáva do pohybu, čo vyvolalo potrebu začať so znovuzalesňovaním piesčitých pôd. 
Od roku 1650 sa začalo s umelým zalesňovaním borovice v okolí Malaciek. V roku 1761 bol pre panstvá Holíč a Šaštín vyhotovený prvý lesný hospodársky plán, ktorý je zároveň aj najstarším na Slovensku.

Smolenice sú po prvýkrát písomne doložené v listine z roku 1256 ako Villa Solmus. Názov Smolenice je pravdepodobne odvodený od smoliarov, výrobcov smoly. (obr. Smolenice). V 13. storočí patrili do komplexu panstiev pezinsko-svätojurských grófov, koncom 14. stor. Ctiborovi zo Ctiboríc, potom opäť pezinsko-svätojurským grófom. V 16. storočí Országovcom a od 17. storočia sa stali poddanskou obcou hradu Smolenice, ktorý patril Pálfiovcom. Na prelome 15. a 16. storočia sa stali Smolenice mestečkom, boli ohradené stavaným múrom so strážnymi vežami, baštami. Mali svoj erb, stĺp hanby (pranier), drába a dereš. Od 18. storočia sa tu konali týždenné trhy, výkladné dobytčie jarmoky.

 

 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ODŠTEPNÉHO ZÁVODU

Územie OZ Karpaty zaberá časť juhozápadného Slovenska od štátnej hranice s Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom až po Myjavu na severe a Piešťany, Trnavu a Senec na západe. Zaberá celú oblasť Záhorskej nížiny, pohorie Malé Karpaty, Myjavskú pahorkatinu, časť Bielych Karpát a Považského Inovca. Rozprestiera sa na území Chránených krajinných oblastí Záhorie, Malé Karpaty, časť Biele Karpaty a Dunajské luhy. Vertikálne sa územie odštepného závodu pohybuje od 150 m n.m. pri rieke Morave až do 750 m n.m. v Malých Karpatoch a Považskom Inovci.

V nadväznosti na výškové členenie je možné rozdeliť územie OZ na  oblasti :

Lužné lesy okolo rieky Moravy a Dunaja

Predstavujú čo do rozlohy, pôvodnosti a zachovanosti spolu s priľahlými lúkami a mokraďami mimoriadne cenné územie z hľadiska ochrany prírody i lesníckeho.  Dominantnými drevinami v lužných lesoch sú jaseň úzkolistý, jaseň štíhly, dub letný, hrab, lipa, javor poľný, topoľ biely, topoľ čierny.

Lesy viatych pieskov                                                                                                            

Centrálna časť Záhorskej nížiny, v ktorej kvôli piesčitému podložiu dominuje borovica lesná.

Oblasť Malých Karpát

Malé Karpaty sú dominantným pohorím OZ Karpaty tvorí takmer 90 km dlhý hrebeň Malých Karpát. Krátke, ale strmé svahy pokrývajú listnaté lesy s prevažujúcou dominanciou buka, ktorý sa veľmi dobre prirodzene obnovuje. Výskyt viacerých chránených živočíchov a rastlín svedčí o bohatosti tunajšej flóry a fauny. 

 

Oblasť Bielych Karpát

Mäkko modelované tvary flyšového pohoria v kontraste s výraznými prvkami bradlového pásma sú charakteristickými znakmi Bielych Karpát. Valašská kolonizácia - rúbanie lesa, ktorý ustupoval pastvinám spôsobili striedanie lesa s komplexmi lúk, pastvín a mokradí. V komplexe bukového pásma prevládajú bučiny, bukové dúbravy, na exponovaných svahoch a sutiach lipové a jaseňové javoriny.

Oblasť Považského Inovca

Patrí do mierne teplej oblasti, kde sa stretávajú teplomilné a horské druhy rastlín. Vyskytuje sa tu druhovo rozmanité zastúpenie živočíchov a ľudské osídlenie v tejto časti krajiny je doložené od staršej doby kamennej i Veľkomoravskej ríše (Ducové).

