Kontakty

Z histórie lesného hospodárenia v okolí OZ Vihorlat

História LESY SR, š.p., OZ Vihorlat začína v roku 1924, keď po prvej pozemkovej reforme z rozhodnutia štátneho pozemkového úradu v Prahe, dna 24. 11. 1924 bola vytvorená z veľkostatku Emila Scheiblera Správa štátnych lesov v Zamutove a pričlenená k Riaditeľstvu štátnych lesov a majetkov v Solivare o výmere 3.5914 ha. V jej obvode sa nachádzala parná píla s drevo skladom v Cemernom, ktorá slúžila na expedíciu dreva o ročnom objeme 8.000m3. K 1. 1. 1938 mal Správa štátnych lesov Zámutov výmeru 4.736 ha.

Takéto organizačné členenie bolo až do roku 1945, kedy boli prevzaté lesy veľkostatkárov a pričlenili sa k štátnym lesom. K 1. 1. 1946 mala Správa lesov v Zámutove výmeru vyše 20.000 ha a v rámci nej bola zriadená vnútorná správa, ktorá spravovala skonfiškované majetky.

Pri reorganizácii v roku 1952 boli vytvorené dva podniky, Správa lesného hospodárstva so sídlom v Zámutove ako zložka pestovná a Dukelský lesný priemysel v Solivare a ťažobný závod v Humennom. Ďalšou zmenou k 1. 1. 1953 sa vytvára Zemplínsky lesný priemysel, ktorého pôsobnosť bola na území východne od hrebeňa Slánskeho pohoria po stránke ťažobnej so sídlom v Humennom a Správa lesného hospodárstva Zamutov po stránke pestovnej. Toto rozdelenie po stránke organizačnej nevyhovovalo a tak po štyroch rokoch k 1. 1. 1956 sa ruší SLH Zámutov a ZLP Humenné a vznikajú Lesný závod Zámutov a Humenné. Tieto postupne preberali do obhospodarovania aj spoločenské lesy. Z dôvodu nedostatku priestorov bolo ústredie Lesného závodu Zámutov presťahované do Čemerného do priestorov expedičného skladu, kde v roku 1960 bola postavená nová budova lesného závodu, ktorá po prestavbe slúži ako sídlo závodu dodnes.

V roku 1973 pri reorganizácii boli zrušené malé závody a na terajšom území OZ boli vytvorené LZ Vranov, Humenné, Stropkov, Medzilaborce. Tento stav trval až do 90 rokov, kedy z dôvodu reprivatizácie od roku 1991 až do roku 1997 dochádzalo k zníženiu výmery a zlučovaniu závodov. LV tomto období bol zrušený LZ Stropkov, Medzilaborce, ktorých jednotlivé LS boli organizačne pričlenené k LZ Vranov a Humenné. Z LZ Vranov k LZ Bardejov boli pričlenené LS Okrúhle a Giraltovce.

Od 1. 7. 1997 vznikla v pôsobnosti bývalých Východoslovenských lesov š.p. Košice nová organizačná štruktúra, vznikajú Lesy Košice š.p. a Lesy Prešov š.p.. V rámci tejto novej organizačnej štruktúry od 1. 1. 1998 sú zrušené LZ, LS, DMS a vytvárajú sa Správa lesov, a Správa dopravy, manipulácie a služieb. LV rámci Lesov Prešov š.p. je takto vytvorených 14 SL a 4 SDMS. Táto organizačná štruktúra trvá do 31. 12. 1999. Novou organizačnou štruktúrou od 1. 1. 2022 je vytvorený nový OZ Vihorlat.

Základná charakteristika odštepného závodu

Na východe Slovenska na Zemplíne, v kraji, kde nížina prechádza do Slánskeho pohoria, k Vihorlatu, Ondavskej vrchoviny až po Východné Karpaty na hraniciach s Poľskom, sa nachádza OZ Vihorlat. Zaberá územie časti povodia Tople, Ondavy, Laborca, Cirochy a Udavy od nadmorskej výšky 118 m.n.m až po vrch Simonky 1092 m.n.m. Územie sa vyznačuje pestrosťou terénnych tvarov nakoľko Slánske pohorie a Vihorlat vznikli sopečnou činnosťou, kde hlavnou horninou je andezit. Je to oblasť so strmými kamenistými dolinami, ostrými hrebeňmi a ojedinele sa vyskytujúcimi bralami. Ondravská vrchovina a Východné Karpaty sú tvorené sedimentmi, obsahujú prímes uhličitanu vápenatého. Táto oblasť je charakteristická väčšinou tiahlymi zaoblenými hrebeňmi, má charakter pahorkatín, čiastočne vysočín, popredávaná stržami, ktoré vznikli eróznou činnosťou. Územie je bohaté na drevinové zloženie. Hlavnou drevinou celej oblasti je buk, od vysoko kvalitných bučín na Slánskom pohorí a Vihorlate až po netvárne prestárle hlavové bučiny v severnej časti pozdĺž hraníc s Poľskom.

