Kontakty

Z histórie lesného hospodárenia v okolí Považskej Bystrice

Začiatkom 60 tých rokov lesné závody pôsobili na menších výmerách a najnižšou organizačnou jednotkou boli polesia s dvomi až štyrmi lesníckymi obvodmi. Na pôvodnej výmere nášho závodu pôsobili dva lesné závody a to; Lesný závod Pruské , v roku 1968 presťahovaný na Lednické Rovne a Lesný závod Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici. V rámci reorganizácie štátnych lesov 1.4.1974, zlúčením uvedených lesných závodov, vznikol Lesný závod Považská Bystrica .

Obrázok Okolie Považskej Bystrice

 

 

 

 

 

 

Základná charakteristika odštepného závodu


Odštepný závod Považská Bystrica obhospodaruje lesy v regióne stredného Považia. Územie patrí do povodia Váhu, ktoré sa vyznačuje výraznou pestrosťou a rôznorodosťou terénov. Rieka Váh rozdeľuje teritórium na dve rozdielne časti, a to tak z hľadiska geologického podložia ,pedologického, vodného režimu a drevinovej skladby. 

Ľavú stranu Váhu tvorí Strážovská hornatina s podložím vápenca a dolomitu s výškovým rozpätím od 250 m do 1200 m. Pôdy na tomto podloží sú značne plytké, chudobné na živiny, s častým výstupom materskej horniny na povrch. Z toho vyplýva aj vysoký podiel ochranných lesov. Časť daného územia zaberá CHKO Strážovské vrchy. V drevinovej skladbe dominuje buk, borovica, v menšej miere nevhodne vnášaný smrek a z ostatných drevín malým podielom smrekovec, jedla a dub. Drevina buk sa nachádza na svojom prirodzenom stanovišti v rastovom optime. Veľmi dobre sa zmladzuje a svojou expozíciou potláča ostatné dreviny. Na pravej strane Váhu sa rozprestiera masív Javorníkov. V tejto oblasti súkromné lesy zaberajú vysoké percento rozlohy a nevýhodou je veľká roztrieštenosť lesov podľa vlastníctva. Javorníky patria do oblasti flyšového pásma, zloženého z pieskovcov, ktoré sa striedajú so slienitými bridlicami. Súčasná drevinová skladba nie je pôvodná a prevládajú v nej ihličnany.

Obrázok Budova OZ

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 042/ 4378211
Email:  lesypb@lesy.sk

GNSS:  49.126780, 18.441415

FSC ®

Forest Stewardship Council ®

Certificate Code SGS-FM/COC-002260

License Code FSC-C002942

https://info.fsc.org/

 

Certifikát FSC (PDF, 440 kB)

Reprezentatívne plochy (PDF, 3,26 MB)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 145 318 ha
Lesnatosť: 56,6%
Drevinové zloženie: ihličnaté 61%, listnaté 39%
Výmera lesných porastov v užívaní: 23 945 ha
Obnova lesa: 159 ha
Ochrana lesa: 109 tis. €
Ročný objem ťažby: 120 700 m3

Celková výmera odštepného závodu: 145 318 ha
Výmera LPF v užívaní OZ: 26 107 ha


Ukazovatele stavu lesa:
LS Beluša (PDF, 488 kB)
LS Lednické Rovne (PDF, 304 kB)
LS Považská Bystrica (PDF, 300 kB)
LS Púchov (PDF, 308 kB)

Významné chránené celky:

  • Dubnické štrkovisko
  • Strážovské vrchy

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)
  • Rys ostrovid (Lynx lynx)
  • Kunka červenobruchá (Bombina bombina)
Flóra:
  • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)
  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
  • Klinček lesklý ( Dianthus nitidus)

NEPREHLIADNITE

Oznámenie:
Dňa 7. 7. 2020 bol získaný certifikát FSC ®.