CERTIFIKÁCIA

OZ Karpaty hospodári na 80953 ha lesov, ktoré prešli certifikačným procesom systému PEFC a FSC. Zmyslom tohto procesu bolo preveriť prostredníctvom nezávislej audítorskej organizácie a presne nastavených nezávislých štandardov inšpekciou, stav obhospodarovaných lesov a udelenie certifikátu. Udelenie certifikátu zaručuje, že OZ Karpaty pri svojom hospodárení spĺňa prísne medzinárodné kritériá, ktoré sú zárukou trvalo udržateľného a environmentálne prijateľného obhospodarovania. Zabezpečenie týchto kritérií je zaručené periodicky vykonávanými inšpekciami a vnútornými

turistika, Práca s verejnosťou

Pestré prírodné podmienky odštepného závodu dávajú veľa možností na ich turistické využitie. Oblasti Malých a Bielych Karpát, a pahorkatín je možné využívať na pešiu turistiku s možnosťou návštevy viacerých hradov a zrúcanín. Oblasť Záhoria je veľmi atraktívna a navštevovaná hlavne v období hubárskej sezóny. V okolí rieky Moravy je vybudovaných niekoľko desiatok kilometrov cykloturistických trás.

Za účelom oboznámenia verejnosti s úlohou a poslaním lesov, prácou lesníkov, históriou a súčasnosťou lesného hospodárstva boli vybudované Lesnícke náučné chodníky  na Lesných správach Pezinok, Majdán, Moravany nad Váhom, Šaštín.

 

Zamestnanci OZ Karpaty, lesní pedagógovia, sa okrem plnenia svojich pracovných úloh venujú aj deťom, mládeži a laickej verejnosti, ktorým sa snažia sprostredkovane prostredníctvom zážitkového učenia predstaviť les so všetkým čo sa v ňom nachádza, a tiež umožniť ľuďom spoznať prácu lesníka.

POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO

Poľovníctvo a chov zveri je takmer rovnako staré ako ľudstvo samo. V oblasti Malých Karpát a viatych pieskov Záhoria má veľkú tradíciu, ktorá siaha ďaleko do minulosti. Najmä zásluhou rodiny Pálfiovcov, ktorí boli uznávaní poľovníci, jelenia zver z tejto oblasti nikdy nevymizla a v tej dobe dosahovala nadpriemerné bodové hodnoty trofejí o čom svedčia aj historické záznamy a preparáty trofejí na hrade Červený Kameň. Tiež sa zaslúžili o introdukciu muflonej zveri v jednej z prvých zverníc o oblasti Roštúna. Lesy Malých Karpát, Považského Inovca a Záhoria tvoria ideálny biotop pre chov a lov jelenej, muflonej, danielej, srnčej a tiež diviačej zveri. Športový rybolov na horských potokoch a vodných nádržiach prináša nezabudnuteľné zážitky.

 

 

 

rýchly kontakt

Telefón: +421346909561

Email: lesy.karpaty@lesy.sk

aktuality 

Oznámenie o predaji povoleniek na lov rýb na rok 2024 - oznámenie (PDF, 308 kB) 

Cenník dreva platný od 1.5.2024 - cenník dreva (PDF, 674 kB) 

Oznámenie o verejnej dražbe dreva 1Q 2024 - oznámenie o dražbe 1Q 2024 (PDF, 364 kB)

Prehlásenie FSC - prehlásenie FSC (PDF, 590 kB)

Sumárny prehľad hospodárenia 2023 - sumárny prehľad 2023 (PDF, 1.10 MB)

Zásady a kritéria FSC®  (v anglickom jazyku) - FSC-STD-SVK (PDF, 1.24 MB)

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 466 850 ha
Lesnatosť: 31,7%
Drevinové zloženie: ihličnaté 37%, listnaté 63%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
78 359 ha
Ročná obnova lesa: 289 ha
Ročný objem ťažby: 326 100 m3

Významné chránené celky:

  • Malé Karpaty
  • Morava

neprehliadnite

organizačná zložka OZ Karpaty
Je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme 

FSC® (FSC-C148774)  SGS-FM/COC-011608 
FSC® (FSC-C157227)  SGS-FM/COC-011996  

www.fsc.org 

>Certifikát FSC® Šaštín
>Certifikát FSC® Smolenice

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
  • Netopier ostrouchý (Myotis blythi)
  • Netopier veľkouchý (Myotis bechsteini)
  • Sokol rároh (Falco cherrug)
  • Chriašteľ bodkovaný (Porzana porzana)

 

Flóra:

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
  • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)
  • Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)