Pôsobnosť: okresy Vranov n. T., Humenné, Sobrance, Trebišov  
  Stropkov, Medzilaborce, Snina, Michalovce  
Katastrálna výmera: 475976,55 ha  
Celková výmera LPF:  77252,74 ha  
Lesy štátne:  65952,55 ha  
Lesy neštátne:  11300,19  ha  
Organizacná štruktúra: 9 Lesných správ – Zámutov, Koškovce, Stropkov, Medzilaborce, Udavské, Turcovce, Sečovce, Remetské Hámre, Sobrance  
 
 • 1 Manipulačno-expedičný sklad Vranov
 

 

 • 2 Manipulačno expedičný sklad Udavské

 

 

 • 3 Manipulačno-expedičný sklad Radvaň nad Laborcom 
 • 4 Manipulačno expedičný sklad Michalovce
 • 5 Manipulačno expedičný sklad Sečovce
 

 

Obrázok les

Hlavné činnosti:

 • správa lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky
 • zakladanie, obnova, pestovanie výchova a ochrana lesných porastov v súlade s lesnými hospodárskymi plánmi
 • výkon tažby dreva v lesných porastoch v súlade s platnou legislatívou, približovanie, manipulácia a doprava dreva
 • predaj surového dreva, medu, diviny
 • pestovanie lesných drevín
 • výkon poľovníckeho práva v režijných revíroch – poplatkový odstrel
 • nepravidelná osobná a cestná nákladná doprava
 • prevádzkovanie ubytovacích zariadení
 • prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
 • opravárenské služby – výbrus klukoviek, oprava strekovacích čerpadiel
 • zabezpečenie úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia.

 

Tažbovú činnosť OZ Vihorlat vykonáva vo výkonoch tažbu dreva na 100 % a približovanie dreva na 100 % dodávateľským spôsobom cudzími dodávateľmi, čím pravidelne zabezpečuje prácu pre 115 živnostníkov – pilčíci, traktoristi, kočiši, súkromné firmy.

Hlavnými odberateľmi drevnej hmoty sú Bukóza Export Import Vranov, Beky a.s., AssiDomän Štúrovo, PDP Papiak, UDAVA a.s., Qurcus s.r.o. Lúčenec, Šepela Humenné, Fasgus Uhrin Stropkov, SCP a.s. Ružomberok a daľší odberatelia.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 057/ 442 3769

Email: lesy.vihorlat@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Katastrálna výmera: 475976,55 ha
Lesnatosť: 48,1%
Drevinové zloženie: ihličnaté 12%, listnaté 88%

Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 77252,74 ha                                            

Štátne: 65952,55 ha,

Neštátne: 11300,19 ha

Lesné porasty

Hospodárske lesy: 62567,69 ha,                    

Lesy osobitného určenia: 4269,12 ha,                  

Lesy účelové  4166,63 ha            
Ročná obnova lesa: 222 ha
Ročná ochrana lesa: 15 tis. €
Ročný objem ťažby: 206 000 m

Významné chránené celky:

 • Bukovské vrchy

 • Laborecká vrchovina

 • Slanské vrchy

 • Vihorlat

 • Medzibodrožie

 • Senné

 • Východoslovenská nížina

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo)
 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)
 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
 • Bystruška Zawadského (Carabus zawadszkii)
 • Rys ostrovid (Lynx lynx)
 • Vlk dravý (Canis lupus)
 • Bobor vodný (Castor fiber)
 • Mlynárik východný (Lepidea morsei)
 • Mlok hrebenatý (Triturus cristatus)
 • Mlok dunajský (Triturus dobrogicus)
 • Kunka červenobruchá (Bombina bombina)
 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
 • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)
 • Orol kráľovský (Aquila heliaca)
 • Chochlačka bielokrká (Aythya nyroca)

Flóra:

 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia)

 • Kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica)

 • Poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis subsp.hungarica)